ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ Άρθρο 35 (Άρθρο 33α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Προώθηση της παιδείας για τα μέσα

 

1. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, το Ε.Σ.Ρ. και οι κατά περίπτωση αρμόδιοι φορείς της δημόσιας διοίκησης, οι παρόχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας και οι παρόχοι πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο οφείλουν να λαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, της κριτικής σκέψης και των γνώσεων των πολιτών, προκειμένου αυτοί να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και με ασφάλεια τα μέσα επικοινωνίας και να αξιολογούν το περιεχόμενο που διατίθεται στα μέσα επικοινωνίας.
2. Αρμόδιος φορέας για την παρακολούθηση και τον συντονισμό των δράσεων και των σχετικών πρωτοβουλιών των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων της παρ. 1 είναι η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.
3. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης υποβάλλει έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως την 19η Δεκεμβρίου 2022, και στη συνέχεια ανά τριετία, σχετικά με την υλοποίηση των προβλέψεων της παρ. 1.

  • 10 Δεκεμβρίου 2020, 15:54 | ΟΤΕ Α.Ε.

    Προτείνουμε στην παράγραφο 1 να καταστεί σαφές ότι η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, το ΕΣΡ και οι κατά περίπτωση αρμόδιοι φορείς της δημόσιας διοίκησης θα είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό σχετικών δράσεων σε συνεννόηση με τους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας και τους παρόχους πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο, για την αποτελεσματική εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων των αρμόδιων φορέων.