Άρθρο 48 Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 – Τροποποίηση άρθρου 22Γ ν. 4172/2013

Προστίθεται περ. (iii) στο άρθρο 22Γ του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 22Γ
Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021
H διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιεί επιχείρηση κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, κατά το μέρος που η εν λόγω δαπάνη αφορά:
α) στην ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών και χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων ή β) στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώριση δια των ακόλουθων Μέσων Ψυχαγωγίας: βα) της τηλεόρασης, ββ) του ραδιοφώνου, βγ) του κινηματογράφου, βδ) του διαδικτύου, βε) των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσων και εργαλείων εφόσον η μετάδοση ή η καταχώριση στις υποπερ. βδ) και βε) πραγματοποιήθηκε από επιχείρηση που έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του ν. 4339/2015 (Α` 133) και βστ) των εφημερίδων και περιοδικών, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για το φορολογικό έτος 2020 και κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το φορολογικό έτος 2021 υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(i) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον στο ισόποσο της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α) και β) για το έτος 2019.
(ii) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2021 ανέρχεται τουλάχιστον στο εκατόν πέντε τοις εκατό (105%) του ποσού της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α) και β) για το έτος 2019.
(iii) δεν έχει λάβει η επιχείρηση το φορολογικό έτος 2020 και το φορολογικό έτος 2021 αντίστοιχα πιστωτικό τιμολόγιο που αφορά έκπτωση κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης, καθώς και κάθε άλλης μορφής έκπτωση βάσει στόχων του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α’ 159).
Εφόσον η επιχείρηση βάσει σχετικών κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, έχει αναστείλει τη δραστηριότητά της ή επλήγη οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η ανωτέρω υπό στοιχείο (i) προϋπόθεση πληρούται εφόσον το ύψος της διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης έτους 2019. Αν προκύψουν ζημιές μετά από την αφαίρεση των ως άνω ποσοστών, αυτές μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.»

 • Σχόλιο στο ΜΕΡΟΣ Β’, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε., Άρθρο 48, Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, Τροποποίηση άρθρου 22Γ ν. 4172/2013, από τον Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ)
  Η επιπλέον (αρνητική) προϋπόθεση που αιφνιδιαστικά εισάγει το σχέδιο νόμου για την απολαβή της πρόσφατα θεσμοθετημένης με τον ν. 4728/2020 (ΦΕΚ Α΄ 186/29.9.2020) προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, ανατρέπει πλήρως τους προϋπολογισμούς και τα οικονομικά αποτελέσματα των διαφημιζομένων κατά τον τελευταίο μήνα της οικονομικής χρήσης, οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα οποιασδήποτε μεταβολής προς αποφυγή των ζημιών.
  Αναλυτικά:
  1. Αίρει στην πραγματικότητα το ευεργέτημα της προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης σε βάρος των διαφημιζομένων δεδομένης της άκαιρης στιγμής που θεσμοθετείται και ενόψει της μόλις πρόσφατης διαφορετικής ρύθμισης.
  2. Επιφέρει τεράστια αδικαιολόγητη ανατροπή (εντός τριμήνου!) στην διαφημιστική αγορά και προφανή ζημία των διαφημιζομένων. Κατά το τρίμηνο που διέρρευσε, οι διαφημιζόμενοι, έχοντας υπόψη την σχετική διάταξη του ν. 4728/2020, προέβησαν σε ανάλογο κατά τον νόμο προσδιορισμό και επικαιροποίηση της διαφημιστικής δαπάνης τους. Όμως, καθώς κατά την διάρκεια του έτους, βάσει καθόλα νομίμων συμφωνιών που είχαν συνάψει με τους διαφημιστές και τα Μέσα, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ήδη λάβει πιστωτικά τιμολόγια τζίρου, θα στερηθούν αδικαιολόγητα και κατά παράβαση των αρχών της Χρηστής Διοίκησης, των ευεργετικών διατάξεων του νόμου αυτού, ανεξάρτητα από το πόσο μικρής αξίας μπορεί να είναι το πιστωτικό σημείωμα που έχουν ήδη λάβει. Πόσο μάλλον που, ο νόμος αυτός τέθηκε σε ισχύ την 29.9.2020, τέλος του έτους, και ήδη είχε διαταράξει τον προγραμματισμό της λειτουργίας της αγοράς του τρέχοντος έτους 2020.
  3. Επιφέρει τεράστια ανωμαλία στην λειτουργία και τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι, όλες οι εταιρείες λειτουργούν βάσει προϋπολογισμού, ο οποίος τώρα ανατρέπεται για δεύτερη φορά μέσα στο ίδιο διαχειριστικό έτος.
  4. Λειτουργεί σε όφελος κάθε άλλου, πλην των διαφημιζομένων, οι οποίοι με βάση τον ν. 4728/2020, παρακινήθηκαν τον Σεπτέμβριο να επενδύσουν περισσότερο στο τελευταίο 3μηνο του έτους, για να ενεργοποιήσουν την κατανάλωση και να ενισχύσουν την εθνική οικονομία, ωφελούμενοι σε επίπεδο ισολογισμού από την προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης, την οποία τώρα, αιφνιδιαστικά, λόγω της πρόσφατης διαφορετικής ρύθμισης, δεν δικαιούνται.
  5. Συνδέει αδικαιολόγητα την προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης (κρατικά κονδύλια/φορολογικά κίνητρα), με τα πιστωτικά σημειώματα τζίρου (κονδύλια ιδιωτικών εταιρειών/εμπορικές συμφωνίες), ενώ αποτελούν δύο εντελώς διαφορετικά ζητήματα.

  Παρακαλούμε όπως εκτιμήσετε τις παραπάνω παρατηρήσεις μας και αποσύρετε το άρθρο 48 που τροποποίησε περαιτέρω το άρθρο 22 Γ ν. 4172/2013, ή να μεταφέρετε την ισχύ του για το 2021, ώστε να αρθεί ο αιφνιδιασμός της αγοράς για όλους τους λόγους που σας εκθέσαμε αναλυτικά.

 • 10 Δεκεμβρίου 2020, 15:13 | Ένωση Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ)

  Ανεξάρτητα από την αδόκιμη σύνδεση της φοροελάφρυνσης των διαφημιζόμενων με τη μη απόδοση πιστωτικών από τα Μέσα, ο ίδιος ο χρονισμός της διάταξης έχει φέρει τεράστια αναστάτωση στη διαφημιστική αγορά, πριν ακόμη ψηφιστεί.

  Οι διαφημιζόμενοι που ενίσχυσαν τα κονδύλια τους το τελευταίο τρίμηνο, προκειμένου να λάβουν τη φοροελάφρυνση, τιμωρούνται τώρα αν τυχόν έχουν λάβει οιοδήποτε πιστωτικό τιμολόγιο στη διάρκεια του έτους 2020. Οι διαφημιστικές εταιρίες δεν γνωρίζουν πώς να τους κατευθύνουν.

  Θεωρούμε όχι μόνο εύλογη, αλλά απαραίτητη τη μεταφορά ισχύος του άρθρου κατά ένα έτος.

 • 10 Δεκεμβρίου 2020, 15:00 | ΟΤΕ Α.Ε.

  Προτείνουμε τη διαγραφή της υπό στοιχείο iii παραγράφου, και συγκεκριμένα του εδαφίου «δεν έχει λάβει η επιχείρηση το φορολογικό έτος 2020 και το φορολογικό έτος 2021 αντίστοιχα πιστωτικό τιμολόγιο που αφορά έκπτωση κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης, καθώς και κάθε άλλης μορφής έκπτωση βάσει στόχων του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995 (Α 159)», καθότι με την προσθήκη του εν λόγω περιορισμού θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι διαφοροποιείται ο βασικός σκοπός της παρούσας διάταξης που είναι η οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί λόγω COVID 19. Εναλλακτικά προτείνουμε να διατυπωθεί ως εξής:
  «iii) δεν έχει λάβει η επιχείρηση το φορολογικό έτος 2021 πιστωτικό τιμολόγιο που αφορά έκπτωση κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης, καθώς και κάθε άλλης μορφής έκπτωση βάσει στόχων».

 • ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ PACT

  Τα μέτρα στήριξης της διαφημιστικής δραστηριότητας, μέσω της παροχής φορολογικών κινήτρων, είναι ευπρόσδεκτα από το σύνολο της ευρύτερης αγοράς της διαφήμισης, μέρος της οποίας αποτελεί και η παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου, η οποία είναι το όχημα για την επένδυση στα ΜΜΕ.

  Η αγορά που εκπροσωπούμε, έχει πληγεί φέτος, όσο λίγες αγορές. Οι εταιρίες παραγωγής έχουν σταματήσει εντελώς τη δραστηριότητά τους σε ζωντανά events marketing και PR, ενώ η παραγωγή διαφημιστικών ταινιών και ραδιοφωνικών σποτ εκτιμάται ότι θα κλείσει με πτώση άνω του 50% για το έτος 2020.

  Η παραγωγή διαφημιστικών έργων λειτουργεί με συντελεστές από τον ευρύτερο χώρο των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων (σκηνοθέτες, ηθοποιοί, φωτογράφοι, ενδυματολόγοι, μακιγιέρ, μουσικοί, εκφωνητές, τεχνικοί, κ.α.). Με δεδομένο ότι το θέαμα και οι άνθρωποι που βιοπορίζονται από αυτό έχουν επίσης πληγεί σοβαρά, η παραγωγή διαφημιστικών έργων αποτελεί κρίσιμη πηγή εσόδου για πολλούς από αυτούς.

  Για τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε κρίσιμης σημασίας να συμπεριληφθεί και η παραγωγή διαφημιστικών έργων στα φορολογικά κίνητρα διαφημιστικής επένδυσης. Πέρα από το αυστηρά οικονομικό όφελος των διαφημιζόμενων, θεωρούμε σημαντικό να σηματοδοτηθεί από την Κυβέρνηση η πρόθεση για στήριξη και ανάπτυξη του δημιουργικού περιεχομένου της διαφήμισης.

  Πιο συγκεκριμένα, αιτούμεθα προσαυξημένη κατά 100% έκπτωση δαπάνης για την παραγωγή νέων διαφημιστικών έργων (ταινιών, ραδιοφωνικών σποτ καθώς και διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων) για το έτος 2021.

 • 9 Δεκεμβρίου 2020, 18:05 | ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

  Στις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 22Γ του ν. 4172/2013, προστίθεται μία νέα (αρνητική) προϋπόθεση και συγκεκριμένα: «περ. (iii) δεν έχει λάβει η επιχείρηση το φορολογικό έτος 2020 και το φορολογικό έτος 2021 αντίστοιχα πιστωτικό τιμολόγιο που αφορά έκπτωση κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης, καθώς και κάθε άλλης μορφής έκπτωση βάσει στόχων του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α’ 159)».
  Η ανωτέρω διάταξη όπως προτείνεται αντιβαίνει στο πνεύμα του πρόσφατου ν. 4728/2020 (ΦΕΚ Α 186 / 29-09-2020), στα κίνητρα του οποίου συμμορφώθηκαν οι διαφημιζόμενες εταιρείες αυξάνοντας τη διαφημιστική τους δαπάνη τους τελευταίους μήνες. Τότε δε δόθηκε η οδηγία στις διαφημιζόμενες εταιρείες να μην πάρουν οιασδήποτε φύσης πιστωτικά τιμολόγια από τα μέσα διαφήμισης. Επομένως, υπάρχουν διαφημιζόμενες εταιρείες που έχουν κάνει όλες τις πρέπουσες κινήσεις για να απολαύσουν την ελάφρυνση φόρου που έδωσε ο νόμος ως κίνητρο, προς τις οποίες όμως έχουν ήδη εκδοθεί πιστωτικά τιμολόγια που αφορούν σε εκπτώσεις κύκλου εργασιών διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 2020. Εάν ψηφιστεί η διάταξη, όπως προτείνεται, τότε οι διαφημιζόμενες εταιρείες θα «τιμωρηθούν» γιατί μπορεί να έχουν λάβει ως τώρα, έναντι της έκπτωσης κύκλου εργασιών, έστω και 1 ευρώ και θα υποστούν μεγάλη οικονομική ζημία, υφιστάμενες έναν απαράδεκτο χρονικό αιφνιδιασμό κατά τη λήξη του τρέχοντος έτους και ευρισκόμενες προ τετελεσμένων γεγονότων, απλώς και μόνον διότι έκαναν χρήση των κινήτρων ενός άλλου πολύ προσφάτου νόμου. Δεν είναι δυνατόν οι ελαφρύνσεις φόρου από το κράτος να εξαρτώνται από την οιαδήποτε εμπορική συμφωνία μεταξύ διαφημιζομένου και μέσων διαφήμισης. Τέτοια φαινόμενα δημιουργούν έντονη ανασφάλεια δικαίου και εγείρουν εύλογες αμφιβολίες για τη σκοπιμότητα της προτεινόμενης διάταξης.

 • 9 Δεκεμβρίου 2020, 17:59 | ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Αξιότιμοι ,

  Θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω την έκδοση πιστωτικών τιμολογίων.
  Τα πιστωτικά τιμολόγια επί τζίρου διαφημιστκών δαπανών μπορεί να εκδίδονται περιοδικά κατά την διάρκεια του έτους και όχι απαραίτητα στις 31/12 κάθε έτους. Αυτό πολλές φορές απορρέει από το συμφωνητικό ανάμεσα στη διαφημιστική εταιρεία και τον διαφημιζόμενο.
  Το παρών νομοσχέδιο λοιπόν το οποίο θα ψηφιστεί μέσα Δεκεμβρίου θα πρέπει να εξαιρέσει τα εκδοθέντα πιστωτικά τιμολόγια μέχρι τις 30/11 ή να θεωρήσει και να γίνει δεκτή εναλλακτικά την πιθανή ακύρωσή τους με χρεωστικό σημείωμα , όπως ορίζουν οι φορολογικές διατάξεις.

  Ειδάλλως το νομοσχέδιο θα θεωρηθεί 2 ταχυτήτων με ευνοούμενους και αποκλεισμένους από τη λήψη επιχορήγησης της διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 2020.
  Εφόσον ο Νομοθέτης επιθυμεί τη χορήγηση αυτής της ενίσχυσης , θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι αυτή θα ανατροφοδοτήσει τη διαφημιστική δαπάνη στο 2021 , έτος που όλοι προσδοκούμε σε ισχυρή ανάκαμψη και ανάταση της Ελληνικής Οικονομίας.

  Με εκτίμηση
  Παππάς Ευάγγελος

  Δ/ντης Λογιστηρίων διαφημιζόμενων εταιρειών

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 14:36 | Πλιάκος Ηλίας

  Η προϋπόθεση (iii) που έχει προταθεί, έρχεται σε σύγκρουση με τις δύο προηγούμενες προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρουν ότι ο υπολογισμός θα γίνεται προ της εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης. Επίσης, δεν είναι λογικό να εξαιρείται του κινήτρου επιχείρηση η οποία έχει λάβει έστω και ένα πιστωτικό τζίρου. Άρα μάλλον δεν έχει γίνει σωστή διατύπωση στην προϋπόθεση (iii).