Άρθρο 13 (Άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Χρονική περίοδος μετάδοσης κινηματογραφικών έργων

 

Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων δεν επιτρέπεται να μεταδίδουν κινηματογραφικά έργα εκτός των χρονικών περιόδων που έχουν συμφωνηθεί με τους κατόχους των δικαιωμάτων.