Άρθρο 53 Μετοχικό Κεφάλαιο – Γενική Συνέλευση Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. – Τροποποιήσεις του ν. 4173/2013

 

Στον ν. 4173/2013 (Α΄169) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 6 προστίθεται παρ. 3Α και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
« Άρθρο 6
Μετοχικό Κεφάλαιο – Πόροι
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανήκει αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί ένας ονομαστικός και αναπαλλοτρίωτος τίτλος.
Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ.
2. Πόροι της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι:
α. Έσοδα από ανταποδοτικό τέλος, ως αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση του στόχου της δημόσιας υπηρεσίας,
β. έσοδα από διαφημίσεις, και
γ. έσοδα από κάθε άλλη πηγή.
3. Ως αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας του άρθρου 2 του παρόντος, επιβάλλεται και εισπράττεται υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανταποδοτικό τέλος ύψους τριών (3,00) ευρώ μηνιαίως ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Το ανταποδοτικό τέλος υπολογίζεται και χρεώνεται σε κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρονική περίοδο στην οποία αυτός αναφέρεται. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας παρακρατούν προμήθεια 0,5% επί των εισπράξεων για τον υπολογισμό, ενσωμάτωση σε λογαριασμό, είσπραξη και απόδοση του αναλογούντος ποσού στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Τα ποσά που εισπράττονται, μετά την αφαίρεση της προμήθειας 0,5%, αποδίδονται στη Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μέσα στο δεύτερο μήνα από τη λήξη του μήνα στον οποίο ανήκει λογιστικώς η κάθε είσπραξη λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Υποχρέωση για την καταβολή αυτού του τέλους έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για κάθε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα για την οποία υπάρχει σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
Από την υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους απαλλάσσονται:
α) το Ελληνικό Δημόσιο,
β) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
γ) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι αμιγείς επιχειρήσεις τους, τα αμιγή ιδρύματά τους και οι ενώσεις τους,
δ) οι κάτοχοι μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για την κατανάλωση ρεύματος που χρησιμοποιείται σε αρδευτικές, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες,
ε) οι κάτοχοι μετρητών, για όσο χρονικό διάστημα καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια αξίας μέχρι και δέκα (10) ευρώ μηνιαίως,
στ) οι πάσης φύσεως ναοί και χώροι λατρείας των κατά την παρ. 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, καθώς και τα νεκροταφεία,
ζ) οι παροχές από τις οποίες ηλεκτροδοτούνται αποκλειστικά οι κοινόχρηστοι χώροι των πολυκατοικιών, ανεξάρτητα από τη χρήση τους.
Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος ή που έχουν τα προνόμια του Δημοσίου ή εξομοιώνονται με το Δημόσιο.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, μπορεί να εξαιρούνται από την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους ή από την αναπροσαρμογή αυτού, καταναλωτές οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και να καθορίζονται τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια για την εξαίρεση αυτών.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., το ποσό του ανταποδοτικού τέλους μπορεί να αναπροσαρμόζεται, λαμβάνοντας υπόψη το καθαρό κόστος και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την παροχή της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, όπως τα μεγέθη αυτά αποτυπώνονται στα σχετικά επίσημα οικονομικά στοιχεία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και με την επιφύλαξη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Σε κάθε περίπτωση το ποσό του ανταποδοτικού τέλους δεν δύναται να είναι μικρότερο του ποσού των τριών (3,00) ευρώ.
3Α. Η καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών από το ανταποδοτικό τέλος ρυθμίζεται κατά τον ίδιο τρόπο που ρυθμίζονται οι οφειλές από την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, εφόσον οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προβαίνουν σε διακανονισμό ή ρύθμιση με τους καταναλωτές για την εξόφληση των λογαριασμών. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από το ανταποδοτικό τέλος που δεν καταβάλλονται από τους υπόχρεους στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, εισπράττονται από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Τίτλο εκτελεστό αποτελεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Για το σκοπό αυτό, όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας κατά τον μήνα Μάρτιο κάθε έτους αποστέλλουν στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. εκκαθαριστική κατάσταση, στην οποία αναγράφονται: α) οι συνολικές χρεώσεις ανταποδοτικού τέλους που ενσωματώθηκαν στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για περιόδους κατανάλωσης που εμπίπτουν στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος, β) το ύψος των εισπραχθέντων και των ανείσπρακτων ποσών για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, γ) ο αριθμός των πελατών που απαλλάσσονται ή εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, δ) η αιτιολογία της απαλλαγής ή εξαίρεσης, καθώς και ε) ο αριθμός του μετρητή, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (A.Φ.Μ.), η αρμόδια Δ.Ο.Υ και το ύψος του οφειλόμενου εισπραχθέντος και ανείσπρακτου ποσού κάθε υπόχρεου. Ως προς τα ανείσπρακτα ποσά, η παραπάνω εκκαθαριστική κατάσταση πρέπει επιπροσθέτως να περιλαμβάνει, ανά υπόχρεο, χωριστή μνεία για το ύψος των εξής επιμέρους κατηγοριών ληξιπρόθεσμων ποσών: i) των ληξιπρόθεσμων που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διακανονισμό με τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, ii) των ληξιπρόθεσμων που είτε δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διακανονισμό είτε η σχετική ρύθμιση ή διακανονισμός έχει απολεσθεί με ευθύνη του υπόχρεου, ανεξαρτήτως της διακοπής ή μη από τον προμηθευτή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Η παραπάνω εκκαθαριστική κατάσταση συνοδεύεται υποχρεωτικά από έκθεση ορκωτού ελεγκτή περί της ορθότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων και της ύπαρξης και τήρησης κατάλληλων διαδικασιών για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την παρ. 3 του άρθρου 6. Μετά την αποστολή της εκκαθαριστικής κατάστασης στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας διαγράφουν από τις απαιτήσεις τους τις ανωτέρω υπό ii περιπτώσεις ανείσπρακτων ποσών. Οι οφειλές από το ανταποδοτικό τέλος μπορούν να υπάγονται σε ρύθμιση, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, εγκρίνεται ο προϋπολογισμός της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»

2. Οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 7 τροποποιούνται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 7
Γενική Συνέλευση
1. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από: α) τον Υπουργό Οικονομικών, β) τον Υπουργό στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και γ) τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2. Στη Γενική Συνέλευση οι Υπουργοί που εκπροσωπούν το Ελληνικό Δημόσιο παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Υπουργός στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.
3. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αυτό σκόπιμο ή αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε και με πρωτοβουλία του Προέδρου της, ο οποίος απευθύνει σχετική πρόσκληση.
4. Η Γενική Συνέλευση έχει τις αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Ανώνυμης Εταιρείας, εκτός από εκείνες που ανατίθενται σε άλλα όργανα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. από το Καταστατικό της εταιρείας και την ισχύουσα νομοθεσία.»
3. Όπου στον ν. 4173/2013 αναφέρεται ο αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Υπουργός Επικρατείας νοείται ο Υπουργός στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.