Άρθρο 12 (Άρθρο 7β της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Ακεραιότητα προγραμμάτων και υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων

 

1. Απαγορεύεται η επικάλυψη, η περικοπή, η τροποποίηση ή η διακοπή για εμπορικούς σκοπούς των προγραμμάτων και των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας χωρίς τη ρητή συναίνεσή τους.
2. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται ιδίως:
α) επικαλύψεις που αποφασίζονται ή επιτρέπονται από τον λήπτη της υπηρεσίας για ιδιωτική και μόνον χρήση, όπως οι υπηρεσίες προσωποποιημένων διαφημίσεων,
β) τα στοιχεία ελέγχου οποιασδήποτε απαιτούμενης διεπαφής χρήστη για τη λειτουργία της συσκευής ή την πλοήγηση στο πρόγραμμα, όπως οι ραβδώσεις ρύθμισης του ήχου, οι λειτουργίες αναζήτησης, οι επιλογές πλοήγησης ή οι κατάλογοι καναλιών,
γ) οι νόμιμες επικαλύψεις, όπως προειδοποιήσεις, πληροφορίες γενικού δημόσιου συμφέροντος, υπότιτλοι ή εμπορικές ανακοινώσεις του παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας,
δ) υπό την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (L 310), οι τεχνικές συμπίεσης δεδομένων που μειώνουν το μέγεθος του αρχείου δεδομένων και άλλες τεχνικές για την προσαρμογή μιας υπηρεσίας στα μέσα διανομής, όπως η ανάλυση και η κωδικοποίηση, χωρίς τροποποίηση του περιεχομένου.