Άρθρο 17: Διαδικασία αξιολόγησης των δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων

Η διαδικασία αξιολόγησης των δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων είναι η ίδια με την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών που περιγράφεται στο άρθρο 15 της παρούσης. Όπου στην ενλόγω διαδικασία αναφέρεται πλειοδοτικός διαγωνισμός νοείται διαγωνισμός μέσω της υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων, όπου αναφέρεται προσφορά νοείται  δεσμευτική επενδυτική πρόταση και όπου αναφέρεται διακήρυξη νοείται ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ