Άρθρο 50 Ανάθεση διαφημιστικών υπηρεσιών – υπηρεσιών επικοινωνίας – Τροποποίηση του π.δ. 261/1997 (Α΄186)

 

Προστίθεται άρθρο 7Α στο π.δ. 261/1997 (Α’ 186) ως ακολούθως:
«Άρθρο 7Α
Ανάθεση διαφημιστικών υπηρεσιών – υπηρεσιών επικοινωνίας
1. Κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων για την ανάθεση διαφημιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών επικοινωνίας από αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α΄147), στις επιτροπές αξιολόγησης και επιλογής αναδόχου, συμμετέχει υποχρεωτικά και ένας εκπρόσωπος της πιο αντιπροσωπευτικής ένωσης των διαφημιστικών εταιρειών και γενικότερα εταιρειών επικοινωνίας που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ο εκπρόσωπος συμμετέχει ως ειδικός εμπειρογνώμονας, με γνωμοδοτική αρμοδιότητα, χωρίς δικαίωμα ψήφου και εξαιρείται από την υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης της περ. ια’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α’ 309).
2. Η υποχρέωση κατοχής πιστοποιητικού συμμόρφωσης της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3688/2008 (Α΄ 163) από ανάδοχο διαφημιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών επικοινωνίας της ημεδαπής, ισχύει και εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την ανάθεση διαφημιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών επικοινωνίας από αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς σύμφωνα με τον ν. 4412/2016. Σε περίπτωση αναδόχου διαφημιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών επικοινωνίας της αλλοδαπής, υφίσταται υποχρέωση κατοχής ισοδύναμου πιστοποιητικού με αυτό της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3688/2008 (Α’ 163) που εκδίδεται στη χώρα εγκατάστασης. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ανάδοχος προσκομίζει βεβαίωση περί μη έκδοσης τέτοιου πιστοποιητικού.»