Άρθρο 4 (Άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Λήψη ή/και αναμετάδοση υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων στην Ελλάδα

 

1. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν, η λήψη ή/και η αναμετάδοση στην Ελλάδα υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων προερχόμενων από άλλα κράτη μέλη είναι ελεύθερη.
2. Όταν μια υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων που παρέχεται από πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας υπό τη δικαιοδοσία άλλου κράτους μέλους, παραβαίνει προδήλως, σοβαρώς και βαρέως την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 8 ή την παρ. 1 του άρθρου 9 ή μπορεί να βλάψει ή να θέσει σε σοβαρό και μείζονα κίνδυνο τη δημόσια υγεία, το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να αποφασίσει την προσωρινή αναστολή της λήψης ή/και της μετάδοσης της υπηρεσίας αυτής, υπό τους ακόλουθους όρους:
α) ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας έχει τελέσει τουλάχιστον δύο (2) φορές, κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) προηγούμενων μηνών, μία ή περισσότερες από τις παραβάσεις που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο εδάφιο,
β) το Ε.Σ.Ρ. είχε, ήδη, κοινοποιήσει εγγράφως: βα) στον πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, ββ) στην αρμόδια Αρχή ή τον φορέα στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος αυτός και βγ) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις παραβάσεις που προηγήθηκαν, καθώς και τα μέτρα που είχε πρόθεση να λάβει σε περίπτωση που μια τέτοια παράβαση συνέβαινε εκ νέου,
γ) το Ε.Σ.Ρ. έχει σεβασθεί το δικαίωμα υπεράσπισης του παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας και, ειδικότερα, έχει δώσει στον πάροχο αυτόν τη δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με τις καταγγελλόμενες παραβάσεις,
δ) οι διαβουλεύσεις του Ε.Σ.Ρ. με τη ρυθμιστική Αρχή, στη δικαιοδοσία της οποίας υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουν καταλήξει σε φιλικό διακανονισμό μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της κοινοποίησης που προβλέπεται στην περ. β).
3. Η απόφαση του Ε.Σ.Ρ. κοινοποιείται στον Υπουργό στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οικεία ρυθμιστική Αρχή και στον πάροχο και είναι εκτελεστή από την κοινοποίησή της σε αυτόν. Η απόφαση εκτελείται από τον πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια της υποπερ. 9 της περ. Α του άρθρου 110 του ν. 4727/2020, μέσω του οποίου ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας μεταδίδει το πρόγραμμά του. Εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο, το Ε.Σ.Ρ. οφείλει να τα άρει χωρίς καθυστέρηση.
4. Το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να παρεκκλίνει προσωρινά από την παρ. 1, όταν μια υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων, η οποία παρέχεται από πάροχο υπό τη δικαιοδοσία άλλου κράτους μέλους, παραβαίνει προδήλως, σοβαρώς και βαρέως την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 8 ή μπορεί να βλάψει ή να θέσει σε σοβαρό και μείζονα κίνδυνο τη δημόσια ή εθνική ασφάλεια και άμυνα και υπό την προϋπόθεση ότι:
α) οι πράξεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο έχουν ήδη τελεσθεί τουλάχιστον μία (1) φορά κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) προηγούμενων μηνών,
β) το Ε.Σ.Ρ. είχε κοινοποιήσει εγγράφως: βα) στον πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, ββ) στην αρμόδια Αρχή ή τον φορέα υπό τη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος αυτός και βγ) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την παράβαση που προηγήθηκε, καθώς και τα μέτρα που είχε πρόθεση να λάβει σε περίπτωση που μια τέτοια παράβαση συνέβαινε εκ νέου,
γ) το Ε.Σ.Ρ. έχει καλέσει εγγράφως τον πάροχο αυτόν προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με τις καταγγελλόμενες παραβάσεις.
5. Η απόφαση του Ε.Σ.Ρ. κοινοποιείται στον Υπουργό στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οικεία ρυθμιστική Αρχή και στον πάροχο και είναι εκτελεστή από την κοινοποίησή της σε αυτόν. Η απόφαση εκτελείται από τον πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια της υποπερ. 9 της περ. Α του άρθρου 110 του ν. 4727/2020, μέσω του οποίου μεταδίδει το πρόγραμμά του. Εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο, το Ε.Σ.Ρ. οφείλει να τα άρει χωρίς καθυστέρηση.
6. Το Ε.Σ.Ρ. μπορεί, σε επείγουσες περιπτώσεις, το αργότερο μέσα σε έναν μήνα μετά την καταγγελλόμενη παράβαση, να παρεκκλίνει από τους όρους που καθορίζονται στις περ. α) και β) της παρ. 4. Στην περίπτωση αυτή, τα μέτρα που λαμβάνονται κοινοποιούνται μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον Υπουργό στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και στην αρμόδια Αρχή ή φορέα του κράτους μέλους, στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, με αναφορά στους λόγους για τους οποίους το Ε.Σ.Ρ. κρίνει ότι πρέπει να αναλάβει επείγουσα δράση. Εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι συμβατά προς το ενωσιακό δίκαιο, το Ε.Σ.Ρ. οφείλει να τα άρει χωρίς καθυστέρηση.
7. Οι πάροχοι συνδρομητικών υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας ή άλλες πλατφόρμες γνωστοποιούν στο Ε.Σ.Ρ. τα αδειοδοτημένα σε άλλο κράτος μέλος κανάλια που προτίθεται να μεταδώσουν στην ελληνική επικράτεια. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο και τα κοινωνικά δίκτυα σε σχέση με κανάλια που μεταδίδονται μέσω αυτών στην ελληνική επικράτεια. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται έναν τουλάχιστον μήνα πριν την προγραμματισμένη μετάδοση. Με οδηγία που εκδίδει το Ε.Σ.Ρ. ορίζονται τα στοιχεία που υποβάλλουν οι πάροχοι αυτοί και που, σε κάθε περίπτωση, περιλαμβάνουν το όνομα του καναλιού, τον έχοντα τη συντακτική ευθύνη και την αρμόδια Αρχή που αδειοδότησε το κανάλι. Το Ε.Σ.Ρ. τηρεί το αρχείο των αδειοδοτημένων σε άλλα κράτη μέλη καναλιών που μεταδίδονται στην ελληνική επικράτεια στο οποίο καταγράφονται και παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί.

  • 10 Δεκεμβρίου 2020, 14:36 | ΟΤΕ Α.Ε.

    Προτείνουμε η προθεσμία γνωστοποίησης στο ΕΣΡ των αδειοδοτημένων σε άλλο κράτος μέλος προγραμμάτων, για λόγους που αφορούν το επιχειρηματικό απόρρητο κάθε παρόχου, να περιορισθεί στις δεκαπέντε (15) ημέρες, πριν την προγραμματισμένη μετάδοση, αντί του ενός (1) μηνός.