Άρθρο 52 Παραγραφή για την επιβολή κυρώσεων από Ε.Σ.Ρ.

 

1. Οι παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος, του ν. 2328/1995 (Α’ 159), του ν. 2644/1998 (Α’ 233), του ν. 4339/2015 (Α’ 133) και κάθε άλλης διάταξης, που επισύρουν κυρώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από το Ε.Σ.Ρ., υπόκεινται σε τριετή προθεσμία παραγραφής.
2. Η παραγραφή αρχίζει από την ημέρα διάπραξης της παράβασης. Σε περίπτωση που η υπόθεση αφορά ελεγχόμενο από το Ε.Σ.Ρ. πρόγραμμα, η παραγραφή αρχίζει από την ημέρα της τελευταίας μετάδοσης αυτού.
3. Η παραγραφή διακόπτεται από κάθε πράξη του Ε.Σ.Ρ., αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης δημόσιας αρχής της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αφορά στη διερεύνηση ή σε διαδικασίες που αφορούν τη συγκεκριμένη παράβαση. Στις περιπτώσεις αυτές, η παραγραφή διακόπτεται από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πράξης στον ελεγχόμενο πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας.
4. Η παραγραφή αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα πράξη ή απόφαση του Ε.Σ.Ρ, αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης δημόσιας αρχής της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί αντικείμενο διαδικασίας που εκκρεμεί ενώπιον των δικαστηρίων.

  • 10 Δεκεμβρίου 2020, 18:03 | ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΙΙΡΑ)

    Το άρθρο 52 του Σ/Ν πολύ ορθά, για λόγους ασφάλειας δικαίου, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοίκησης και για λόγους προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, αναγνωρίζει ότι ο έλεγχος του ΕΣΡ σχετικά με την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας πρέπει να γίνεται επικαίρως, ώστε να είναι πρόσφορος, χωρίς να αφήνει τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς σε μακρά περίοδο ανασφάλειας και στον κίνδυνο να μην είναι πλέον σε θέση, μετά την παρέλευση μακρού χρόνου, να αμυνθούν προσηκόντως.
    Ωστόσο, θεωρούμε ότι στην προτεινόμενη ρύθμιση πρέπει να γίνουν οι κάτωθι τροποποιήσεις/βελτιώσεις και οι παράγραφοι 3 και 4 να τεθούν ως εξής:

    «3. Η παραγραφή διακόπτεται από κάθε πράξη της Ολομέλειας ή του ειδικού κλιμακίου του Ε.Σ.Ρ., αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης δημόσιας αρχής της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αφορά στη διερεύνηση της συγκεκριμένης παράβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, η παραγραφή διακόπτεται από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πράξης στον ελεγχόμενο πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας.

    4. Η παραγραφή αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα πράξη ή απόφαση του Ε.Σ.Ρ, αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης δημόσιας αρχής της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί αντικείμενο διαδικασίας που εκκρεμεί ενώπιον των δικαστηρίων και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.»