Άρθρο 2 (Άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι εξής ορισμοί:
α) «υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων»:
αα) η κατά την έννοια των άρθρων 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) υπηρεσία, κύριος σκοπός της οποίας ή ενός διαχωρίσιμου τμήματος αυτής (δηλαδή τμήματος με αυτοτελές περιεχόμενο και λειτουργία σε σχέση με την κύρια δραστηριότητα) ή μία βασική λειτουργία της είναι η παροχή προγραμμάτων, υπό τη συντακτική ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας προς το ευρύ κοινό, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την επιμόρφωση μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια της υποπερ. 9 της περ. Α του άρθρου 110 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων είναι είτε τηλεοπτική εκπομπή, σύμφωνα με την περ. ζ) της παρούσας, είτε κατά παραγγελία υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων, σύμφωνα με την περ. θ), ή
αβ) η οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση σύμφωνα με την περ. ι),
β) «υπηρεσία πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο»: η κατά την έννοια των άρθρων 56 και 57 της ΣΛΕΕ υπηρεσία, κύριος σκοπός της οποίας ή ενός διαχωρίσιμου τμήματος αυτής ή μία βασική λειτουργία της είναι η παροχή στο ευρύ κοινό είτε προγραμμάτων, είτε βίντεο παραγόμενων από χρήστες, ή και των δύο, για τα οποία ο πάροχος της πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο δεν έχει συντακτική ευθύνη, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την επιμόρφωση, μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια της υποπερ. 9 της περ. Α του άρθρου 110 του ν. 4727/2020, και η οργάνωση των οποίων καθορίζεται από τον πάροχο της πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο, περιλαμβανομένης της χρήσης αυτοματοποιημένων μέσων ή αλγορίθμων, ιδίως με την προβολή, την επισήμανση και τον καθορισμό αλληλουχίας. Στην παραπάνω έννοια εμπίπτουν και οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης στο μέτρο που παρέχουν προγράμματα, βίντεο παραγόμενα από χρήστες ή και τα δύο, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την επιμόρφωση, και για τα οποία ο πάροχος της υπηρεσίας δεν έχει συντακτική ευθύνη και υπό την προϋπόθεση ότι η παροχή αυτή αποτελεί βασική λειτουργία της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης, κατά τα ανωτέρω,
γ) «πρόγραμμα»: σειρά διαδοχικώς κινούμενων εικόνων, με ή χωρίς ήχο, που συνιστά, ανεξαρτήτως της διάρκειάς τους, αυτοτελές στοιχείο, στο πλαίσιο προγραμματισμού ή καταλόγου καταρτιζόμενου από τον πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας και περιλαμβάνει, ιδίως, ταινίες μεγάλου μήκους, βιντεοκλίπ, αθλητικά γεγονότα, κωμικές σειρές, ντοκιμαντέρ, παιδικά προγράμματα και έργα δραματουργίας,
δ) «βίντεο παραγόμενα από χρήστες»: σειρά διαδοχικώς κινούμενων εικόνων, με ή χωρίς ήχο, που συνιστά, ανεξαρτήτως της διάρκειάς τους, αυτοτελές στοιχείο, που δημιουργείται από χρήστη και μεταφορτώνεται σε πλατφόρμα διαμοιρασμού βίντεο από τον ίδιο ή από οποιονδήποτε άλλον χρήστη,
ε) «συντακτική απόφαση»: η απόφαση, η οποία λαμβάνεται σε τακτική βάση για τον σκοπό της άσκησης συντακτικής ευθύνης και συνδέεται με την καθημερινή λειτουργία της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων,
στ) «συντακτική ευθύνη»: η άσκηση ουσιαστικού ελέγχου στην επιλογή των προγραμμάτων και στην οργάνωσή τους σε χρονολογικό προγραμματισμό, εάν πρόκειται για τηλεοπτικές εκπομπές, ή σε κατάλογο, εάν πρόκειται για κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Η συντακτική ευθύνη αφ’ εαυτής δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά νομική ευθύνη για το περιεχόμενο ή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αν τέτοια ευθύνη δεν θεμελιώνεται ευθέως από άλλες διατάξεις.
ζ) «πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τη συντακτική ευθύνη για την επιλογή του οπτικοακουστικού περιεχομένου της οικείας υπηρεσίας και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτό οργανώνεται,
η) «πάροχος πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσία πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο κατά την έννοια της περ. β),
θ) «τηλεοπτική εκπομπή»: η γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων που παρέχεται από τον οικείο πάροχο για την ταυτόχρονη παρακολούθηση από το κοινό προγραμμάτων βάσει χρονολογικά προγραμματισμένων μεταδόσεων,
ι) «τηλεοπτικός οργανισμός»: ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας που προσφέρει τηλεοπτικές υπηρεσίες,
ια) «κατά παραγγελία υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων»: η μη γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων που παρέχεται από τον οικείο πάροχο για την παρακολούθηση προγραμμάτων σε χρονική στιγμή που επιλέγει ο χρήστης με αίτημά του, από κατάλογο προγραμμάτων του παρόχου,
ιβ) «οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση»: εικόνες με ή χωρίς ήχο, που προορίζονται για άμεση ή έμμεση προώθηση των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών ή της εικόνας ενός φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι εικόνες αυτές συνοδεύουν ή περιλαμβάνονται σε πρόγραμμα ή βίντεο παραγόμενο από χρήστη έναντι ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής. Ως οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις νοούνται, ιδίως, η τηλεοπτική διαφήμιση, η χορηγία, η τηλεπώληση και η τοποθέτηση προϊόντος.
ιγ) «τηλεοπτική διαφήμιση»: κάθε μορφή τηλεοπτικής ανακοίνωσης που μεταδίδεται έναντι ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής και αφορά στην προβολή μιας δημόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης ή φυσικού προσώπου στο πλαίσιο εμπορικής, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης επαγγέλματος, με σκοπό την προώθηση της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ακίνητης περιουσίας, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έναντι πληρωμής,
ιδ) «συγκεκαλυμμένη οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση»: η εντός προγράμματος λεκτική ή με εικόνες παρουσίαση εμπορευμάτων, υπηρεσιών, επωνυμίας, εμπορικού σήματος ή δραστηριοτήτων ενός παραγωγού εμπορευμάτων ή ενός παρόχου υπηρεσιών, εφόσον η παρουσίαση αυτή γίνεται από πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας με υποκρυπτόμενο διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά στον χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης. Η παρουσίαση αυτή θεωρείται ότι γίνεται σκοπίμως, ιδίως όταν γίνεται έναντι ανταλλάγματος.
ιε) «χορηγία»: η συνεισφορά που γίνεται από δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα, μη εμπλεκόμενα στην παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, υπηρεσιών πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο ή στην παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή υπηρεσιών πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο, βίντεο παραγομένων από χρήστες ή προγραμμάτων, με σκοπό την προώθηση της επωνυμίας, του εμπορικού σήματος, της εικόνας, των δραστηριοτήτων ή των προϊόντων τους,
ιστ) «τηλεπώληση»: άμεσες προσφορές προς το κοινό με σκοπό την, έναντι ανταλλάγματος, παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων και συνόλου δικαιωμάτων και υποχρεώσεων,
ιζ) «τοποθέτηση προϊόντος»: κάθε οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση που συνίσταται στην έναντι ανταλλάγματος συμπερίληψη ή αναφορά προϊόντος, υπηρεσίας ή του αντίστοιχου εμπορικού σήματος, κατά τρόπο που να εμφανίζεται μέσα στο πρόγραμμα ή σε βίντεο που παράγεται από χρήστη,
ιθ) «ευρωπαϊκά έργα»: ιθα) έργα προέλευσης κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιθβ) έργα προέλευσης ευρωπαϊκών τρίτων κρατών, τα οποία είναι μέρη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη Διασυνοριακή Τηλεόραση του Συμβουλίου της Ευρώπης, και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3, ιθγ) έργα συμπαραγωγής στο πλαίσιο συμφωνιών που αφορούν στον οπτικοακουστικό τομέα, και έχουν συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται σε καθεμία από τις συμφωνίες αυτές,
ιη) «Οδηγία»: η Οδηγία (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018.
2. Η εφαρμογή των υποπερ. ιθβ) και ιθγ) της περ. ιθ) της παρ. 1 προϋποθέτει ότι έργα προέλευσης κρατών μελών δεν υφίστανται διακριτική μεταχείριση στα εν λόγω τρίτα κράτη.
3. Τα έργα που αναφέρονται στις υποπερ. ιθα) και ιθβ) της περ. ιθ) της παρ. 1 είναι έργα που πραγματοποιούνται από δημιουργούς και εργαζόμενους που κατοικούν σε ένα ή περισσότερα από τα κράτη τα οποία αναφέρονται στις εν λόγω διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν μία από τις τρεις προϋποθέσεις:
α) πραγματοποιούνται από έναν ή περισσότερους παραγωγούς εγκατεστημένους σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα κράτη,
β) η παραγωγή των έργων αυτών επιβλέπεται και ελέγχεται πραγματικά από έναν ή περισσότερους παραγωγούς εγκατεστημένους σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα κράτη,
γ) οι συμπαραγωγοί των κρατών αυτών εισφέρουν το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κόστους της συμπαραγωγής και η συμπαραγωγή δεν ελέγχεται από έναν ή περισσότερους παραγωγούς εγκατεστημένους εκτός των κρατών αυτών.
4. Τα έργα, τα οποία δεν είναι ευρωπαϊκά κατά την έννοια της περ. ιθ) της παρ. 1, αλλά παράγονται στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών συμπαραγωγής που συνάπτονται μεταξύ κρατών μελών και τρίτων κρατών, λογίζονται ευρωπαϊκά, εφόσον οι συμπαραγωγοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρουν το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κόστους παραγωγής και η παραγωγή δεν ελέγχεται από έναν ή περισσότερους παραγωγούς εγκατεστημένους εκτός της επικράτειας των κρατών μελών.

 • 10 Δεκεμβρίου 2020, 14:29 | WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.

  Μέσω της υπηρεσίας WIND VISION παρέχονται, με τη χρήση υδριβικού αποκωδικοποιητή λήψης σημάτων παρόχων, υπηρεσίες που αφορούν στη λήψη, αναπαραγωγή και διανομή οπτικοακουστικών σημάτων συνεχούς ροής με παράλληλη δυνατότητα αναπαραγωγής προγραμμάτων από τις εν λόγω ροές και ετεροχρονισμένα (υπηρεσίες ευρέως γνωστές με τους όρους catch-up, NPVR/CloudPVR/Restart κλπ).

  Επί της περίπτωσης (αα):
  Καθώς η WIND αυστηρώς αναμεταδίδει ροές τηλεοπτικών προγραμμάτων τρίτων παρόχων περιεχομένου, χωρίς να ασκείται έλεγχος στην επιλογή των προγραμμάτων και χωρίς να υφίσταται κατάλογος αυτών, κρίνουμε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί ο ορισμός της «υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων» (αα), ώστε να διευκρινίζεται με σαφήνεια εάν υπηρεσίες όπως η WIND VISION θεωρούνται υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.

  Επί της περίπτωσης (στ):
  Καθώς υπηρεσίες, όπως η WIND VISION, παρέχουν μόνο αναμετάδοση ροών τηλεοπτικών προγραμμάτων τρίτων παρόχων περιεχομένου και άρα δεν υφίσταται συντακτική ευθύνη επ’ αυτών, προτείνεται προς διευκρίνιση η προσθήκη του ως κάτω δεύτερου εδαφίου στην περίπτωση (στ) του άρθρου 2: ««συντακτική ευθύνη»: η άσκηση ουσιαστικού ελέγχου στην επιλογή των προγραμμάτων και στην οργάνωσή τους σε χρονολογικό προγραμματισμό, εάν πρόκειται για τηλεοπτικές εκπομπές, ή σε κατάλογο, εάν πρόκειται για κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Συντακτική ευθύνη δεν υφίσταται κατά την αναμετάδοση προγραμμάτων. Η συντακτική ευθύνη αφ’ εαυτής δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά νομική ευθύνη για το περιεχόμενο ή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αν τέτοια ευθύνη δεν θεμελιώνεται ευθέως από άλλες διατάξεις.»