ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ ΒΙΝΤΕΟ Άρθρο 31 (Άρθρο 28α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Πάροχοι πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο

 

1. Πάροχος πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο υπάγεται στη δικαιοδοσία της Ελλάδας, εφόσον είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 131/2003 (Α’ 116).
2. Για τους σκοπούς του παρόντος:
α) ως «μητρική επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση που ελέγχει μία ή περισσότερες θυγατρικές επιχειρήσεις,
β) ως «θυγατρική επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση που ελέγχεται από μητρική επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης κάθε επιχείρησης, η οποία είναι θυγατρική της αρχικής μητρικής επιχείρησης,
γ) ως «όμιλος» νοείται μια μητρική επιχείρηση, όλες οι θυγατρικές επιχειρήσεις της και όλες οι άλλες επιχειρήσεις των οποίων η οργάνωση διέπεται από οικονομικούς και νομικούς δεσμούς με τη μητρική επιχείρηση και όλες τις θυγατρικές της επιχειρήσεις.
3. Σε περίπτωση μη συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ. 1, πάροχος πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα εφόσον:
α) η μητρική του επιχείρηση είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα,
β) η θυγατρική του επιχείρηση είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή, σε περίπτωση περισσότερων θυγατρικών επιχειρήσεων, η εν λόγω θυγατρική άρχισε πρώτη, σε σχέση με τις λοιπές θυγατρικές που είναι εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και εξακολουθεί να διατηρεί σταθερό και πραγματικό δεσμό με την οικονομία της χώρας και υπό την προϋπόθεση ότι η μητρική εταιρεία δεν είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος,
γ) ανήκει σε όμιλο και επιχείρηση του ίδιου ομίλου, είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή, σε περίπτωση περισσοτέρων επιχειρήσεων του ιδίου ομίλου, η εν λόγω επιχείρηση άρχισε πρώτη, σε σχέση με τις λοιπές επιχειρήσεις του ομίλου που είναι εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και εξακολουθεί να διατηρεί σταθερό και πραγματικό δεσμό με την οικονομία της χώρας και υπό την προϋπόθεση ότι η μητρική επιχείρηση και οι θυγατρικές της δεν είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος.
4. Για τους σκοπούς του παρόντος, το άρθρο 2 και τα άρθρα 11 έως 14 του π.δ. 131/2003 ισχύουν και για τους παρόχους πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο, οι οποίοι θεωρούνται εγκατεστημένοι στην Ελλάδα σύμφωνα με την παρ. 3.
5. Το Ε.Σ.Ρ. καταρτίζει και τηρεί ενημερωμένο κατάλογο με τους παρόχους πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι ή θεωρούνται εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, επισημαίνοντας σε ποια από τα κριτήρια των παρ. 1 και 3 θεμελιώνεται η δικαιοδοσία της Ελλάδας. Το Ε.Σ.Ρ. προσδιορίζει τα υποβαλλόμενα από τις πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο στοιχεία. Ο κατάλογος, καθώς και οι ενημερώσεις του, κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον Υπουργό στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.
6. Σε περίπτωση διαφωνίας με άλλο κράτος μέλος, σχετικά με τη δικαιοδοσία επί παρόχου πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο, το Ε.Σ.Ρ. θέτει το θέμα υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον Υπουργό στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.