ΜΕΡΟΣ Β’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Ρυθμίσεις Ραδιοτηλεοπτικής Αγοράς Άρθρο 37 Υποχρέωση εγγραφής επιχειρήσεων στο Μητρώο του Ε.Σ.Ρ.

 

1. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, γραμμικών ή μη γραμμικών, συνδρομητικών ή ελεύθερης λήψης, εγγράφονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων που τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. Το Ε.Σ.Ρ. προσδιορίζει, με απόφασή του, τα στοιχεία που, ανά κατηγορία, υποβάλλουν οι πάροχοι για την εγγραφή τους, και τα οποία περιλαμβάνουν, κατ΄ελάχιστο, την επωνυμία του παρόχου, την έδρα του, τα στοιχεία των νομίμων εκπροσώπων του, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες για το καθεστώς ιδιοκτησίας του παρόχου, καθώς και τον εγκεκριμένο ή σχεδιαζόμενο προγραμματισμό μεταδόσεων ή κατάλογο προγραμμάτων που θα περιλαμβάνει την κατηγορία προγραμμάτων. Σε περίπτωση που ο σχεδιαζόμενος προγραμματισμός μεταδόσεων ή κατάλογος προγραμμάτων δεν έχει εγκριθεί από αρμόδια αρχή, η έγκρισή του από το ΕΣΡ αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή του παρόχου στο οικείο μητρώο.
2. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 2644/1998 και η παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 4339/2015 δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρ. 1.