Άρθρο 29 (Άρθρο 25 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Τηλεοπτικοί οργανισμοί αποκλειστικά προσανατολισμένοι στη διαφήμιση, την τηλεπώληση ή την αυτοπροβολή

 

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται, αναλογικά, σε τηλεοπτικούς οργανισμούς αποκλειστικά προσανατολισμένους στη διαφήμιση και την τηλεπώληση, καθώς και σε τηλεοπτικούς οργανισμούς αποκλειστικά προσανατολισμένους στην αυτοπροβολή. Το Κεφάλαιο Ε’ καθώς και οι παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 24 και το άρθρο 27 του κεφαλαίου ΣΤ’ δεν εφαρμόζονται σε αυτούς.