Άρθρο 5 (Άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Όροι και προϋποθέσεις δικαιοδοσίας των παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας εγκατεστημένων σε άλλο κράτος μέλος

 

1. Όταν πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, που υπάγεται στη δικαιοδοσία άλλου κράτους μέλους, απευθύνει το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος των σχετικών υπηρεσιών του στην ελληνική επικράτεια παραβιάζοντας λεπτομερέστερες ή αυστηρότερες εθνικές διατάξεις γενικού δημοσίου συμφέροντος, το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να απευθύνει τεκμηριωμένο αίτημα στην αρμόδια Αρχή ή τον φορέα του κράτους μέλους που έχει δικαιοδοσία, προκειμένου η τελευταία να καλέσει τον πάροχο να συμμορφωθεί προς τους εν λόγω κανόνες γενικού δημοσίου συμφέροντος. Το Ε.Σ.Ρ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή από την Επιτροπή Επαφών του άρθρου 29 της Οδηγίας, μέσω της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης που εκπροσωπείται σε αυτήν, την εξέταση της υπόθεσης.
2. Εάν το Ε.Σ.Ρ. λάβει αίτημα συνδρομής από αρμόδια Αρχή ή φορέα άλλου κράτους μέλους, σχετικά με πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας εγκατεστημένο στην Ελλάδα, ο οποίος, κατά τους ισχυρισμούς της αιτούσας αρμόδιας Αρχής ή του φορέα, απευθύνει το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος των σχετικών υπηρεσιών του προς το κράτος μέλος αυτό, παραβιάζοντας έτσι αυστηρότερες διατάξεις γενικού δημοσίου συμφέροντος που αυτό έχει θεσπίσει, οφείλει να εξετάσει το αίτημα το συντομότερο δυνατόν και να απαντήσει αιτιολογημένα στην αιτούσα Αρχή ή στον φορέα, μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή του αιτήματος, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εφόσον το Ε.Σ.Ρ., μετά από ακρόαση του παρόχου, κρίνει το αίτημα της αρμόδιας Αρχής ή του φορέα βάσιμο, διατάσσει, μέσα σε οριζόμενο από αυτό χρόνο, τη συμμόρφωση του παρόχου προς τις αυστηρότερες διατάξεις του αιτούντος κράτους μέλους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του παρόχου, επιβάλλονται σε αυτόν οι αναφερόμενες στο άρθρο 36 κυρώσεις. Το Ε.Σ.Ρ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή από την Επιτροπή Επαφών, μέσω της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης που εκπροσωπείται σε αυτήν, την εξέταση της υπόθεσης.
3. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 και εφόσον το Ε.Σ.Ρ. εκτιμά ότι τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με την οριζόμενη διαδικασία δεν είναι ικανοποιητικά, μπορεί να λάβει μέτρα προσωρινού ή οριστικού περιορισμού της λήψης ή/και αναμετάδοσης του προγράμματος του παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, εφόσον:
α) έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος αυτός την πρόθεσή του να λάβει τα ανωτέρω μέτρα, εκθέτοντας, επίσης, τους λόγους στους οποίους στηρίζει την εκτίμησή του αυτή και υποβάλλοντας τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία,
β) έχει δοθεί στον πάροχο των υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας η δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του για το θέμα,
γ) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι τα μέτρα είναι συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο και ότι η εκτίμηση του Ε.Σ.Ρ. είναι επαρκώς αιτιολογημένη.
4. Η απόφαση εκτελείται από τον πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια της υποπερ. 9 της περ. Α του άρθρου 110 του ν. 4727/2020, μέσω του οποίου ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας μεταδίδει το πρόγραμμά του.
5. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, εφαρμόζεται το π.δ. 131/2003 (Α’ 116). Διατάξεις του παρόντος νόμου που είναι αντίθετες με διατάξεις του π.δ. 131/2003, υπερισχύουν αυτών, εκτός εάν στον παρόντα νόμο ορίζεται διαφορετικά.