Άρθρο 40 Υποχρεώσεις για τη μεταβίβαση και ασυμβίβαστα ραδιοφωνικών επιχειρήσεων

 

1. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που περιλαμβάνονται στο οικείο Μητρώο του Ε.Σ.Ρ, εποπτευόμενοι ως νομίμως λειτουργούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζουν να εκπέμπουν νομίμως, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης ραδιοφωνικών αδειών.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4339/2015 (Α’ 133) έχει εφαρμογή και στις ραδιοφωνικές επιχειρήσεις.
3. Επιτρέπεται η μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση, κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε τέτοια μεταβίβαση στο σύνολό της ή μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μετοχών εταιρείας που κατέχει άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας και γενικά κάθε μετασχηματισμός της εταιρείας, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης που πρέπει να περιβάλλεται τον συμβολαιογραφικό τύπο, ή τον κατά περίπτωση άλλον τύπο δημοσιότητας. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, δυνάμενο να καλεί σε ακρόαση τους κατά περίπτωση ενδιαφερομένους και προβαίνει στον κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 3592/2007 (Α’ 161) έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων και αποφασίζει για την έγκριση ή μη της μεταβίβασης ή του μετασχηματισμού. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο νόμο κυρώσεις. Στο Ε.Σ.Ρ. γνωστοποιείται, επίσης, κάθε τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας.

 • Το ΣΗΛΥΑ ως μητρώο κατασκευών κεραιών θα πρέπει να παραμένει ανοικτό σε προσθήκες και τροποποιήσεις κεραιοσυστημάτων ραδιοφωνικών σταθμών που κρίνονται απαραίτητες απο τις ραδιοφωνικές επιχειρήσεις για την εύρυθμη λειτουργία τους.
  (εναλλακιτικά)
  Λόγω των δυσχερειών και των καθυστερήσεων που έχει προκαλέσει η πανδημία του COVID-19, θα πρέπει να παραταθεί κατά τουλάχιστον 6 μήνες η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δηλώσεων στο ΣΗΛΥΑ που προβλέπεται στο άρθ. 39 παρ. 6 του νόμου 4635/2019 ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 της Π.Ν.Π. της 1.5.2020 (ΦΕΚ Α 90/1.5.2020)

  Προτεινόμενη παράγραφος:
  Χ. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του αρθρου 39 του νόμου 4635/2019 ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019 αντικαθίσταται ως εξης: «Υφιστάμενες κεραίες ραδιοφωνικών σταθμών, που δεν δηλώθηκαν εμπρόθεσμα κατά τα ανωτέρω, μπορεί να συνεχίσουν να λειτουργούν έως την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών αυτών, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 61 του ν. 4313/2014.»
  (εναλλακτικά)
  Χ. Παρατείνεται μέχρι και 30 Ιουνίου 2021 η προβλεπόμενη στο άρθ. 39 παρ. 6 του νόμου 4635/2019 ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019

 • 10 Δεκεμβρίου 2020, 20:21 | ΠΕΙΡΑΣ

  Η παράγραφος 1 δίνει λύση στο χρόνιο πρόβλημα της νομιμοποίησης της λειτουργίας των ραδιοφωνικών σταθμών. Όμως, το «οικείο Μητρώο του Ε.Σ.Ρ» δεν είναι επικαιροποιημένο και πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσει προβλήματα. Ραδιοφωνικοί σταθμοί που έχουν σταματήσει να λειτουργούν εξακολουθούν να εμφανίζονται στο Μητρώο ως λειτουργούντες, με συνέπεια να μπορούν να αναβιώσουν παρακάμπτοντας το κριτήριο της αδιάλειπτης λειτουργίας. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να προβλεφθεί εκκαθάριση και επικαιροποίηση του Μητρώου του ΕΣΡ με αντικειμενικά κριτήρια πριν οριστικοποιηθεί ο πίνακας.

  Για ιστορικούς λόγους, προτείνουμε η ημερομηνία-σταθμός να γίνει όχι από «την έναρξη ισχύος του παρόντος» αλλά από «τις 30.11.2020».

  Προτεινόμενη προσθήκη παραγράφου:
  4. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, ραδιοφωνική επιχείρηση να μπορεί να κατέχει έναν ενημερωτικό και έναν μη ενημερωτικό ή δύο μη ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

 • 10 Δεκεμβρίου 2020, 18:03 | ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

  1. Η παρ. 1 του άρθρου 40 του Σ/Ν επιλύει, μετά από πολλά χρόνια, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στη ραδιοφωνική αγορά. Χρήσιμο θα είναι η έννοια «Μητρώο του ΕΣΡ» να συναρτηθεί με την κατάσταση των εποπτευόμενων ως νομίμως λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών, όπως έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ).

  2. Με δεδομένο ότι το άρθρο 40 του Σ/Ν ορθά περιλαμβάνει ρυθμίσεις, με τις οποίες καλύπτονται νομοθετικά «κενά» που έχουν δημιουργηθεί λόγω της κατάργησης προγενέστερων διατάξεων για την ιδιωτική ραδιοφωνία, προτείνονται οι κάτωθι προσθήκες:
  (α) Πρόβλεψη ρύθμισης για τη δυνατότητα δικτύωσης των ραδιοφωνικών σταθμών, που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του άρθρου 40, μετά από ειδική άδεια του Ε.Σ.Ρ., κατά τους όρους της κείμενης νομοθεσίας. Οι σταθμοί που δικτυώνονται μπορούν να μεταδίδουν το πρόγραμμα του σταθμού, με τον οποίο τελούν σε δικτύωση, για πέντε (5) ώρες ημερησίως κατ` ανώτατο όριο και υπό την προϋπόθεση ότι καθ` όλη τη διάρκεια της δικτύωσης θα αναφέρεται ανά μισή ώρα εκπομπής ο διακριτικός τίτλος του σταθμού, με τον οποίο υπάρχει δικτύωση.
  (β) Πρόβλεψη ρύθμισης/προσθήκης ότι η παράγραφος 1 του άρθρου 157 του ν. 4635/2019 έχει εφαρμογή και στις ραδιοφωνικές επιχειρήσεις.

  3. Πέραν των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα πρωτόγνωρη συγκυρία, συνεπεία της πανδημίας του COVID-19, είναι αναγκαίο να υιοθετηθεί ρύθμιση για την παράταση της προβλεπόμενης στο άρθρο 39 παρ. 6 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α 167/30.10.2019), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τριακοστό της Π.Ν.Π. της 1.5.2020 (ΦΕΚ Α 90/1.5.2020), προθεσμίας. Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, κεραίες ραδιοφωνικών σταθμών που δεν δηλώθηκαν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4313/2014, μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν έως την αδειοδότηση των κατασκευών των κεραιών αυτών, εφόσον υποβάλουν δήλωση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΣΗΛΥΑ, έως 31.12.2020. Η εν λόγω προθεσμία είναι αναγκαίο να παραταθεί έως τουλάχιστον την 30.6.2020, με ρύθμιση η οποία μπορεί να προβλέπει ότι: «Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019 (Α` 167), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τριακοστό της Π.Ν.Π. της 1.5.2020 (ΦΕΚ Α 90), παρατείνεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2020».