Άρθρο 11 (Άρθρο 7α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Διασφάλιση της πολυφωνίας, της ελευθερίας του λόγου και της πολιτισμικής πολυμορφίας

 

Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ. μπορούν να λαμβάνονται μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η κατάλληλη προβολή των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων γενικού συμφέροντος και ιδίως υπηρεσιών που προάγουν την πολυφωνία, την ελευθερία του λόγου και την πολιτισμική πολυμορφία.