Άρθρο 25 (Άρθρο 21 Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Τηλεπώληση φαρμάκων

 

Απαγορεύονται η τηλεπώληση φαρμάκων, για τα οποία απαιτείται άδεια κυκλοφορίας κατά την έννοια της υπό στοιχεία Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/29.4.2013 (Β΄ 1049) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Υγείας, καθώς και η τηλεπώληση θεραπευτικών αγωγών.