Άρθρο 13: Τρόπος και διάρκεια εκμίσθωσης

Το δικαίωμα διαχείρισης βεβαιωμένων πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας ή τμημάτων αυτών εκμισθώνεται ύστερα από πλειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές ή με διαδικασία υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,ανάλογα με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά μεγέθη του πεδίου (όπως θερμοκρασία, έκταση, βάθος), καθώς και τις ειδικές συνθήκες και περιστάσεις που αφορούν την εκμίσθωσή του.

Η εκμίσθωση δικαιωμάτων του Δημοσίου για διαχείριση τμημάτων βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου διενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από σύμφωνη γνώμη του ΙΓΜΕ, η οποία γνώμη διατυπώνεται εντός δύο (2) μηνών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για γνωμοδότηση.

Το αίτημα του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς το ΙΓΜΕ πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από περιγραφή των τμημάτων του πεδίου για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον για  εκμίσθωση.

Η γνωμοδότηση του ΙΓΜΕ πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει :

α. Περιγραφή των τμημάτων του πεδίου με πλήρες τριγωνομετρικό τοπογραφικό σχεδιάγραμμα τα οποία θεωρεί ότι μπορούν να εκμισθωθούν χωρίς να θίγεται η μελλοντική ορθολογική αξιοποίηση του πεδίου σε σχέση και με τα τμήματα για τα οποία έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον.

β Στοιχεία των τμημάτων του πεδίου με βάση την απόφαση χαρακτηρισμού του πεδίου (γεωμετρία και χαρακτηριστικά του ταμιευτήρα, βάθος, έκταση των τμημάτων του πεδίου, θερμοκρασιακή κατανομή του ταμιευτήρα, εκτιμώμενα δεδομένα παροχής και πίεσης ρευστού, θερμοκρασία εξόδου των ρευστών στην επιφάνεια και χαρακτηριστικά και χημική σύσταση του ρευστού).

γ. Εκτίμηση των πιθανών προϊόντων, παραπροϊόντων και υποπροϊόντων (ποιοτικά και ποσοτικά) των τμημάτων  του πεδίου.

δ. Αξιολόγηση των δυνατοτήτων των τμημάτων του πεδίου και εκτίμηση δυνατών χρήσεων.

ε. Προσδιορισμός χρήσεων που δεν είναι επιτρεπτές (ανορθολογική χρήση, εξάντληση πεδίου κλπ) .

στ. Εκτίμηση των ποσοτήτων και ποιοτήτων αντλούμενων και των επανεισαγομένων ρευστών, στην περίπτωση βεβαιωμένων πεδίων.

Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίζεται μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη και μπορεί να παρατείνεται για πέντε (5) επιπλέον έτη κάθε φορά, μέχρι τη συμπλήρωση 35ετίας, εφόσον τηρούνται οι όροι των σχετικών συμβάσεων και οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος  .

Το ΙΓΜΕ και ο εκμισθωτής υποχρεούνται να παραδώσουν στον πλειοδότη ή τον υποβάλλοντα την καλύτερη δεσμευτική πρόταση, κατά περίπτωση, όλα τα στοιχεία που  διαθέτουν για το εκάστοτε γεωθερμικό πεδίο.