Άρθρο 34 (Άρθρο 30α παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Παροχή υπηρεσιών στο κοινό άλλου κράτους- μέλους της Ε.Ε.

 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας δηλώνουν στο Ε.Σ.Ρ. την πρόθεσή τους να παράσχουν το σύνολο ή μέρος της υπηρεσίας τους στο κοινό άλλου κράτους μέλους. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιας δήλωσης, το Ε.Σ.Ρ. ενημερώνει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα την Αρχή του κράτους μέλους όπου θα παρασχεθεί η υπηρεσία.