ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ Άρθρο 18 (Άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Ελευθερία πρόσβασης στην τηλεοπτική μετάδοση εκδηλώσεων μείζονος σημασίας για την κοινωνία

 

1. Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί δεν επιτρέπεται να μεταδίδουν, κατ’ αποκλειστικότητα, εκδηλώσεις που έχουν χαρακτηρισθεί ως μείζονος σημασίας για την ελληνική κοινωνία, κατά τρόπο ώστε μια σημαντική μερίδα του κοινού να εμποδίζεται να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις αυτές μέσω ζωντανής ή αναμεταδιδόμενης κάλυψης σε δωρεάν τηλεοπτικό πρόγραμμα.
2. Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί δεν επιτρέπεται να μεταδίδουν, κατ’ αποκλειστικότητα, εκδηλώσεις που έχουν χαρακτηρισθεί ως μείζονος σημασίας από άλλα κράτη μέλη, κατά τρόπο ώστε μια σημαντική μερίδα του κοινού σε αυτά να εμποδίζεται να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις αυτές μέσω ζωντανής ή αναμεταδιδόμενης κάλυψης σε δωρεάν τηλεοπτικό πρόγραμμα.

  • 10 Δεκεμβρίου 2020, 15:52 | ΟΤΕ Α.Ε.

    Λαμβανομένου υπόψη ότι η Οδηγία (ΕΕ) 2010/2013 είναι σε ισχύ, εκτός αν τροποποιείται από την Οδηγία 2018/1808, σύμφωνα με το άρθρο 14, στο οποίο ρυθμίζονται τα θέματα για τις εκδηλώσεις μείζονος σημασίας, προτείνουμε την τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 18 ως εξής:
    «1. Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί δεν επιτρέπεται να μεταδίδουν, κατ’ αποκλειστικότητα, εκδηλώσεις που έχουν χαρακτηρισθεί ως μείζονος σημασίας για την ελληνική κοινωνία, κατά τρόπο ώστε μια σημαντική μερίδα του κοινού να εμποδίζεται να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις αυτές μέσω ολικής ή μερικής ζωντανής ή ολικής ή μερικής αναμεταδιδόμενης κάλυψης σε δωρεάν τηλεοπτικό πρόγραμμα.
    2. Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί, που υπάγονται στην δικαιοδοσία της Ελλάδας, δεν επιτρέπεται να μεταδίδουν, κατ’ αποκλειστικότητα, εκδηλώσεις που έχουν χαρακτηρισθεί ως μείζονος σημασίας από άλλα κράτη μέλη, κατά τρόπο ώστε μια σημαντική μερίδα του κοινού σε αυτά τα άλλα κράτη μέλη να εμποδίζεται να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις αυτές μέσω ολικής ή μερικής ζωντανής ή ολικής ή μερικής αναμεταδιδόμενης κάλυψης σε δωρεάν τηλεοπτικό πρόγραμμα».