Άρθρο 58 Μεταβατικές διατάξεις

 

1. Το ανώτατο ποσοστό επιβράβευσης το οποίο ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α’ 159), ως τροποποιείται με το άρθρο 46 του παρόντος, και το οποίο δικαιούνται τα μέσα να παρέχουν στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους στους διαφημιστές, για το ημερολογιακό έτος 2020, υπολογίζεται επί του συνόλου της διαφημιστικής δαπάνης που πραγματοποιήθηκε εντός του έτους 2020.
2. Για το ημερολογιακό έτος 2020 τυχόν εκπτώσεις κύκλου εργασιών (τζίρου), καθώς και κάθε άλλης μορφής εκπτώσεις βάσει στόχων, με πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται από τα μέσα της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 παρέχονται και αναγνωρίζονται ανεξάρτητα από τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του μέσου και του διαφημιζόμενου και, αν μεσολαβεί διαφημιστής, και του διαφημιστή ως προβλεπόταν στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995, πριν από την τροποποίηση της παραγράφου αυτής με το άρθρο 46 του παρόντος.
3. Η παραγραφή του άρθρου 52 καταλαμβάνει και τις παραβάσεις που έχουν τελεστεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο καταγγελίας ή αυτεπάγγελτης έρευνας ή αιτήματος έρευνας του Ε.Σ.Ρ., αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης δημόσιας αρχής της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Οι άδειες παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου που έχουν χορηγηθεί από το Ε.Σ.Ρ. με τις υπ’ αρ. 104/2018, 105/2018, 106/2018, 107/2018, 108/2018 και 157/2019 αποφάσεις του, κατόπιν των με αριθμούς 1/2017 και 1/2019 Προκηρύξεών του μετονομάζονται σε άδειες παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας.