ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ Άρθρο 30 (Άρθρο 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Δικαίωμα απάντησης σε τηλεοπτικές μεταδόσεις

 

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα έννομα συμφέροντα και, ιδίως, η προσωπικότητα του οποίου θίγονται από το περιεχόμενο τηλεοπτικού προγράμματος, δικαιούται να ζητήσει επανόρθωση από τον τηλεοπτικό οργανισμό που μετέδωσε το επίμαχο πρόγραμμα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη μετάδοση ή την αναμετάδοση αυτού (δικαίωμα απάντησης). Δικαίωμα απάντησης έχει και κάθε πολιτικό κόμμα, συνδικαλιστικός, κοινωνικός ή συλλογικός φορέας, καθώς και τα στελέχη του, όταν οι απόψεις και οι θέσεις τους για ένα ζήτημα που αφορά στις δραστηριότητές τους παραποιούνται ή αποσιωπώνται, κατά τρόπο ώστε να αλλοιώνεται η εντύπωση του τηλεθεατή για το πραγματικό περιεχόμενο των απόψεων και των θέσεων αυτών. Αν ο θιγόμενος κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος στην αλλοδαπή, η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες. Η προθεσμία αυτή αναβιώνει μετά από επανάληψη του προγράμματος αυτού ή των επίμαχων αποσπασμάτων του.
2. Το αίτημα απάντησης υποβάλλεται στον τηλεοπτικό οργανισμό με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο που να αποδεικνύει την παραλαβή του αιτήματος από τον τηλεοπτικό οργανισμό, και πρέπει να περιέχει: α) τα πλήρη στοιχεία του θιγομένου, β) την ημέρα και την ώρα του επίμαχου προγράμματος, γ) τους λόγους για τους οποίους η συγκεκριμένη αναφορά υπήρξε βλαπτική, δ) το προτεινόμενο κείμενο της απάντησης.
3. Το προτεινόμενο κείμενο της απάντησης ή επανόρθωσης πρέπει να μεταδοθεί, μέσα σε εύλογο χρόνο, σε επόμενη μετάδοση του ίδιου προγράμματος, εφόσον αυτό μεταδίδεται σε τακτή, επαναλαμβανόμενη ημέρα και ώρα, διαφορετικά, σε αντίστοιχη ώρα μετάδοσης με το προσβλητικό πρόγραμμα.
4. Ο τηλεοπτικός οργανισμός απαντά στο αίτημα του θιγόμενου μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήψη του αιτήματος. Επανόρθωση μπορεί να γίνει και χωρίς την τήρηση αυτής της διαδικασίας με πρωτοβουλία του τηλεοπτικού οργανισμού.
5. Αν ο τηλεοπτικός οργανισμός απορρίψει συνολικά ή σε μέρος του το αίτημα, το διαβιβάζει υποχρεωτικά μαζί με αιτιολογημένη απόφασή του και αντίγραφο του επίμαχου προγράμματος, το αργότερο εντός τριών (3) ημερών στο Ε.Σ.Ρ.. Το αίτημα για άσκηση του δικαιώματος απάντησης μπορεί να απορριφθεί αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν, εάν συνεπάγεται αξιόποινη πράξη, εάν μπορεί να στοιχειοθετήσει αστική ευθύνη του τηλεοπτικού οργανισμού ή εάν αντίκειται στα χρηστά ήθη.
6. Το δικαίωμα απάντησης του θιγόμενου και η αντίστοιχη υποχρέωση του τηλεοπτικού οργανισμού είναι ανεξάρτητα από την ύπαρξη αστικής ή ποινικής ευθύνης. Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στη παρ. 1 και εφόσον η προσβολή του δικαιώματος μπορεί να αποκατασταθεί με τη διαδικασία του παρόντος, η προηγούμενη υποβολή αίτησης απάντησης και η μη προσήκουσα από τον τηλεοπτικό οργανισμό ικανοποίηση της αίτησης αυτής, αποτελούν προϋπόθεση για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων για το γεγονός που προκάλεσε την αίτηση απάντησης.