Άρθρο 27 (Άρθρο 23 Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Απαγόρευση μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης

 

1. Η αναλογία του χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης δεν πρέπει να υπερβαίνει:
α) κατά το χρονικό διάστημα από τις 6:00 έως τος 18:00, το 20% του χρονικού αυτού διαστήματος,
β) κατά το χρονικό διάστημα από τις 18:01 έως τις 00:00 το 20% του χρονικού αυτού διαστήματος.
2. Δεν προσμετρώνται στον παραπάνω χρόνο:
α) τα κοινωνικά μηνύματα,
β) οι ανακοινώσεις του τηλεοπτικού οργανισμού που αναφέρονται στα δικά του προγράμματα και τα παρεπόμενα προϊόντα που προέρχονται άμεσα από αυτά ή στα προγράμματα και τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων άλλων οντοτήτων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο συμφερόντων μέσων επικοινωνίας, καθώς και αυτές των επιχειρήσεων του ιδίου ομίλου συμφερόντων που δραστηριοποιούνται σε οπτικοακουστικές ενημερωτικές ή ψυχαγωγικές υπηρεσίες, και μέσω του διαδικτύου, στην παραγωγή και διανομή μουσικών και οπτικοακουστικών έργων, και την τεχνική κατάρτιση για παροχή υπηρεσιών στους ανωτέρω κλάδους,
γ) οι ανακοινώσεις χορηγίας,
δ) οι τοποθετήσεις προϊόντος,
ε) τα ουδέτερα πλαίσια μεταξύ συντακτικού περιεχομένου και τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων τηλεπώλησης και μεταξύ μεμονωμένων τηλεοπτικών μηνυμάτων.