Άρθρο 43 Ρυθμίσεις για τους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας

 

1. Παρέχεται δικαίωμα στους παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, περιφερειακής εμβέλειας, για καταβολή στον πάροχο δικτύου με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» ποσοστού 50% της μηνιαίας αμοιβής, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., που του οφείλεται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διανομής περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας και συμπληρωματικών υπηρεσιών, όπως αυτές εξειδικεύονται στις οικείες υπογραφείσες συμβάσεις, για πέντε (5) μήνες και ειδικότερα για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 καθώς και για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. Ο πάροχος δικτύου με τον διακριτικό τίτλο «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για ποσό που ισούται με το ήμισυ της μηνιαίας αμοιβής του, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που ο πάροχος δικτύου με τον διακριτικό τίτλο «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» έχει εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με τη συνολική μηναία αμοιβή που του οφείλεται, εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο για το ήμισυ της μηνιαίας αμοιβής του, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.. Με την κατά τα ανωτέρω καταβολή, που πάντως πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός της εκάστοτε ταχθείσας στις οικείες συμβάσεις προθεσμίας, εξαντλείται η υποχρέωση του παρόχου περιεχομένου έναντι του παρόχου δικτύου με τον διακριτικό τίτλο «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» για την παροχή των υπηρεσιών του τελευταίου κατά τη διάρκεια καθενός εκ των προαναφερθέντων μηνών και ο πάροχος δικτύου με τον διακριτικό τίτλο «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» δεν έχει οιαδήποτε περαιτέρω αξίωση έναντι του παρόχου περιεχομένου για την παροχή των υπηρεσιών του.

2. Στον πάροχο δικτύου με τον διακριτικό τίτλο «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» παρέχεται το ευεργέτημα της απομείωσης βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών κάθε είδους προς το Ελληνικό Δημόσιο, ισόποσης με τη μη καταβληθείσα μηνιαία αμοιβή, για τους μήνες που αναφέρονται στην παρ. 1, ανά μήνα, από παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας.

3. Κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως και την 30η Απριλίου 2021 αναστέλλεται το δικαίωμα του παρόχου δικτύου με τον διακριτικό τίτλο «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» να περιορίζει την ποιότητα εκπομπής ψηφιακού σήματος, καθώς και να προβαίνει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική διακοπή παροχής υπηρεσιών λόγω οφειλών σε παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας, οι οποίοι έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος της παρ. 1 για το ως άνω χρονικό διάστημα των πέντε (5) μηνών.

  • 8 Δεκεμβρίου 2020, 20:11 | ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

    Πρόκειται για τη μοναδική θετική διάταξη για την περιφερειακή τηλεόραση. Είναι όμως προσωρινό μέτρο και εξ αίτιας της πανδημίας όπως σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις. Όμως και αυτή συνοδεύεται από τη φροντίδα να μη ζημιωθούν οι καναλάρχες εθνικής εμβέλειας αφού η DIGEA (εταιρεία των καναλιών εθνικής εμβέλειας ως γνωστόν) θα πατσίσει τη χασούρα με τις δικές της οφειλές στο δημόσιο που είναι αυτό που τελικά θα επιβαρυνθεί! Επίσης πρέπει κατά τη γνώμη μας να αποσυνδεθεί το ευεργέτημα της επιδότησης του ενοικίου από την υποχρέωση εξόφλησης της DIGEA έτσι που na φαίνεται σαν ο Νόμος να μεριμνά για τις εισπράξεις μιας ιδιωτικής εμπορικής εταιρείας!