ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Άρθρο 33 (Άρθρο 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

 

1. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αρμοδιότητες του παρόντος, καθώς και η επίβλεψη της εφαρμογής των κανόνων του και η επιβολή κυρώσεων για τις παραβιάσεις τους, ανατίθενται στο Ε.Σ.Ρ. που είναι ανεξάρτητη αρχή απολαμβάνουσα πλήρους λειτουργικής ανεξαρτησίας από την κυβέρνηση και από οποιονδήποτε άλλον κρατικό και ιδιωτικό φορέα.
2. Το Ε.Σ.Ρ. ασκεί τις αρμοδιότητές του με αμεροληψία και διαφάνεια, υπηρετώντας, ιδίως, τους στόχους της πολυφωνίας, της πολιτισμικής πολυμορφίας, της προστασίας των καταναλωτών, της προσβασιμότητας από άτομα με αναπηρίες, της ίσης μεταχείρισης, της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της προώθησης του θεμιτού ανταγωνισμού στον τομέα άσκησης των αρμοδιοτήτων του. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του απαγορεύεται να ζητά ή να δέχεται οδηγίες από οποιονδήποτε άλλο φορέα, μπορεί ωστόσο να συνεργάζεται με άλλους αρμόδιους φορείς, εφόσον αυτό απαιτείται, για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Το Ε.Σ.Ρ. υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής.
3. Κώδικες δημοσιογραφικής δεοντολογίας ενσωματωμένοι στα καταστατικά των αναγνωρισμένων Ενώσεων Συντακτών, καθώς και Κώδικες διαφήμισης, όπως ο Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης και τα παραρτήματά του, που έχουν συνταχθεί από την Ένωση Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδας, με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδας ή ανάλογα κώδικες που έχουν συνταχθεί από αντιπροσωπευτικές οργανώσεις διαφημιστών και διαφημιζομένων, εφόσον δεν αντιβαίνουν σε διατάξεις του παρόντος ή της σχετικής εθνικής νομοθεσίας ή της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών συμβάσεων, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη από το Ε.Σ.Ρ. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Η παραβίαση Κωδίκων Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, Δεοντολογίας Προγραμμάτων και Διαφημίσεων που έχουν συνταχθεί κατά το άρθρο 6, συνιστά παράβαση που επισύρει διοικητική κύρωση.