ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ Τελικές διατάξεις Αρθρο 57 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 10, με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται τα μέσα, η διαδικασία, καθώς και θέματα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου.
2. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης καθορίζονται, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ., τα στοιχεία που οφείλουν να υποβάλλουν οι πάροχοι κατά παραγγελία υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας: α) στο ΕΣΡ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17, τον Ιούνιο κάθε έτους και αφορούν στο προηγούμενο έτος β) στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., σύμφωνα με την παρ. 2, για την πιστοποίηση των έργων ως ελληνικών. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι όροι εφαρμογής της παρ. 6, η διαδικασία χαρακτηρισμού των έργων ως ελληνικών από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., καθώς και το ύψος του κατ΄ αποκοπή ποσού ανά χρήστη της υπηρεσίας του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2.
3. Για τους σκοπούς του άρθρου 18, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται οι εκδηλώσεις μείζονος σημασίας, ο τρόπος μετάδοσής τους, η διαδικασία διευθέτησης των διαφορών, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.
4. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης καθορίζονται, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ., τα στοιχεία που οφείλουν να υποβάλλουν οι τηλεοπτικοί οργανισμοί κατά την παρ. 2 των άρθρων 20 και 21.
5. Για την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 32, με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ. και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ορίζονται, κατά περίπτωση και όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο.
6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μετά από πρόταση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, κυρώνονται Κώδικες Δεοντολογίας: α) ειδησεογραφικών και άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών, β) ψυχαγωγικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, γ) διαφημίσεων που ισχύουν για όλους τους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας και καταρτίζονται με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. μετά από δημόσια διαβούλευση. Έως την έκδοση αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν οι Κώδικες Δεοντολογίας που έχουν εκδοθεί κατά την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2328/1995 (Α’ 159).

 • 10 Δεκεμβρίου 2020, 15:13 | ΟΤΕ Α.Ε.

  Στο άρθρο 14 της Οδηγίας 2010/13, όπως είναι σε ισχύ, προβλέπεται η τήρηση συγκεκριμένης διαδικασίας τόσο πριν, όσο και μετά την κατάρτιση του καταλόγου των εκδηλώσεων μείζονος σημασίας. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 57 ως εξής:
  «Για τους σκοπούς του άρθρου 18, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, εφόσον έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση και κοινοποίηση των μέτρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθορίζονται οι εκδηλώσεις μείζονος σημασίας, ο τρόπος μετάδοσής τους, η διαδικασία διευθέτησης των διαφορών, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.».

 • 7 Δεκεμβρίου 2020, 13:14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Από τις τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου προκύπτει ότι όλα (ακόμα και τα δευτερεύουσας σημασίας ζητήματα) ρυθμίζονται από τον Υπουργό, μετά από απλή γνώμη του ΕΣΡ και όχι με αποφάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής. Στο ΕΣΡ θα μπορούσε να δοθεί εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων καθώς και ζητημάτων τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ2 εδάφιο β΄ του Συντάγματος.
  Θα πρέπει να επισημανθεί ότι μετά την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ 95/2017, οι επιφυλάξεις της νομολογίας για το εάν το ΕΣΡ μπορεί να εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις έχουν πλέον αρθεί.
  Αν εξαιρέσουμε τους κώδικες δεοντολογίας της παρ. 6 του σχολιαζόμενου άρθρου το ΕΣΡ είναι η μοναδική ανεξάρτητη αρχή που δεν διαθέτει κανονιστική εξουσία. Κατά τη γνώμη μου η Γενική Γραμματεία θα πρέπει ως επιτελική μονάδα να περιοριστεί στο σχεδιασμό των βασικών αξόνων της πολιτικής για τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, το δε ΕΣΡ να εξουσιοδοτηθεί από το νομοθέτη για τη ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων που ανακύπτουν κατά περίπτωση.