Άρθρο 02: Τρόπος και διάρκεια εκμίσθωσης

Το δικαίωμα έρευνας πιθανών γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας ή τμημάτων αυτών εκμισθώνεται ύστερα από πλειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές ή με διαδικασία υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,ανάλογα με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά μεγέθη του πεδίου (όπως θερμοκρασία, έκταση, βάθος), καθώς και τις ειδικές συνθήκες και περιστάσεις που αφορούν την εκμίσθωσή του.

Για  πιθανά γεωθερμικά πεδία εκμισθώνεται το δικαίωμα  έρευνας για χρονική περίοδο μέχρι πέντε έτη με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από το μισθωτή για δύο επί πλέον έτη. Η εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας τμημάτων πιθανού γεωθερμικού πεδίου γίνεται για δύο (2) έτη με δικαίωμα παράτασης για ένα επιπλέον έτος μετά από αιτιολογημένη αίτηση του μισθωτή.

Η εκμίσθωση δικαιωμάτων του Δημοσίου για έρευνα επί τμημάτων πιθανού γεωθερμικού πεδίου διενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από σύμφωνη γνώμη του ΙΓΜΕ, η οποία γνώμη διατυπώνεται εντός δύο (2) μηνών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για γνωμοδότηση.

Το αίτημα του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς το ΙΓΜΕ πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από περιγραφή των τμημάτων του πεδίου για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον για  εκμίσθωση.

Η γνωμοδότηση του ΙΓΜΕ πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει :

Περιγραφή των τμημάτων του πεδίου με πλήρες τριγωνομετρικό τοπογραφικό σχεδιάγραμμα τα οποία θεωρεί ότι μπορούν να εκμισθωθούν χωρίς να θίγεται η μελλοντική ορθολογική αξιοποίηση του πεδίου σε σχέση και με τα τμήματα για τα οποία έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον.

Στοιχεία των τμημάτων του πεδίου με βάση την απόφαση χαρακτηρισμού του πεδίου (γεωμετρία και χαρακτηριστικά του ταμιευτήρα, βάθος, έκταση των τμημάτων του  πεδίου, θερμοκρασιακή κατανομή του ταμιευτήρα, εκτιμώμενα δεδομένα παροχής και πίεσης ρευστού, θερμοκρασία εξόδου των ρευστών στην επιφάνεια και χαρακτηριστικά και χημική σύσταση του ρευστού).

Το ΙΓΜΕ και ο εκμισθωτής υποχρεούνται να παραδώσουν στον πλειοδότη ή τον υποβάλλοντα την καλύτερη δεσμευτική πρόταση, κατά περίπτωση, όλα τα στοιχεία που  διαθέτουν για το εκάστοτε γεωθερμικό πεδίο.

 • 23 Οκτωβρίου 2011, 12:20 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  0

  Από την στιγμή που το ΙΓΜΕ(Χατζηγιάννης)είναι κατά της κατάτμησης των γθ πεδίων, «η σύμφωνη γνώμη του ΙΓΜΕ» είναι δεδομένο ότι μπορεί να υπονομεύσει την ουσία της τροπολογίας του Ν.3175.
  Παρ’ όλο που αυτοί που βράχηκαν στο ΙΓΜΕ απο γ/θ ρευστό και γνωρίζουν τα πεδία όσο κανένας άλλος, είναι υπερ της κατάτμησης των πεδίων, παρ’ όλο που οι πιο προηγμένες θεσμικά για την γεωθερμία χώρες(Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία), σύμφωνα με το project του inteligent energy, «Geothermal Regulation-Heat» δεν εκμισθώνουν ολόκληρα γ/θ πεδία, αλλά γεωτρήσεις με ζώνες προστασίας.
  Σε μια τέτοια χρονική στιγμή που η χώρα έχει ανάγκη από επενδύσεις ιδίως στον πρωτογενή τομέα, κάποιοι πρέπει να συνέλθουν και να βοηθήσουν τον Υφυπουργό να απεγκλωβίσει την γεωθερμία που είναι εγκλωβισμένη εδώ και δεκαετίες στην γραφειοκρατία και στα ηφαιστειογενή πετρώματα και όχι να βάζουν συνέχεια τρικλοποδιές.
  Για αυτό θα πρέπει η πιθανή αρνητική γνωμοδότηση ή τροποποίηση απο το ΙΓΜΕ σε πιθανό αίτημα επενδυτή για κατάτμηση πεδίου, να βασίζεται στην πολύ καλή γνώση του πεδίου και όχι σε εκτιμήσεις προσωπικές που δεν βασίζονται σε αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα. Σημειωτέον ότι πολύ λίγα γθ πεδία είναι ερευνημένα πολύ καλά και ολοκληρωμένα. Εννοείται ότι μιλάμε για βεβαιωμένα γθ πεδία, γιατί θα ήταν παράλογο να αρνηθούμε την έρευνα στα τεράστια πιθανά γθ πεδία από ιδιώτες.
  Επίσης οι δύο μήνες για την απάντηση του ΙΓΜΕ θεωρώ ότι είναι πολύ, διότι ή υπάρχουν σημαντικά δεδομένα βάση των οποίων θα γνωματεύσει το ΙΓΜΕ, ή δεν υπάρχουν ικανοποιητικά δεδομένα οπότε αφήνεις τα πράγματα να εξελιχθούν υπό παρακαλούθηση έτσι κι αλλιώς, για αυτό νομίζω ότι η διάρκεια των δύο μηνών είναι πολύ και αθροίζει πολύ χρόνο στο συνολικά απαιτούμενο για τη υπογραφή ενός συμβολαίου μίσθωσης. Δεν μπορεί μία γνωμοδότηση(όσο σημαντική κι αν είναι) να απαιτεί τουλάχιστο το 25% του συνολικά απαιτούμενου χρόνο για να τελεσφορήσει μια διαδικασία.
  Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί η διάδοχη κατάσταση του ΙΓΜΕ εφόσον γίνει συγχώνευση του στο ΥΠΕΚΑ, έστω θεωρητικά, γιατί αλλιώς μπορεί α μπλοκάρει η διαδικασία. Μακάρι το ΙΓΜΕ να μείνει και να μην απαξιωθεί, αλλά για αυτό θα έπρεπε να έχουν φροντίσει και τα ίδια τα στελέχη του ιδίως αυτά που βρίσκονται ψηλά στην ιεραρχία του, εκτός από την αναγκαία πολιτική βούληση.