ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ Ρυθμίσεις για Παρόχους Περιεχομένου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεοπτικής Ευρυεκπομπής Ελεύθερης Λήψης Άρθρο 41 Ρυθμίσεις για παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης – Τροποποιήσεις του ν. 4339/2015

 

1. Προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 1 του ν. 4339/2015 (Α’ 133) και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 1
Έννοια, λειτουργία και υπηρεσίες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης
1. Η αδειοδότηση των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης γίνεται κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία διεξάγεται μέσω δημοπρασίας. Η διαδικασία αυτή διενεργείται από το Ε.Σ.Ρ., το οποίο εκδίδει τη σχετική προκήρυξη. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως πάροχος περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης θεωρείται η επιχείρηση που διαθέτει ολοκληρωμένο τηλεοπτικό περιεχόμενο προς μετάδοση στο κοινό, εικοσιτετράωρης ή μικρότερης χρονικής διάρκειας, μέσω επίγειας ψηφιακής τεχνολογίας και εμπίπτει στην έννοια του μέσου ενημέρωσης όπως αυτή ορίζεται στη διάταξη του εδαφίου β` της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3310/2005 (Α` 30).
Οι επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με ειδικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, για τη σύσταση, την οργάνωση και τη λειτουργία των οποίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3463/2006 (Α` 114) και των διατάξεων του ν. 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α` 87), που έχουν συσταθεί και λειτουργούν ήδη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξαιρούνται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργού στον οποίον ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., παρέχεται στις ανωτέρω επιχειρήσεις το δικαίωμα να εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με ίδια μέσα και τεχνικό εξοπλισμό μέσω της χρήσης ψηφιακών συχνοτήτων σύμφωνα με τους ισχύοντες Χάρτες Συχνοτήτων, υπό τον όρο ότι δεν προκαλείται παρεμβολή στις ήδη παραχωρηθείσες στον πάροχο δικτύου συχνότητες. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ανωτέρω επιχειρήσεις αναφορικά με τεχνολογικό εξοπλισμό, κτηριακή υποδομή, απασχολούμενο προσωπικό και περιεχόμενο εκπεμπόμενου προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Η παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής αποτελεί υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που συνίσταται στην παροχή στο κοινό τηλεοπτικών υπηρεσιών, βάσει προϋποθέσεων, όρων και διαδικασιών που διασφαλίζουν, αφενός, τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, την πολιτική και πολιτισμική πολυμέρεια και πολυφωνία και τον ελεύθερο και ανόθευτο οικονομικό ανταγωνισμό στον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης και, αφετέρου, την παροχή στο κοινό υψηλού επιπέδου τηλεοπτικών υπηρεσιών.
3. Οι άδειες των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης διακρίνονται σε εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Εθνικής εμβέλειας είναι οι άδειες των παρόχων περιεχομένου που καλύπτουν πληθυσμιακά την επικράτεια και περιφερειακής εμβέλειας οι άδειες των παρόχων περιεχομένου που καλύπτουν πληθυσμιακά αντίστοιχες Περιφερειακές Ζώνες, όπως αυτές καθορίζονται με τους εκάστοτε ισχύοντες Χάρτες Συχνοτήτων, οι οποίοι καθορίζουν επίσης το ποσοστό πληθυσμιακής κάλυψης, που υποχρεούται να εξασφαλίζει στον πάροχο περιεχομένου ο πάροχος δικτύου.
4. Η κατοχή άδειας παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας προσμετράται ως βαρύνον κριτήριο κατά τη χορήγηση στον πάροχο αυτό, ή σε ανώνυμη εταιρεία, στην οποία συμμετέχει ο πάροχος ως μοναδικός μέτοχος, ή ως μέτοχος από κοινού με άλλους παρόχους ίδιας άδειας αποκλειστικά, άδειας παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω επίγειων αποκλειστικά πομπών από το Ε.Σ.Ρ., με οικονομικό αντάλλαγμα, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στον ν. 2644/1998 (Α’ 233).
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», ως πάροχος δικτύου, υποχρεούται να παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες στον πάροχο περιεχομένου ή στην ανώνυμη εταιρεία, στην οποία συμμετέχει ο πάροχος αυτός ως μοναδικός μέτοχος, ή, ως μέτοχος από κοινού με άλλους παρόχους ίδιας άδειας αποκλειστικά, του πρώτου εδαφίου της παρούσας, για την παροχή συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών».

2. Οι παρ. 4 και 7 του άρθρου 2 του ν. 4339/2015 τροποποιούνται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 2
Πλαίσιο διαδικασίας αδειοδότησης παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης
1. Η διενέργεια και η ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης του παρόντος νόμου γίνεται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Χάρτες Συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος. Οι Χάρτες Συχνοτήτων δύνανται να τροποποιούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ..
2. Με τους Χάρτες Συχνοτήτων καθορίζονται οι συχνότητες, οι τεχνικές προδιαγραφές που οφείλουν να πληρούν οι πάροχοι δικτύου, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3592/2007 (Α` 61), συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., οι περιορισμοί εκπομπής στους οποίους υπόκεινται οι πάροχοι δικτύου, τα επιτρεπτά κέντρα εκπομπής, η γεωγραφική περιοχή κάλυψης του κάθε κέντρου εκπομπής, καθώς και η διαδικασία περιοδικού ελέγχου των ανωτέρω περιορισμών εκπομπής. Οι Χάρτες Συχνοτήτων διαμορφώνονται σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών, τον προσαρτημένο σε αυτήν Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών και τις Διεθνείς Συμβάσεις εκχώρησης συχνοτήτων.
3. Σε περίπτωση που η συμμόρφωση σε διεθνείς κανόνες επιβάλλει την τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων, οι πάροχοι δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., υποχρεούνται να αποδεχθούν τη συχνότητα ή τις συχνότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές που θα προβλεφθούν με την τροποποίηση αυτή και να εκπέμψουν εντός του χρονικού διαστήματος και στη συχνότητα που θα καθοριστούν από την Ε.Ε.Τ.Τ. υπό τις νέες προδιαγραφές.
4. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ. και δημόσια διαβούλευση, καθορίζεται ο αριθμός των αδειών παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης ανά κατηγορία εμβέλειας και ανά κατηγορία προγράμματος, μη αποκλειομένων περισσότερων αδειών στην ίδια κατηγορία προγράμματος. Οι άδειες ανά κατηγορία εμβέλειας είναι εθνικής ή περιφερειακής εκπομπής. Οι άδειες ανά κατηγορία προγράμματος είναι γενικού ή θεματικού περιεχομένου. Οι άδειες γενικού περιεχομένου περιλαμβάνουν υποχρεωτικά ενημερωτικό πρόγραμμα. Οι άδειες θεματικού περιεχομένου μπορεί να περιλαμβάνουν κατά τη δήλωση συμμετοχής εκάστου υποψηφίου στη διαδικασία, κατά περίπτωση, ενημερωτικό, ψυχαγωγικό γενικής ή ειδικής στόχευσης, ή άλλο πρόγραμμα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται για τη χορήγηση μελλοντικών αδειών οποιασδήποτε κατηγορίας δεν επιτρέπεται να αλλοιώνουν τον ανταγωνισμό σε βάρος των ήδη υφιστάμενων νόμιμων παρόχων.
Η ως άνω απόφαση δύναται να αποκλείει με ειδική αιτιολόγηση συγκεκριμένο θεματικό περιεχόμενο των προκηρυσσόμενων αδειών θεματικού περιεχομένου, ιδίως για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και προστασίας της εθνικής ασφάλειας. Το πρόγραμμα των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας όλων των κατηγοριών μεταδίδεται υποχρεωτικά σε υψηλή ευκρίνεια (high definition), καθ` όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας, και ταυτόχρονα σε τυπική ευκρίνεια (standard definition) μέχρι τις 31.12.2021, εκτός εάν αποδεδειγμένα δεν είναι τεχνικά εφικτή η εκπομπή σε υψηλή ευκρίνεια (high definition), οπότε το ως άνω πρόγραμμα δύναται να μεταδίδεται μόνο σε τυπική ευκρίνεια (standard definition) ανά περιοχές απονομής. Από 1.1.2022 το πρόγραμμα των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας όλων των κατηγοριών μεταδίδεται υποχρεωτικά σε υψηλή ευκρίνεια (high definition), εκτός αν αυτό αποδεδειγμένα δεν είναι τεχνικά εφικτό, οπότε το ως άνω πρόγραμμα δύναται να μεταδίδεται σε τυπική ευκρίνεια (standard definition) ανά περιοχές απονομής. H τιμή εκκίνησης ανά κατηγορία δημοπρατούμενης άδειας καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ..
5. Η χρονική διάρκεια των αδειών παρόχων περιεχομένου είναι δέκα (10) έτη από την ημερομηνία της έκδοσής τους.
6. Η διαδικασία της αδειοδότησης των παρόχων περιεχομένου μέσω δημοπρασίας διεξάγεται με την έκδοση προκήρυξης από το Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Προκηρύξεις από το Ε.Σ.Ρ. είναι δυνατόν να εκδίδονται ξεχωριστά ανά κατηγορία αδειών.
7. Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης υποχρεούνται να δηλώσουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία αδειοδότησης την εμβέλεια για την οποία ζητούν να τους χορηγηθεί η άδεια (εθνική ή περιφερειακή), το είδος προγράμματος (γενικού περιεχομένου ή θεματικού περιεχομένου) και το ειδικότερο θεματικό περιεχόμενό του, σε περίπτωση που η υποβαλλόμενη αίτηση αφορά στη χορήγηση άδειας παρόχου θεματικού περιεχομένου.
8. Οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις της αδειοδότησης και της λειτουργίας των παρόχων περιεχομένου, καθώς και οι όροι ανάκλησης των σχετικών αδειών διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, οι δε συναφείς υποθέσεις υπάγονται αποκλειστικά στα ελληνικά δικαστήρια».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 4 τροποποιείται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 4
Μετοχικό κεφάλαιο υποψηφίων
1. Ως ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο των υποψηφίων για τη χορήγηση άδειας εθνικής εμβέλειας ορίζεται: α) το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ για την χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου γενικού περιεχομένου και
β) το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου θεματικού περιεχομένου.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης καθορίζεται το ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο των υποψηφίων για τη χορήγηση άδειας παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας, ανάλογα με τον πληθυσμό της συγκεκριμένης περιφερειακής ζώνης, με βάση την τελευταία απογραφή. Το ως άνω καθοριζόμενο ποσό του ελάχιστου καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να υφίσταται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης.
2. Τα ίδια κεφάλαια δεν μπορούν να υπολείπονται του κατά τα ως άνω ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου ανά κατηγορία άδειας.
3. Οι υποψήφιοι των οποίων το καταβεβλημένο κεφάλαιο, στο σύνολό του ή μερικώς, δεν αντιστοιχεί στο ελάχιστο απαιτούμενο κατά τα ως άνω κεφάλαιο ή τα ίδια κεφάλαια υπολείπονται του ελαχίστου καταβεβλημένου κεφαλαίου, υποχρεούνται να προσκομίσουν με την υποψηφιότητά τους εγγυητική επιστολή για το συνολικό ή το υπολειπόμενο ποσό, η οποία προέρχεται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ε.Ο.Χ. και έχει το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ε.Ο.Χ.. Η εγγυητική επιστολή συντάσσεται σύμφωνα με το διεθνή τύπο S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) MT 760 και συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της, παραλήπτης δε αυτής ορίζεται το Ε.Σ.Ρ.. Η ως άνω εγγυητική επιστολή ισχύει για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της υποψηφιότητας μέχρι την επιστροφή της στον υποψήφιο. Ο αδειούχος οφείλει να προβεί στην κάλυψη του συνολικού ή του υπολειπόμενου ποσού, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της άδειας. Σε περίπτωση υπέρβασης της τασσόμενης προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, η δε χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση που δεν χορηγηθεί στον υποψήφιο η σχετική άδεια η ανωτέρω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται σε αυτόν. Με τη σχετική προκήρυξη ορίζονται οι περαιτέρω λεπτομέρειες έκδοσης και υποβολής της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής.
4. Οι υποψήφιοι οφείλουν με την αίτηση συμμετοχής τους να συνυποβάλουν τα κατά νόμο έγγραφα που πιστοποιούν την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά και ειδικότερα το ειδικό πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας εταιρικής χρήσης, συνοδευόμενες από έκθεση ορκωτού λογιστή ή πιο πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας που πιστοποιούν την οικονομική κατάστασή της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που καθορίζεται με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ..»

4. Οι παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 8 του ν. 4339/2015 τροποποιούνται, προστίθεται παρ. 10 και το άρθρο αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Άρθρο 8
Περιεχόμενο εκπεμπόμενου προγράμματος
1. Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος που υποχρεούται να μεταδίδει ημερησίως ο υποψήφιος προς αδειοδότηση πάροχος περιεχομένου είναι η εξής, ανά κατηγορία εμβέλειας, προγράμματος και περιεχομένου:
α) το σύνολο του εικοσιτετραώρου για τους παρόχους εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου,
β) τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ώρες για τους παρόχους περιφερειακής εμβέλειας γενικού περιεχομένου,
γ) τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες για τους παρόχους εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας θεματικού περιεχομένου.
Η κύρια γλώσσα μετάδοσης ή υποτιτλισμού είναι η ελληνική.
2. Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος παρόχου εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου, περιλαμβάνει:
α) τρία καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων, συνολικής ημερήσιας διάρκειας τουλάχιστον ενενήντα (90) λεπτών,
β) εκπομπές λόγου, τέχνης, πολιτισμού και θεάτρου, τουλάχιστον δέκα (10) ωρών μηνιαίως, καθώς και τουλάχιστον τέσσερις (4) από τις ακόλουθες κατηγορίες: εκπομπές ενημερωτικές, ποικίλης ύλης, ελαφράς ψυχαγωγίας (τηλεπαιχνίδια, θεάματα, εκδηλώσεις κ.λπ.), ελληνικές σειρές, ξένες σειρές, παιδικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ, εκπομπές αθλητικού περιεχομένου, συνολικής μηνιαίας διάρκειας καθεμιάς εξ αυτών τουλάχιστον δέκα (10) ωρών,
γ) τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του ν. ΧΧΧΧ/2020 για την προώθηση των ευρωπαϊκών έργων, συμπεριλαμβανομένων και των ανεξαρτήτων παραγωγών.
3. Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος παρόχου περιφερειακής εμβέλειας γενικού περιεχομένου πρέπει να περιλαμβάνει:
α. καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων ημερησίως, συνολικής ημερήσιας διάρκειας μίας (1) τουλάχιστον ώρας, εκ της οποίας ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) αφορά σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν στο σύνολο των γεωγραφικών και διοικητικών ενοτήτων που καλύπτει ο πάροχος περιεχομένου,
β. τις αναφερόμενες στην περ. β` της παρ. 2 κατηγορίες εκπομπών, εκ των οποίων τουλάχιστον δέκα (10) ώρες εβδομαδιαίως αφορούν σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν στο σύνολο των γεωγραφικών και διοικητικών ενοτήτων που καλύπτει ο πάροχος περιεχομένου.
4. Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος παρόχου εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας θεματικού περιεχομένου περιλαμβάνει θεματολογία αντίστοιχη του δηλωθέντος κατά την οικεία αδειοδοτική διαδικασία θεματικού προσανατολισμού του παρόχου. Αλλαγή του αδειοδοτηθέντος θεματικού προσανατολισμού επιτρέπεται με την υποβολή από τον αδειούχο σχετικής δήλωσης – γνωστοποίησης στο Ε.Σ.Ρ., συνοδευόμενης από τον νέο προγραμματισμό μεταδόσεων το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την επέλευση της σχετικής μεταβολής.
5. Για τον καθορισμό του περιεχομένου εκπεμπόμενου προγράμματος εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του ν. ΧΧΧΧ/2020.
6. Η μετάδοση δελτίων ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) λεπτών της ώρας μεταξύ των ωρών 12:00 έως 23:00 είναι υποχρεωτική για τους παρόχους γενικού περιεχομένου. Οι διερμηνείς της ελληνικής νοηματικής γλώσσας επιλέγονται από τους παρόχους περιεχομένου μετά από γνώμη της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος. Οι παραπάνω ελάχιστες υποχρεώσεις δεν εμποδίζουν τους παρόχους περιεχομένου στην ανάληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών προς εξυπηρέτηση των κωφών και βαρήκοων ατόμων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. ΧΧΧΧ/2020.
7. Τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα από τις αναφερόμενες στην περ. β` της παρ. 2 κατηγορίες εκπομπών μεταδίδονται υποχρεωτικά με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα από τους παρόχους γενικού περιεχομένου και μεταξύ των ωρών 17.00 – 23.00. Οι πάροχοι θεματικού περιεχομένου υπόκεινται στην υποχρέωση μετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων με τρόπο που να εξασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, κατά ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον του εβδομαδιαίου προγραμματισμού μεταδόσεών τους. Οι υποχρεώσεις της παρούσας εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του ν. ΧΧΧΧ/2020.
8. Με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλουν οι υποψήφιοι προς απόδειξη των ανωτέρω ανά κατηγορία της αιτούμενης άδειας, τα οποία περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός πριν την υποβολή της αίτησης και σχετική βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ότι το έντυπο ημερήσιο πρόγραμμα αποτυπώνει με ακρίβεια το οπτικοακουστικό υλικό, όπως μεταδόθηκε κατά το ως άνω χρονικό διάστημα.
9. Σε περίπτωση που υποψήφιος προς αδειοδότηση δεν μεταδίδει το κατά τα ως άνω οριζόμενο τηλεοπτικό πρόγραμμα κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς του, υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι, εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από τη χορήγηση της άδειας, θα μεταδίδει το κατά τις ανωτέρω διακρίσεις και προϋποθέσεις πρόγραμμα.
10. Οι δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες επιχειρήσεων που τελούν υπό τον έλεγχο του υποψηφίου ή του κατόχου αδείας του παρόντος ή τελούν υπό κοινό έλεγχο με αυτόν μπορούν να προωθούνται στο κοινό μέσω των μηνυμάτων του της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. ΧΧΧΧ/2020.»

5. Οι παρ. 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 9 του ν. 4339/2015 τροποποιούνται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 9
Απασχολούμενο προσωπικό
1. Οι αδειούχοι πάροχοι περιεχομένου υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν επαρκείς ανθρωπίνους πόρους, ανάλογα με την κατηγορία της εμβέλειας (εθνικής ή περιφερειακής) και το είδος του προγράμματος (γενικού περιεχομένου ή θεματικού περιεχομένου). Προς τον σκοπό αυτό, για την κάλυψη των αναγκών τους που αφορούν σε θέσεις δημοσιογράφων και των αναγκών τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης, υποχρεούνται να διατηρούν συγκεκριμένο ετήσιο μέσο όρο προσωπικού, το οποίο δύναται να απαρτίζεται από: (α) εργαζομένους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, (β) απασχολούμενους υπό καθεστώς παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή μίσθωσης έργου, (γ) προσωπικό συνδεδεμένων με τον αδειούχο πάροχο περιεχομένου επιχειρήσεων με βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου και (δ) προσωπικό ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής στις οποίες ο πάροχος αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου με βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου. Για την υπό στοιχείο (γ) περίπτωση, το προσωπικό των συνδεδεμένων επιχειρήσεων δύναται να συνυπολογίζεται και να προσμετράται στο προσωπικό του αδειούχου παρόχου περιεχομένου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: γα) Η συνδεδεμένη επιχείρηση έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή περιεχομένου ή παροχής υπηρεσιών προς τον αδειούχο πάροχο περιεχομένου γβ) Το προσμετρώμενο προσωπικό της συνδεδεμένης επιχείρησης με βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου ορίζεται ως το γινόμενο του συνόλου των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της συνδεδεμένης επιχείρησης επί του ποσοστού συμμετοχής του αδειούχου παρόχου περιεχομένου σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση, το προσμετρώμενο προσωπικό των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και των ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής, με βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου, δεν υπερβαίνει το 30% του ετήσιου μέσου όρου προσωπικού.
2. Το προσωπικό των αδειούχων παρόχων περιεχομένου πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από:
α. τετρακόσια (400) άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου και
β. πενήντα (50) άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας θεματικού περιεχομένου.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός προσωπικού των υποψηφίων προς αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου για άδεια περιφερειακής εμβέλειας γενικού ή θεματικού περιεχομένου. Για τον καθορισμό του αριθμού αυτού και μετά από δημόσια διαβούλευση, λαμβάνονται υπόψη ο πληθυσμός, το ΑΕΠ και η γεωμορφολογία κάθε περιφερειακής ζώνης.
4. Για τον προσδιορισμό του αριθμού του ετήσιου μέσου όρου των εργαζομένων, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 3, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζόμενων που απασχολούνται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες τον αντίστοιχο υπολογιζόμενο μήνα.
5. Οι αδειούχοι πάροχοι περιεχομένου προς απόδειξη της συμμόρφωσής τους με τις υποχρεώσεις των παρ. 1 και 2, υποβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ. εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από τη χορήγηση της άδειας: (α) ως προς τους εργαζομένους, κατάσταση προσωπικού, όπως έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας ή πίνακα προσωπικού – έντυπο Ε4 που έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», με μνεία των ειδικοτήτων των εργαζομένων και του ωραρίου απασχόλησής τους, (β) ως προς τους λοιπούς απασχολούμενους υπό καθεστώς παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή μίσθωσης έργου, αντίγραφα των συμβάσεων ή οποιοδήποτε τυχόν άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, και (γ) ως προς το τυχόν προσμετρώμενο προσωπικό συνδεδεμένων επιχειρήσεων και ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής, κατάσταση προσωπικού, όπως έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας ή πίνακα προσωπικού – έντυπο Ε4 που έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», με μνεία των ειδικοτήτων των εργαζομένων και του ωραρίου απασχόλησής τους, καθώς και βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου που εκδίδεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, και τα κατά περίπτωση πρόσφορα αποδεικτικά μέσα προς απόδειξη της δραστηριότητας της ανεξάρτητης εταιρείας παραγωγής και της συνδεδεμένης επιχείρησης καθώς και της εταιρικής συμμετοχής του αδειούχου παρόχου περιεχομένου στην τελευταία, ιδίως, ισχύον ενιαίο κείμενο κωδικοποιημένου καταστατικού νομίμως θεωρημένο από το ΓΕΜΗ, αντίγραφα συναφθεισών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ του αδειούχου παρόχου περιεχομένου και της ανεξάρτητης εταιρείας παραγωγής ή της συνδεδεμένης επιχείρησης, αντίγραφα συμφωνητικών απόκτησης μετοχών/εταιρικών μεριδίων, κατά περίπτωση, θεωρημένα αντίγραφα από το βιβλίο μετόχων. Επικαιροποιημένα στοιχεία, κατά τα ανωτέρω, υποβάλλονται στο Ε.Σ.Ρ. σε ετήσια βάση.»

6. Οι παρ. 3 και 8 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 τροποποιούνται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 13
Διαδικασία δημοπρασίας
1. Η διεξαγωγή της δημοπρασίας γίνεται μέσω διαδικασίας πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα επί της, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2, καθοριζόμενης τιμής εκκίνησης. Η διεξαγωγή της δημοπρασίας αρχίζει από την ημερομηνία εκκίνησής της και ολοκληρώνεται την ημερομηνία ανακήρυξης των υπερθεματιστών αδειούχων. Η διάρκεια του κάθε γύρου, ο καθορισμός της προσαύξησης της τιμής προσφοράς ανά γύρο, οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων, ο τρόπος υποβολής των προσφορών από τους συμμετέχοντες, η ανακήρυξη των υπερθεματιστών, ο τρόπος καταβολής του τιμήματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή της καθορίζονται από την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ..
2. Πριν την οριστική ανακήρυξη των υπερθεματιστών για κάθε δημοπρατούμενη άδεια διεξάγεται από το Ε.Σ.Ρ., ως προς την υψηλότερη υποβληθείσα προσφορά, έλεγχος της προέλευσης και του τρόπου απόκτησης των οικονομικών μέσων που θα διαθέσει ο υποψήφιος για την καταβολή της. Ο έλεγχος διενεργείται με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο που ήδη έχει καταθέσει ο υποψήφιος με την αίτησή του με την υποχρεωτική τεχνική συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Σε περίπτωση που το Ε.Σ.Ρ. κρίνει ότι από τα στοιχεία αυτά δεν δικαιολογείται ο τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων του υποψηφίου, υποχρεούται να ζητήσει από τον υποψήφιο πρόσθετα δικαιολογητικά. Με την προκήρυξη καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, καθώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης του ως άνω ελέγχου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τις σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση που δεν δικαιολογείται η υποβληθείσα οικονομική προσφορά, ο ως άνω υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται υπερθεματιστής και τη θέση του λαμβάνει ο επόμενος πλειοδότης, κατόπιν του προβλεπόμενου ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου, ενώ καταπίπτει και η τυχόν προβλεπόμενη από την Προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. εγγυητική επιστολή συμμετοχής του στη διαγωνιστική διαδικασία.
3. Το τίμημα κάθε άδειας καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή σε δέκα (10) ετήσιες ισόποσες δόσεις, με ισάριθμες τραπεζικές επιταγές που εκδίδονται σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακήρυξη του υπερθεματιστή σύμφωνα με την παρ. 2, καθεμία δε από τις επόμενες δόσεις καταβάλλεται μέχρι τη 15η Μαΐου κάθε ημερολογιακού έτους. Σε περίπτωση που ο υπερθεματιστής δεν καταβάλλει την πρώτη δόση του τιμήματος εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας, εκπίπτει και τη θέση του λαμβάνει ο επόμενος πλειοδότης, ενώ καταπίπτει και η τυχόν προβλεπόμενη από την Προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. εγγυητική επιστολή συμμετοχής του στη διαγωνιστική διαδικασία. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οιασδήποτε εκ των επόμενων δόσεων του τιμήματος, ανακαλείται αυτοδικαίως η χορηγηθείσα άδεια. Μέρος του εισπραττόμενου τιμήματος αδείας κατά τη διαδικασία του παρόντος νόμου αποδίδεται μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού στο Ε.Σ.Ρ.. Για κάθε άδεια εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου αποδίδεται ετησίως ποσό ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, για κάθε άδεια εθνικής εμβέλειας θεματικού περιεχομένου αποδίδεται ετησίως ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Για κάθε άδεια περιφερειακής εμβέλειας το ύψος του ποσού που αποδίδεται στο Ε.Σ.Ρ. κυμαίνεται μεταξύ πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανάλογα με την πληθυσμιακή κάλυψη της περιφερειακής ζώνης στην οποία εκπέμπει ο πάροχος, και προσδιορίζεται με πράξη του Ε.Σ.Ρ. Οι χρηματικοί πόροι του έβδομου και του όγδοου εδαφίου περιέρχονται στον προϋπολογισμό του Ε.Σ.Ρ. τον Ιανουάριο κάθε έτους και είναι άμεσα διαθέσιμοι για χρήση, ανεξαρτήτως του χρόνου καταβολής του ετησίου τιμήματος των αδειών.
4. Μετά τη λήξη της διαδικασίας ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. οι υπερθεματιστές στην κάθε δημοπρασία ανά κατηγορία εμβέλειας, προγράμματος και περιεχομένου, στους οποίους χορηγείται η αντίστοιχη άδεια.
5. Στην περίπτωση που ο αριθμός των προεπιλεγέντων συμμετεχόντων είναι ίσος ή μικρότερος του αριθμού των δημοπρατούμενων αδειών, κάθε ένας από αυτούς ανακηρύσσεται αυτοδικαίως προσωρινός υπερθεματιστής για τη χορήγηση μίας άδειας στην ορισθείσα τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας. Τυχόν εναπομένουσες άδειες επαναπροκηρύσσονται υποχρεωτικά από το Ε.Σ.Ρ. με την ίδια τιμή εκκίνησης για την ίδια κατηγορία αδειών, εφόσον μέχρι τη δημοσίευση της επόμενης προκήρυξης για τη χορήγηση άλλης κατηγορίας αδειών παρόχων περιεχομένου εκδηλωθεί έμπρακτο ενδιαφέρον από έναν τουλάχιστον υποψήφιο με την κατάθεση στο Ε.Σ.Ρ. σχετικής αίτησης που συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή, ισόποση με εκείνη που είχε οριστεί για τη συμμετοχή στην προηγούμενη αδειοδοτική διαδικασία. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης του παραπάνω χρονικού ορίου, τυχόν εναπομένουσες άδειες αποδεσμεύονται για την προκήρυξη άλλης κατηγορίας αδειών παρόχων περιεχομένου. Η διαδικασία των προηγούμενων δύο εδαφίων τηρείται αναλόγως και στην περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, λόγω μηδενικής προσέλευσης υποψηφίων. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και σε περίπτωση οριστικής παύσης της λειτουργίας αδειούχου παρόχου περιεχομένου, για οποιονδήποτε λόγο.
6. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αδειοδότησης. Σε περίπτωση λήξης της διαδικασίας, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, επιστρέφονται στους υποψηφίους οι εγγυητικές επιστολές της παρ. 3 του άρθρου 4.
7. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α` 147), οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά. Οι προβλεπόμενες από το ν. 4412/2016 προδικαστικές προσφυγές των υποψηφίων ασκούνται ενώπιον του Ε.Σ.Ρ.. Η αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκδίκαση όλων των διαφορών που αναφύονται κατά τη διαγωνιστική διαδικασία ανήκει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
8. Μετά τη χορήγηση όλων των προκηρυχθεισών αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου, δεν επιτρέπεται η προκήρυξη επιπλέον αδειών της ίδιας παραπάνω κατηγορίας για όλη τη χρονική ισχύ των χορηγηθεισών αδειών, με την εξαίρεση της περίπτωσης οριστικής παύσης λειτουργίας αδειούχου παρόχου ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας αυτού.»

7. H παρ. 4 του άρθρου 14Α του ν. 4339/2015 τροποποιείται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 14Α
Λειτουργούντες πάροχοι περιεχομένου
1. Οι λειτουργούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, πάροχοι περιεχομένου που δεν θα συμμετάσχουν παραδεκτώς σε προκηρυχθείσα αδειοδότηση για την εμβέλεια και τον τύπο προγράμματος που αφορά η ενεστώσα λειτουργία τους μπορούν να συνεχίσουν να εκπέμπουν έως τρεις (3) μήνες κατ ανώτατο όριο μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, τερματίζεται η λειτουργία τους με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. που κοινοποιείται για την εφαρμογή της στην Ε.Ε.Τ.Τ. και τον αρμόδιο πάροχο δικτύου.
2. Οι λειτουργούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, πάροχοι περιεχομένου που θα συμμετάσχουν ανεπιτυχώς σε προκηρυχθείσα αδειοδότηση για την εμβέλεια και τον τύπο προγράμματος που αφορά η ενεστώσα λειτουργία τους, μπορούν να συνεχίσουν να εκπέμπουν έως τρεις (3) μήνες κατ` ανώτατο όριο από την ανακήρυξη των οριστικών υπερθεματιστών. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, τερματίζεται η λειτουργία τους με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. που κοινοποιείται για την εφαρμογή της στην Ε.Ε.Τ.Τ. και τον αρμόδιο πάροχο δικτύου.
3. Οι λειτουργούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου πάροχοι περιεχομένου που θα ανακηρυχθούν οριστικοί υπερθεματιστές σε προκηρυχθείσα αδειοδότηση για την εμβέλεια και τον τύπο προγράμματος που αφορά η ενεστώσα λειτουργία τους, συνεχίζουν την εκπομπή τους μέχρι την έναρξη της λειτουργίας τους ως αδειούχοι πάροχοι περιεχομένου σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος νόμου.
4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 39 του ν. ΧΧΧΧ/2020 και της παρ. 4 του άρθρου 8 του παρόντος, απαγορεύεται η εκτός αδειοδοτικής διαδικασίας μεταβολή της φυσιογνωμίας προγράμματος και της εμβέλειας εκπομπής των λειτουργούντων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, παρόχων περιεχομένου».

 • Η παρ. 4 να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
  4. Οι παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 8 του ν. 4339/2015 τροποποιούνται, προστίθεται παρ. 10 και το άρθρο αναδιατυπώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 8
  Περιεχόμενο εκπεμπόμενου προγράμματος
  1. […]
  2. […]
  3. […]
  4. […]
  5. […]
  6. α). Η μετάδοση δελτίων ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική, διάρκειας τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) λεπτών της ώρας μεταξύ των ωρών 17:00 έως 23:00 ημερησίως είναι υποχρεωτική για τους παρόχους γενικού περιεχομένου. Οι παρουσιαστές της ελληνικής νοηματικής γλώσσας επιλέγονται από τους παρόχους περιεχομένου μετά από πρόταση της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος. Οι παραπάνω ελάχιστες υποχρεώσεις δεν εμποδίζουν τους παρόχους περιεχομένου στην ανάληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών προς εξυπηρέτηση των κωφών και βαρήκοων ατόμων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. ΧΧΧΧ/2020
  β). Η ΕΡΤ Α.Ε. ως πάροχος δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4173/2013 υποχρεούται να μεταδίδει δελτία ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική, τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) λεπτών της ώρας καθώς και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ (βραδινό) διάρκειας εξήντα (60) λεπτών μεταξύ των ωρών 17:00-23:00 ημερησίως.

  7. Τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ώρες την εβδομάδα από τις αναφερόμενες στην περ. β` της παρ. 2 κατηγορίες εκπομπών μεταδίδονται υποχρεωτικά και στην ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική από τους παρόχους γενικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης και της ΕΡΤ Α.Ε. και μεταξύ των ωρών 07.00 –10:00 & 17:00-23.00. Οι πάροχοι θεματικού περιεχομένου υπόκεινται στην υποχρέωση μετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων με τρόπο που να εξασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον του εβδομαδιαίου προγραμματισμού μεταδόσεών τους στην ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική και με ακουστική περιγραφή, το οποίο ανά δύο χρόνια να αυξάνεται κατά 2%. Οι υποχρεώσεις της παρούσας εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του ν. ΧΧΧΧ/2020.
  Για την ΟΜ.Κ.Ε.
  Σίμψης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
  Φέτση Πηνελόπη, Γεν. Γραμματέας

 • 10 Δεκεμβρίου 2020, 19:30 | ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε

  H Ε.Σ.Η.Ε.Θ.Στ.Ε.-Ε για το νομοσχέδιο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στέρεας Ελλάδας και Εύβοιας, (Ε.Σ.Η.Ε.Θ.Στ.Ε.-Ε) για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της τροποποιημένης με την Οδηγία (ΕΕ)2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018, Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, έχει να επισημάνει τα εξής:

  – Το νομοσχέδιο στο δεύτερο του κεφάλαιο, που αφορά τα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας, κρίνεται αποσπασματικό και «σαλαμοποιεί», για προφανείς λόγους το θέμα των τηλεοπτικών αδειών σε σχέση με την Ελληνική Περιφέρεια, η οποία απουσιάζει σχεδόν παντελώς.
  – Οδηγεί στην ανεργία ή τις ελαστικές μορφές απασχόλησης εκατοντάδες εργαζόμενους στους τηλεοπτικούς σταθμούς καταρχήν στα κανάλια εθνικής εμβέλειας.
  – Προσφέρει στα τηλεοπτικά ΜΜΕ της περιφέρειας μια αμελητέα έκπτωση πενταμήνου στις οικονομικές υποχρεώσεις που αυτά έχουν, έναντι του μοναδικού παρόχου μεταφοράς του τηλεοπτικού τους σήματος, ενώ οι αντίστοιχες εκπτώσεις στα τηλεοπτικά δίκτυα εθνικής εμβέλειας είναι αρκετών εκατομμυρίων ευρώ και δεν συνδέονται με την ανάπτυξη των θέσεων εργασίας
  – Δεν προβλέπει τη διαδικασία αδειοδότησης των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, ενώ υπάρχει αναφορά στις θεματικές άδειες τηλεοπτικών σταθμών. Ο αριθμός των τηλεοπτικών σταθμών της Περιφέρειας είναι σχεδόν απροσδιόριστος, κινούμενος για δεκαετίες σε ένα ομιχλώδες τοπίο.
  – Η προτεινόμενη παράταση της υποχρεωτικότητας δημοσίευσης των διακηρύξεων για ένα χρόνο, δεν συνάδει με όλες τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για την συνέχιση της υποχρεωτικότητας δημοσίευσης, καθώς έχει αποδειχθεί ότι δεν αποτελούσε και δεν αποτελεί μνημονιακή επιταγή, όπως αναφερόταν και από την προηγούμενη κυβέρνηση.

  Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ζητούμε να αποσυρθεί το δεύτερο μέρος του Νομοσχεδίου, που αναφέρεται σε διατάξεις της Γενικής Γραμματείας, να υπάρξει διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και όχι διαδικασίες εξπρές και να καταρτιστεί ένα νομοσχέδιο που θα ανταποκρίνεται και θα απαντά στα μεγάλα ζητήματα που ταλανίζουν όλο των χώρο και τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ, στη σύγχρονη εποχή.
  Όλα αυτά, με πάνω στο τραπέζι της συζήτησης το θέμα της ενίσχυσης του Περιφερειακού Τύπου που ισχύει με νόμο, αλλά και όλες τις άλλες προτάσεις έχουν καταθέσει τόσο η Ένωση μας, οι υπόλοιπες Δημοσιογραφικές Ενώσεις και η ΠΟΕΣΥ.

  Το Δ.Σ. της
  ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε

 • Η παρ. 4 να τροποποιηθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
  4. Οι παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 8 του ν. 4339/2015 τροποποιούνται, προστίθεται παρ. 10 και το άρθρο αναδιατυπώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 8
  Περιεχόμενο εκπεμπόμενου προγράμματος
  1. […]
  2. […]
  3. […]
  4. […]
  5. […]
  6. Η μετάδοση δελτίων ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, διάρκειας τουλάχιστον δέκα (10) λεπτών της ώρας μεταξύ των ωρών 17:00 έως 23:00 είναι υποχρεωτική για τους παρόχους γενικού περιεχομένου. Οι διερμηνείς της ελληνικής νοηματικής γλώσσας επιλέγονται από τους παρόχους περιεχομένου μετά από γνώμη της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος. Οι παραπάνω ελάχιστες υποχρεώσεις δεν εμποδίζουν τους παρόχους περιεχομένου στην ανάληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών προς εξυπηρέτηση των κωφών και βαρήκοων ατόμων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. ΧΧΧΧ/2020. Επίσης σε όλα τα δελτία ειδήσεων να υπάρχει υποχρεωτικά προφορικός υποτιτλισμός στα ελληνικά, στην περίπτωση που οι ομιλητές δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα.
  Αιτιολόγηση: Τα άτομα με προβλήματα όρασης που δεν γνωρίζουν ξένες γλώσσες, δεν δύναται να κατανοήσουν το περιεχόμενο συνέντευξης όταν ο παρουσιαστής ή ο ερωτώμενος δεν χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα.

  7. Τουλάχιστον επτά (7) ώρες την εβδομάδα από τις αναφερόμενες στην περ. β` της παρ. 2 κατηγορίες εκπομπών μεταδίδονται υποχρεωτικά στην ελληνική νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα από τους παρόχους γενικού περιεχομένου και μεταξύ των ωρών 17.00 – 23.00. Οι πάροχοι θεματικού περιεχομένου υπόκεινται στην υποχρέωση μετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων με τρόπο που να εξασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον του εβδομαδιαίου προγραμματισμού μεταδόσεών τους στην ελληνική νοηματική γλώσσα και με ακουστική περιγραφή, το οποίο ανά δύο χρόνια να αυξάνεται κατά 2%. Οι υποχρεώσεις της παρούσας εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του ν. ΧΧΧΧ/2020.

 • 9 Δεκεμβρίου 2020, 15:43 | Κώστας Πανταζόπουλος

  Χαίρεται,

  Στο παραπάνω σχεδιο γραφετε το εξή:
  Το προσωπικό των αδειούχων παρόχων περιεχομένου πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από:
  α. τετρακόσια (400) άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου και
  β. πενήντα (50) άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας θεματικού περιεχομένου.

  Με βάση ποιά λογική το κράτος καθορίζει το αριθμό των εργαζομένων; Είνα μια διάταξη χωρις λογική που μονο αρνητικά αποτελέσματα θα έχει στις μελλοντικές επενδύσης αλλα και στην τωρινή αγορα εγρασίας.

  Επισης παρακαλώ διορθώστε το παρακάτω «ΧΧΧΧ» διοτι σας εκθέτει όλους σας.

  γ) τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του ν. ΧΧΧΧ/2020 για την προώθηση των ευρωπαϊκών έργων, συμπεριλαμβανομένων και των ανεξαρτήτων παραγωγών.

  Ευχαριστώ

 • 9 Δεκεμβρίου 2020, 15:46 | Σίμος Δεληγιαννίδης

  Καλησπέρα, εγώ σαν ιδιώτης δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο τίθεται πλαφόν στις προσλήψεις. Δηλαδή, αν εγώ έχω λεφτά και θέλω να ανοίξω σταθμό αλλά έτσι όπως τα έχω υπολογίσει μπορεί να βγει η δουλειά και με 300 άτομα, θα με αναγκάζετε να προσλάβω 400; Ήρθε η ώρα να αρχισουμε να συμπεριφερόμαστε σαν Ευρωπαϊκός λαός και όχι λες και είμαστε Σοβιετία. Ο ιδιώτης ας επιλέγει αυτός πως θέλει να λειτουργήσει τον σταθμό του και με τι προσωπικό.

 • 9 Δεκεμβρίου 2020, 01:52 | ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ

  Με ποια λογική το κράτος ορίζει πόσους υπαλλήλους και με ποια σχέση εργασίας θα έχει ένα τηλεοπτικό κανάλι; Αν ένα κανάλι πληρώσει το ποσό που απαιτείται και πάρει άδεια οποιουδήποτε περιεχομένου και επίσης πληροί τις διατάξεις για το είδος των προγραμμάτων, τι λόγος πέφτει στο κράτος για τον αριθμό των εργαζομένων με τους οποίους θα παράγει το πρόγραμμά του; Με αυτές τις σοβετικής αντίληψης διατάξεις χάνονται θέσεις εργασίας, διότι κανένας επενδυτής δεν θεωρεί σοβαρή μια χώρα στην οποία ο νόμος ορίζει τον αριθμό των απασχολούμενων σε μια ιδιωτική επιχείρηση. Αποστερεί επίσης από τα κανάλια τη δυνατότητα να αποφύγουν τη χρεοκοπία, αν η λειτουργία τους αποβεί ζημιογόνα. Η επιχειρούμενη αναπροσαρμογή με την προσθήκη των 120 που μπορούν να εργάζονται σε θυγατρικές ή με άλλον τύπο εργασίας πλην της πλήρους απασχόλησης, είναι μια μεσοβέζικη διάταξη επίσης σοβιετικού τύπου. Πρέπει να καταργηθεί το σύνολο των ρυθμίσεων που αφορούν στο προσωπικό ενός ΜΜΕ και να αφεθεί ελεύθερη κάθε επιχείρηση να λειτουργεί με το προσωπικό που η ίδια κρίνει ως αναγκαίο.

  Επίσης: να ξαναδιαβάζετε το κείμενο πριν το ανεβάσετε για διαβούλευση, για να μην υπάρχουν ατέλειες που εκθέτουν ολόληρη τη νομοθετική λειτουργία. Ποιος ακριβώς είναι ο νόμος ΧΧΧΧ/2020 ξέρει κάποιος να μας πει;

 • 8 Δεκεμβρίου 2020, 20:14 | ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

  Επί της παρ.2
  Οι «ισχύοντες χάρτες συχνοτήτων» παρουσιάζουν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα σε αρκετές περιοχές με αποτέλεσμα σε κάποιες να δημιουργούνται τραγελαφικές καταστάσεις ή διαχειριστικά και οικονομικά αδιέξοδα. Απαιτείται η άμεση διόρθωση αυτών των καταστάσεων.
  Διαφωνούμε επίσης με την ανάθεση στην αποκλειστική αρμοδιότητα του αρμόδιου για τα ΜΜΕ Υπουργού να αποφασίζει κυρίαρχα, χωρίς καν την απαίτηση της ύπαρξης σχετικών μελετών ή άλλης επιστημονικής τεκμηρίωσης, για τον αριθμό των δημοπρατούμενων αδειών. Πρέπει τα κορυφαία αυτά ζητήματα να ρυθμίζονται στον ίδιο το νόμο για να μην καταλείπεται περιθώριο παρεξηγήσεων και δυνατότητα του εκάστοτε Υπουργού να «παίζει πολιτικά παιχνίδια».
  Στην ίδια παρ. υπάρχει ένα ακόμη δώρο στους καναλάρχες και μια ακόμη σημαντική διάκριση εις βάρος της περιφερειακής τηλεόρασης καθώς από 1/1/22 το πρόγραμμα των καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας πρέπει υποχρεωτικά να μεταδίδεται σε υψηλή ευκρίνεια (HD) πράγμα που κατ’ αντιδιαστολή συνεπάγεται ότι το αντίστοιχο της περιφερειακής εμβέλειας μπορεί στο διηνεκές να μεταδίδεται σε τυπική ευκρίνεια (SD)! Έχουμε καταστήσει ήδη σαφές ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούμε άδειες τεχνικά υποδεέστερες των καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας! Πέραν της κακής ποιότητας της ευρυεκπομπης (είναι η μισή ποιότητα σήμερα από τους εθνικούς σταθμούς) για τα περιφερειακά κανάλια υπάρχει και θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού που δεν είναι δυνατόν να επισημοποιείται με Νόμο!

  Επί της παρ3
  Διατηρείται η ανέλεγκτη δυνατότητα του αρμόδιου Υπουργού να καθορίζει μονομερώς, αυθαίρετα και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη άλλου οργάνου μια από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις αδειοδότησης. Το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο πρέπει να καθορίζεται και στην περίπτωση των περιφερειακών Τ/Σ απευθείας από το νόμο. Επίσης είναι άδικη και αυθαίρετη η προβλεπόμενη κατηγοριοποίηση του οριζόμενου ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου ανάλογα με τον πληθυσμό και μόνο της κάθε περιφέρειας. Δεν λαμβάνονται υπόψη σοβαρότατοι παράγοντες όπως το ανάγλυφο της περιφέρειας και οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες κλπ. Τέλος η απαίτηση της διατήρησης του ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου και των ιδίων κεφαλαίων καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας σημαίνει άραγε ότι αποκλείονται οι ζημιογόνες χρήσεις, χωρίς έστω την πρόβλεψη να καλύπτονται από ίδια συμμετοχή οι ζημιές με ένα 6μηνο π.χ. διάστημα θεραπείας;

  Επί της παρ. 6

  Η διάταξη είναι εντελώς απαράδεκτη καθώς επαναλαμβάνει και επισημοποιεί τα σχετικά με τη διαδικασία δημοπράτησης χωρίς να εξαιρεί την Περιφερειακή Τηλεόραση.

  Φυσικά εκτός των τροποποιούμενων με το παρόν Ν/Σ, έχουμε ως Περιφερειακή Τηλεόραση πολλές και σοβαρές αντιρρήσεις και για τα λοιπά άρθρα του Ν4339/15. Και γι αυτό το λόγο λοιπόν ζητάμε την απόσυρση του άρθρου 41 του Ν/Σ προκειμένου να υπάρξει ο χρόνος και η δυνατότητα μιας σοβαρής συζήτησης γύρω από το σύνθετο και πολύπλοκο αυτό ζήτημα. Αν αυτό δεν γίνει δεκτό ζητάμε την ρητή εξαίρεση της περιφερειακής τηλεόρασης από τις ρυθμίσεις του άρθρου 41.

 • 8 Δεκεμβρίου 2020, 20:13 | ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

  Πρόκειται για μια πρόχειρη, βιαστική και αποσπασματική τροποποίηση (και όχι κατάργηση όπως είχε εμφατικά δεσμευτεί η Ν.Δ!) του Νόμου Παππά (Ν4339/15) που θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα επιδιώκει να λύσει και είναι φανερό ότι αποσκοπεί αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων επιδιώξεων των καναλιών εθνικής εμβέλειας.
  Σε ό,τι αφορά την Περιφερειακή Τηλεόραση όχι μόνο αγνοούνται επιδεικτικά όλες οι αναλυτικές προτάσεις μας για μια ουσιαστική και ρεαλιστική επανατοποθέτηση του ζητήματος της περιφερειακής αδειοδότησης αλλά παρακάμπτονται επίσης χωρίς καμιά εξήγηση οι επίσημες δεσμεύσεις και διαβεβαιώσεις όλων των αρμοδίων κυβερνητικών και κομματικών παραγόντων του κυβερνώντος κόμματος επί του ζητήματος αυτού.
  Το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι παρά τις πολλαπλές και κατηγορηματικές δεσμεύσεις και υποσχέσεις την κυβέρνησης παραμένει ως αποκλειστικό πλαίσιο αδειοδότησης για την περιφερειακή τηλεόραση η διαγωνιστική διαδικασία μέσω δημοπρασίας δηλαδή ο πλειοδοτικός διαγωνισμός όπου την άδεια θα πάρει απλά όποιος προσφέρει τα περισσότερα χρήματα!
  Αυτή η διαδικασία ακόμη κι αν θεωρήσουμε ότι έχει κάποια δικαιολογητική βάση για τη χορήγηση των αδειών εθνικής εμβέλειας, δεν έχει κανένα θεσμικό ή οικονομικό νόημα στην περίπτωση της περιφερειακής αδειοδότησης, ακριβώς γιατί αγνοεί τη διαφορετικότητα των δεδομένων και των συνθηκών μεταξύ των καναλιών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.
  Έχουμε επισημάνει πολλές φορές και τεκμηριώσει με επιχειρήματα ανεπίδεκτα αμφισβήτησης (που λόγω χώρου δεν μπορούν να επαναληφθούν εδώ) ότι αυτή η διαδικασία ειδικά όσον αφορά την περιφερειακή τηλεόραση είναι θεσμικά αδικαιολόγητη, οικονομικά ατελέσφορη και ενδεχομένως επικίνδυνη για τους δημοκρατικούς θεσμούς ακόμη και για τα εθνικά συμφέροντα! Αυτά τα επιχειρήματα τα έχει αποδεχθεί πλήρως η κυβέρνηση και δεν κατανοούμε τη σημερινή υπαναχώρηση, εκτός αν πρόκειται για μια τεράστια αβλεψία που φυσικά θα διορθωθεί.
  Η πρότασή μας είναι η εξής: να καθοριστούν μετά από σοβαρό διάλογο οι αυστηρές (δεν έχουμε αντίρρηση επ’ αυτού) προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών (επαρκές προσωπικό, πληρότητα εξοπλισμού, υποδομών και εγκαταστάσεων, αρτιότητα περιεχομένου προγράμματος, ύπαρξη ελάχιστου καταβεβλημένου Μ.Κ. κλπ). Όλοι όσοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια να μπορούν να πάρουν άδεια, αφού έτσι διασφαλίζεται απόλυτα ο βασικός στόχος της αδειοδότησης, δηλαδή το ποιοτικό περιεχόμενο, η τήρηση της νομοθεσίας, το ξεκαθάρισμα του τοπίου, η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και το ξεκάθαρο και διαυγές πλαίσιο του νέου τηλεοπτικού τοπίου στην Περιφέρεια.
  Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των ενδιαφερομένων για τη λήψη της άδειας σε μια Π.Ζ. είναι ίσος ή κατώτερος του αριθμού των αδειών είναι προφανές ότι εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα σχετικά κριτήρια και καταβάλουν το ετήσιο τέλος, θα λάβουν την άδεια. Στην περίπτωση κατά την οποία σε κάποια Π.Ζ. ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από τις προβλεπόμενες άδειες τότε θα πρέπει να υπάρξει κατάταξη των υποψηφίων με βάση σχετική μοριοδότηση των κριτηρίων αδειοδότησης.
  Η θεσμοθέτηση ενός διαφανούς, αξιόπιστου, αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης συνδυασμένων κριτηρίων με μοριοδότηση όπου είναι αναγκαίο, είναι απείρως δικαιότερη και λειτουργικότερη λύση έναντι του απρόσωπου πλειοδοτικού διαγωνισμού όπου την άδεια μπορεί να πάρει κάποιος εμφανιζόμενος από το πουθενά υποψήφιος (κατηγορία που σκανδαλωδώς με σειρά διατάξεων ευνοεί ο νόμος Παππά και διατηρεί το παρόν Ν/Σ) ο οποίος θα διαθέτει π.χ. τον κατώτερο δυνατό αριθμό προσωπικού που θα προβλέπεται σε μια Π.Ζ. και θα επικρατήσει μόνο και μόνο γιατί προσέφερε ένα (1) ευρώ περισσότερο από κάποιον Τ/Σ που δραστηριοποιείται με επιτυχία επί 25 χρόνια στην περιοχή και απασχολεί το 10πλάσιο ή και περισσότερο προσωπικό και που εξαιτίας αυτού ακριβώς του γεγονότος δεν μπορεί να πλειοδοτήσει έναντι κάποιου που έχει να καλύψει το 1/10 του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους!

 • 7 Δεκεμβρίου 2020, 11:10 | ΠΟΕΣΥ

  Σχόλια- Παρατηρήσεις της ΠΟΕΣΥ στην Δημόσια Διαβούλευση του Νομοσχεδίου «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της τροποποιημένης με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018, Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης»:
  Μεταξύ των διατάξεων, των οποίων προτείνεται η τροποποίηση είναι και το άρ. 9 του ν.4339/2015. Με την προτεινόμενη διάταξη, ο αριθμός των εργαζομένων, που πρέπει υποχρεωτικά να ασχολούνται σε κάθε αδειούχο παραμένει σταθερός [400 εργαζόμενοι, χωρίς επιμερισμό μεταξύ ειδικοτήτων] πλην, όμως στο εν λόγω προσωπικό, πλέον μπορούν να προσμετρώνται πέραν των απασχολούμενων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, εργαζόμενοι με συμβάσεις έργου ή μίσθωσης παροχής υπηρεσιών, εργαζόμενοι σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις του αδειούχου και προσωπικό ανεξάρτητων εταιριών παραγωγής, στις οποίες ο αδειούχος αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου. Το προσωπικό των δύο τελευταίων κατηγοριών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνολικού αριθμού προσωπικού, ήτοι δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 120 εργαζόμενους.
  Η εν λόγω διάταξη, όπως εισάγεται θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων σε κάθε επιχείρηση-αδειούχο τηλεοπτικής άδειας, αφού πλέον παρέχεται η δυνατότητα να καλύπτεται η απαίτηση για ελάχιστο αριθμό εργαζομένων μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων του αδειούχου ή εταιριών παραγωγής. Την ίδια στιγμή, η δυνατότητα, που αναγνωρίζεται στους αδειούχους να απασχολούν προσωπικό με συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου, χωρίς μάλιστα κανέναν περιορισμό αναφορικά με τον αριθμό των εν λόγω εργαζομένων στο σύνολο του προσωπικού, θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην μετατροπή των συμβάσεων εργασίας των ήδη υπηρετούντων δημοσιογράφων και τεχνικών σε συμβάσεις έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Τούτο βέβαια, αποτελεί άμεσο πλήγμα στα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, οι οποίοι θα υποχρεωθούν, βρισκόμενοι αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας, να αποδεχτούν μειώσεις αποδοχών και ελαστικοποίηση των εργασιακών τους σχέσεων. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να θεωρηθεί σχεδόν βέβαιο, ότι όποιος εργαζόμενος αρνηθεί την ελαστικοποίηση της εργασιακής του σχέσεως, θα οδηγηθεί στην πόρτα της εξόδου, προκειμένου να αντικατασταθεί με κάποιον, που θα κοστίζει φθηνότερα στους κατόχους των αδειών.
  Η πρόβλεψη αυτή, ωστόσο, δεν θα πλήξει μόνο τους εργαζόμενους αλλά και την ίδια την ποιότητα των παρεχόμενων προς το τηλεοπτικό κοινό υπηρεσιών, αφού κανείς δεν περιορίζει τους αδειούχους, στον βωμό της μείωσης του κόστους να εμφανίζουν πλασματικά προσωπικό συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων παραγωγής ως προσωπικό, που απασχολείται σε αυτούς, χωρίς κανέναν ουσιαστικό έλεγχο και χωρίς την διατύπωση οποιασδήποτε άποψης ή γνώμης του αρμοδίου συνταγματικά οργάνου, ήτοι του ΕΣΡ.
  Εξίσου σημαντική, βέβαια είναι και η νόθευση του ανταγωνισμού αλλά και η χαριστική διάθεση, που διαπνέει την αντίληψη του συντάκτη της διατάξεως. Αρκεί κανείς να λάβει υπόψη του, ότι η ελάχιστη σύνθεση του προσωπικού, που θα απασχοληθεί στα νέα ΜΜΕ, αποτέλεσε όρο για την δημοπράτηση και την ανάθεση των τηλεοπτικών αδειών. Όσοι συνεπώς, έλαβαν μέρος στους εν λόγω διαγωνισμούς αλλά και όσοι ενδεχομένως επιθυμούσαν να λάβουν μέρος σε αυτούς όφειλαν να λάβουν υπόψη τους, την σύνθεση του προσωπικού, που απαιτείτο για την λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών. Η μεταβολή της σύνθεσης του προσωπικού μετά την ανάθεση των τηλεοπτικών αδειών, εγείρει σοβαρά ζητήματα εκ των υστέρων μεταβολής όρων, που αποτέλεσαν σημαντικό όρο των διακηρύξεων και άρα θίγει ευθέως τον ανταγωνισμό. Ουδείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο έγερσης εις βάρος του Δημοσίου αξιώσεων πολλών εκατομμυρίων εκ μέρους επιχειρήσεων, που απετράπησαν από την συμμετοχή τους στην διαδικασία διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες, εξαιτίας της πρόβλεψης συγκεκριμένου αριθμού εργαζομένων, περιορισμός, ο οποίος αίρεται εκ των υστέρων. Πρέπει να σημειωθεί, ότι ο αριθμός των απασχολούμενων σε κάθε δικαιούχο άδειας, έχει κριθεί από την Ολ.ΣτΕ 820/2017 ως σημαντικός όρος των διακηρύξεων.
  Επιπροσθέτως, δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει το πλήγμα, που θα επιφέρει μία σαρωτική αλλαγή στο είδος των σχέσεων απασχόλησης του προσωπικού των τηλεοπτικών σταθμών και στην βιωσιμότητα του ΕΔΟΕΑΠ, αφού πλέον μέσω της προτεινόμενης διατάξεως επιτρέπεται στους αδειούχους να απασχολούν ακόμα και το σύνολο του προσωπικού μέσω συμβάσεων έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Έτσι, θα μειωθεί δραστικά ο αριθμός των εργαζομένων, που θα ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ, επιφέροντας έτσι σημαντική μείωση των εσόδων αυτού.
  Τέλος, ο πολυκερματισμός των εργασιακών σχέσεων στους τηλεοπτικούς σταθμούς, αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό ανάχωμα στην διαδικασία κατάρτισης Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, αφού μέσω της προτεινόμενης ρυθμίσεως δημιουργούνται εργαζόμενοι πολλαπλών ταχυτήτων.

 • 7 Δεκεμβρίου 2020, 11:55 | ΠΟΕΣΥ

  Σχόλια- Παρατηρήσεις της ΠΟΕΣΥ στην Δημόσια Διαβούλευση του Νομοσχεδίου «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της τροποποιημένης με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018, Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης»:
  Μεταξύ των διατάξεων, των οποίων προτείνεται η τροποποίηση είναι και το άρ. 9 του ν.4339/2015. Με την προτεινόμενη διάταξη, ο αριθμός των εργαζομένων, που πρέπει υποχρεωτικά να ασχολούνται σε κάθε αδειούχο παραμένει σταθερός [400 εργαζόμενοι, χωρίς επιμερισμό μεταξύ ειδικοτήτων] πλην, όμως στο εν λόγω προσωπικό, πλέον μπορούν να προσμετρώνται πέραν των απασχολούμενων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, εργαζόμενοι με συμβάσεις έργου ή μίσθωσης παροχής υπηρεσιών, εργαζόμενοι σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις του αδειούχου και προσωπικό ανεξάρτητων εταιριών παραγωγής, στις οποίες ο αδειούχος αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου. Το προσωπικό των δύο τελευταίων κατηγοριών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνολικού αριθμού προσωπικού, ήτοι δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 120 εργαζόμενους.
  Η εν λόγω διάταξη, όπως εισάγεται θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων σε κάθε επιχείρηση-αδειούχο τηλεοπτικής άδειας, αφού πλέον παρέχεται η δυνατότητα να καλύπτεται η απαίτηση για ελάχιστο αριθμό εργαζομένων μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων του αδειούχου ή εταιριών παραγωγής. Την ίδια στιγμή, η δυνατότητα, που αναγνωρίζεται στους αδειούχους να απασχολούν προσωπικό με συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου, χωρίς μάλιστα κανέναν περιορισμό αναφορικά με τον αριθμό των εν λόγω εργαζομένων στο σύνολο του προσωπικού, θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην μετατροπή των συμβάσεων εργασίας των ήδη υπηρετούντων δημοσιογράφων και τεχνικών σε συμβάσεις έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Τούτο βέβαια, αποτελεί άμεσο πλήγμα στα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, οι οποίοι θα υποχρεωθούν, βρισκόμενοι αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας, να αποδεχτούν μειώσεις αποδοχών και ελαστικοποίηση των εργασιακών τους σχέσεων. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να θεωρηθεί σχεδόν βέβαιο, ότι όποιος εργαζόμενος αρνηθεί την ελαστικοποίηση της εργασιακής του σχέσεως, θα οδηγηθεί στην πόρτα της εξόδου, προκειμένου να αντικατασταθεί με κάποιον, που θα κοστίζει φθηνότερα στους κατόχους των αδειών.
  Η πρόβλεψη αυτή, ωστόσο, δεν θα πλήξει μόνο τους εργαζόμενους αλλά και την ίδια την ποιότητα των παρεχόμενων προς το τηλεοπτικό κοινό υπηρεσιών, αφού κανείς δεν περιορίζει τους αδειούχους, στον βωμό της μείωσης του κόστους να εμφανίζουν πλασματικά προσωπικό συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων παραγωγής ως προσωπικό, που απασχολείται σε αυτούς, χωρίς κανέναν ουσιαστικό έλεγχο και χωρίς την διατύπωση οποιασδήποτε άποψης ή γνώμης του αρμοδίου συνταγματικά οργάνου, ήτοι του ΕΣΡ.
  Εξίσου σημαντική, βέβαια είναι και η νόθευση του ανταγωνισμού αλλά και η χαριστική διάθεση, που διαπνέει την αντίληψη του συντάκτη της διατάξεως. Αρκεί κανείς να λάβει υπόψη του, ότι η ελάχιστη σύνθεση του προσωπικού, που θα απασχοληθεί στα νέα ΜΜΕ, αποτέλεσε όρο για την δημοπράτηση και την ανάθεση των τηλεοπτικών αδειών. Όσοι συνεπώς, έλαβαν μέρος στους εν λόγω διαγωνισμούς αλλά και όσοι ενδεχομένως επιθυμούσαν να λάβουν μέρος σε αυτούς όφειλαν να λάβουν υπόψη τους, την σύνθεση του προσωπικού, που απαιτείτο για την λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών. Η μεταβολή της σύνθεσης του προσωπικού μετά την ανάθεση των τηλεοπτικών αδειών, εγείρει σοβαρά ζητήματα εκ των υστέρων μεταβολής όρων, που αποτέλεσαν σημαντικό όρο των διακηρύξεων και άρα θίγει ευθέως τον ανταγωνισμό. Ουδείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο έγερσης εις βάρος του Δημοσίου αξιώσεων πολλών εκατομμυρίων εκ μέρους επιχειρήσεων, που απετράπησαν από την συμμετοχή τους στην διαδικασία διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες, εξαιτίας της πρόβλεψης συγκεκριμένου αριθμού εργαζομένων, περιορισμός, ο οποίος αίρεται εκ των υστέρων. Πρέπει να σημειωθεί, ότι ο αριθμός των απασχολούμενων σε κάθε δικαιούχο άδειας, έχει κριθεί από την Ολ.ΣτΕ 820/2017 ως σημαντικός όρος των διακηρύξεων.
  Επιπροσθέτως, δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει το πλήγμα, που θα επιφέρει μία σαρωτική αλλαγή στο είδος των σχέσεων απασχόλησης του προσωπικού των τηλεοπτικών σταθμών και στην βιωσιμότητα του ΕΔΟΕΑΠ, αφού πλέον μέσω της προτεινόμενης διατάξεως επιτρέπεται στους αδειούχους να απασχολούν ακόμα και το σύνολο του προσωπικού μέσω συμβάσεων έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Έτσι, θα μειωθεί δραστικά ο αριθμός των εργαζομένων, που θα ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ, επιφέροντας έτσι σημαντική μείωση των εσόδων αυτού.
  Τέλος, ο πολυκερματισμός των εργασιακών σχέσεων στους τηλεοπτικούς σταθμούς, αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό ανάχωμα στην διαδικασία κατάρτισης Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, αφού μέσω της προτεινόμενης ρυθμίσεως δημιουργούνται εργαζόμενοι πολλαπλών ταχυτήτων.

 • 5 Δεκεμβρίου 2020, 23:10 | Ελίνα Λουκά

  Η προτεινόμενη με την παρ.5 τροποποίηση του άρθρου 9 παρ.1 του ν.4339/2015 πρέπει να αποσυρθεί για τους ακόλουθους λόγους:

  1)Ενώ ο ν.4339/2015 θέσπισε την υποχρέωση των τηλεοπτικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας να απασχολούν τουλάχιστον 400 εργαζόμενους, με την προτεινόμενη τροποποίηση κατ’ ουσίαν παρέχεται η δυνατότητα απόλυσης 120 εργαζομένων σε κάθε κανάλι, αφού στον αριθμό των 400 εργαζομένων (προτείνεται να) προσμετρώνται και οι απασχολούμενοι σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και σε ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής, που δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν το 30% του προσωπικού.

  2) Είναι προφανές ότι αυτό θα οδηγήσει μεγάλο μέρος των εργαζομένων στα τηλεοπτικά κανάλια στην ανεργία και την εργασιακή επισφάλεια, και μάλιστα σε συνθήκες πανδημίας, ανεργίας και πλήρους απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων.

  3) Μια τέτοια μεγάλη μείωση του μόνιμου και πλήρως απασχολούμενου προσωπικού στους τηλεοπτικούς σταθμούς, είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα των προγραμμάτων των καναλιών, που πρέπει να στηρίζονται στην εργασία έμπειρων και ικανών δημοσιογράφων, τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων. Γεγονός που θα έχει δυσμενείς συνέπειες για όλους τους πολίτες – θεατές των προγραμμάτων των καναλιών.

 • Γιατί καταργείται η υποχρέωση των πανελλαδικής εμβέλειας καναλιών για κατ΄ ελάχιστον 400 εργαζόμενους (δημοσιογράφους, τεχνικούς και διοικητικό προσωπικό) με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων τους;
  Ποια ανάγκη έρχεται να ικανοποιήσει τη βίαιη ανατροπή του καθεστώτος εργασίας στα ιδιωτικά κανάλια;
  Σίγουρα πάντως όχι των ίδιων των εργαζομένων, που εδώ και χρόνια έχουν σιωπηρά αποδεχτεί μειώσεις μισθών και την κατάργηση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων τους, όπως του ωραρίου εργασίας και του επιμισθίου της κυριακάτικης εργασίας, λόγω των δυσκολιών που αντικειμενικά αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονταν, τα χρόνια της κρίσης.
  Και σίγουρα δεν ικανοποιεί την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των τηλεοπτικών καναλιών, που απαιτεί επαγγελματίες με εμπειρία, σε περιβάλλοντα εργασιακής ασφάλειας, και όχι ανασφαλείς, μετέωρους, αδύναμους και ευάλωτους εργαζόμενους προς ευκαιριακή χρήση.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 18:35 | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΣΚΑΙ ΑΕ

  Η προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4339/2015, όπως τίθεται με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του παρόντος σχεδίου νόμου, προβλέπει ότι:

  «Οι άδειες ανά κατηγορία προγράμματος είναι γενικού ή θεματικού περιεχομένου. Οι άδειες γενικού περιεχομένου περιλαμβάνουν υποχρεωτικά ενημερωτικό πρόγραμμα. Οι άδειες
  θεματικού περιεχομένου μπορεί να περιλαμβάνουν κατά τη δήλωση συμμετοχής εκάστου υποψηφίου στη διαδικασία, κατά περίπτωση, ενημερωτικό, ψυχαγωγικό γενικής ή ειδικής στόχευσης, ή άλλο πρόγραμμα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται για τη χορήγηση μελλοντικών αδειών οποιασδήποτε κατηγορίας δεν επιτρέπεται να αλλοιώνουν τον ανταγωνισμό σε βάρος των ήδη υφιστάμενων νόμιμων παρόχων».

  Η προτεινόμενη ρύθμιση, ενώ ορθώς διακρίνει τις τηλεοπτικές άδειες σε γενικού και θεματικού περιεχομένου, εν συνεχεία υποπίπτει σε λογική αντίφαση, ορίζοντας ότι οι θεματικές άδειες μπορεί να περιλαμβάνουν ψυχαγωγικό περιεχόμενο γενικής στόχευσης. Η έννοια του «θεματικού» εξ ορισμού αναφέρεται σε συγκεκριμένο περιεχόμενο τηλεοπτικού προγράμματος, στοχευμένο σε ένα είδος προγράμματος (π.χ. αθλητικό, παιδικό, μουσικό, κλπ.), το οποίο δεν μπορεί να είναι γενικής στόχευσης, άλλως θα πρέπει να υπαχθεί στην κατηγορία του γενικού περιεχομένου.

  Πέρα όμως από την παραπάνω λογική αντίφαση, η προτεινόμενη διάταξη είναι εξόχως προβληματική και για τον λόγο ότι, ενώ ρητά προβλέπει ότι η λειτουργία των παρόχων που θα λάβουν θεματικές άδειες δεν επιτρέπεται να αλλοιώνει τον ανταγωνισμό σε βάρος των ήδη υφιστάμενων νόμιμων παρόχων, των έξι (6) δηλαδή παρόχων που έχουν λάβει άδεια επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, δυνάμει των υπ’ αριθ. 1/2017 και 1/2019 προκηρύξεων του ΕΣΡ, στην πραγματικότητα νοθεύει τον ελεύθερο και υγιή ανταγωνισμό και έρχεται σε αντίθεση με τις βασικές αρχές του ενωσιακού δικαίου που διέπουν τη διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών. Και αυτό διότι, επιτρέποντας τη λειτουργία και την αδειοδότηση παρόχων με ψυχαγωγικό περιεχόμενο γενικής στόχευσης, δημιουργεί μία κατηγορία (τυπολογία) προγράμματος όμοια με αυτή που εκπέμπουν οι υφιστάμενοι αδειοδοτημένοι πάροχοι γενικού περιεχομένου, με μόνη εξαίρεση τα δελτία ειδήσεων, που, όπως είναι γνωστό, αντιπροσωπεύουν μόλις το 6% του ημερήσιου μεταδιδόμενου προγράμματος (90 λεπτά της ώρας). Ετσι, όσοι θα λάβουν αυτή τη δήθεν «θεματική άδεια» θα λειτουργούν ως πάροχοι γενικού περιεχομένου, εκπέμποντας πλήρες τηλεοπτικό πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 4339/2015, όμοιο με αυτό που μεταδίδουν οι υφιστάμενοι νόμιμοι πάροχοι εθνικής εμβέλειας, χωρίς την υποχρέωση μετάδοσης δελτίων ειδήσεων, άρα με πολύ χαμηλότερο κόστος και πολύ πιο ελκυστικό για τους διαφημιστές και διαφημιζομένους περιεχόμενο, αφού η οικεία νομοθεσία (εθνική και ευρωπαϊκή) προβλέπει σειρά απαγορεύσεων και περιορισμών για τη διαφημιστική εκμετάλλευση των τηλεοπτικών ειδησεογραφικών εκπομπών. Είναι προφανές ότι όχι μόνο δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, αλλά τίθεται ζήτημα δυσμενούς μεταβολής των όρων των ήδη χορηγηθεισών από το ΕΣΡ αδειών και αναίρεσης της δέσμευσης που ανέλαβε το Ελληνικό Δημόσιο να μην προκηρύξει, καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος τους, άδειες της ίδιας κατηγορίας.

  Συνεπώς, είναι αναγκαία η απάλειψη της φράσης «γενικής ή ειδικής στόχευσης», άλλως η προτεινόμενη ρύθμιση καταλήγει στο να επιτρέπει αυτό που φαινομενικά θέλει να απαγορεύσει, δημιουργώντας σειρά στρεβλώσεων στην αγορά, την οποία υποτίθεται θέλει να ρυθμίσει.