Άρθρο 23: Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ΠΔ 82/2004 (Α’ 64).
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ΠΔ 109/2004 (Α’ 75).
3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του ΠΔ 116/2004 (Α’ 81).
4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (Β’ 1312).
5. Το στοιχείο (β) της παραγράφου 6 του άρθρου 11 της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (Β’ 1625).
6. Το στοιχείο (β) της παραγράφου 6 του άρθρου 14 της ΚΥΑ 23615/651/Ε103/2014 (Β’ 1184).
7. Τα άρθρα 4 έως 6, 8 και 11 έως 13, η παράγραφος 1 του άρθρου 12, και η παράγραφος 1 του άρθρου 14 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β’ 1909).
8. Τα άρθρα 4 έως 6, 8, 15 και 16, η ενότητα Α του άρθρου 7, οι παράγραφοι 1 και 5 καθώς και τα στοιχεία (α) και (γ) της παραγράφου 4 της ενότητας Β του άρθρου 7, το πρώτο εδάφιο του στοιχείου (β) της παραγράφου 4, οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 11, καθώς και τα Παραρτήματα ΙΙ έως ΙV της ΚΥΑ 13588/725/2006 (Β’ 383).
9. Το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν. 4042/2012.
10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 και το στοιχείο (στ) του άρθρου 10 της ΚΥΑ 29407/3508/2002 (Β’ 1572).
11. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 10 της ΚΥΑ οικ.146163/2012 (Β’ 1537).
12. Το άρθρο 42 του Ν. 3979/2011 (Α’138), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του Ν.4071/2012 (Α’85).

 • ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

  Για την αντιμετώπιση των θεμάτων που θίγονται στο γενικό σχόλιο ακολουθούν προτεινόμενα Άρθρα που επιχειρούν να ρυθμίσουν θέματα που δεν αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των διατάξεων του προτεινόμενου νομοσχεδίου.

  Συγκεκριμένα:

  Άρθρο ….
  Διαχειριστικός έλεγχος/ Κατανομή/ Διάθεση Αποθεματικού ΣΕΔ
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
   Λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό και τα γεγονότα που έχουν λάβει χώρα σε περιπτώσεις όπου ο ΕΟΑΝ αποφάσισε την παύση λειτουργίας ΣΕΔ ή τη μη ανανέωση κ.λπ.
   Εκτιμώντας ότι σ’ όλες αυτές τις περιπτώσεις ο ΕΟΑΝ αποδείχτηκε ανίσχυρος να δράσει αποτελεσματικά, για λόγους που, εκτός των άλλων, οφείλονται στην έλλειψη σχετικών νομικών ρυθμίσεων για την εξουσία και τις διαδικασίες που πρέπει ή μπορεί να τηρεί ο Οργανισμός.
   Για την αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν κατά την λήψη απόφασης από τον ΕΟΑΝ, περί μη ανανέωσης ή περί της διακοπής και ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ΣΕΔ και την θεσμική θωράκιση των αποφάσεων του Οργανισμού από ενέργειες που δήθεν στηρίζονται σε νομικές ασάφειες ή σε νομικισμούς που μπορούν να επικαλεστούν τα θιγόμενα ΣΕΔ.
   Περαιτέρω σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 7 παρ. Γ του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α’ 179) «Αν ανακληθεί η έγκριση ενός συστήματος από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. ή αν λυθεί το νομικό πρόσωπο ενός συστήματος, το ποσό που απομένει, ύστερα από την εξόφληση των οφειλών του συστήματος προς τρίτους, περιέρχεται στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π, ο οποίος υποχρεούται να το αποδώσει σε υφιστάμενα ή νέα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών…..»
  Ωστόσο από την γενική διατύπωση του παραπάνω νόμου δεν προκύπτει με σαφή και μονοσήμαντα προσδιορισμένο τρόπο η τεχνική διαδικασία προσδιορισμού του ύψους και του τρόπου διάθεσης του αποθεματικού ενός ΣΕΔ, όταν αυτό παύσει καθ’ οποιοδήποτε τρόπο να λειτουργεί. Ιδίως δε δεν έχει προβλεφθεί θεσμική μεθοδολογία για την κατανομή του αποθεματικού σε περισσότερα του ενός λειτουργούντα ΣΕΔ στο ίδιο ρεύμα, θέματα τα οποία έχουν αφεθεί να προσδιοριστούν μέσω σχετικής ΥΑ.
  Η Re – Battery A.E. έχει λάβει θέση εγκαίρως σε σχετικό έγγραφο της προς τον ΕΟΑΝ (αρ. πρωτ. 893/28.05.2013), στο οποίο η εταιρεία είχε θέσει προτάσεις και κριτήρια αυστηρής αντικειμενικοποίησης της διαδικασίας.
  Πρέπει εξαρχής να διαπιστωθεί ως δεδομένο, μη αποδεχόμενο αμφισβήτησης, ότι η κατοχή αποθεματικού από ΣΕΔ που παύει να λειτουργεί θεωρείται ΣΟΒΑΡΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, αν ο στόχος που κατέγραψε το ΣΕΔ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, υπολείπεται σημαντικά του στόχου για τον οποίο είχε δεσμευτεί από τις μελέτες έγκρισης ή ανανέωσης της λειτουργίας του. Πολύ πιο σοβαρή αποτυχία διαπιστώνεται αν οι επιτευχθέντες στόχοι υπολείπονται σημαντικά των στόχων που αναλογούν στις Χρηματικές Εισφορές που εισέφεραν οι συμβεβλημένοι υπόχρεοι, δηλαδή οι πολίτες στο ΣΕΔ, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.
  Αναφερόμενοι ειδικότερα σε κριτήρια που αντικειμενικοποιούν τη διαδικασία και την ποσοτική κατανομή του αποθεματικού μεταξύ πολλών ΣΕΔ του ίδιου ρεύματος και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εθνικός Στόχος επιτυγχάνεται δια της μεγιστοποίησης των ποσοτήτων αποβλήτων που καταγράφεται από κάθε ΣΕΔ στο ρεύμα και ουδόλως σχετίζεται με τις ποσότητες που εισφέρουν οι συμβεβλημένοι Υπόχρεοι στα ΣΕΔ, όπως αυτές μετασχηματίζονται σε Χρηματικές Εισφορές, το ΠΡΩΤΟ, ΚΥΡΙΟ και βασικό κριτήριο για την κατανομή του αποθεματικού μεταξύ πολλών ΣΕΔ είναι ο καταγεγραμμένος στόχος (ποσότητες αποβλήτου) που έχει καταγράψει κάθε ΣΕΔ στη διάρκεια της ζωής του.
  Μόνο αυτό το κριτήριο είναι δίκαιο και η εφαρμογή του δημιουργεί ισχυρό κίνητρο για την εγρήγορση και επιτυχία κάθε ΣΕΔ, στην οργάνωση των διαδικασιών και συνεργασιών του για τη μεγιστοποίηση των ποσοτήτων καταγραφής, στόχος που ταυτίζεται απολύτως με τον Εθνικό Στόχο και τις επιδιώξεις της πολιτείας και των οργάνων της (ΕΟΑΝ/ ΥΠΕΚΑ).
  Αντιστοίχως ισχυρό κριτήριο που πρέπει να ληφθεί υπόψη στην κατανομή του αποθεματικού μεταξύ περισσοτέρων του ενός ΣΕΔ είναι η χρονική διάρκεια λειτουργίας του κάθε ΣΕΔ, καθώς ο χρόνος λειτουργίας ενός ΣΕΔ πιστοποιεί, κατά κανόνα, την γενικότερη εισφορά του στον Εθνικό Στόχο, διαχρονικά. Ο παράγων χρόνος, ως κριτήριο, κρίνεται πολύ σημαντικός καθώς είναι πιθανό, ένα ΣΕΔ μικρής διάρκειας ζωής να έχει εισφέρει σημαντικότατες ποσότητες σε σχέση με λοιπά ΣΕΔ του χώρου που λειτουργούν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Το κριτήριο του χρόνου λειτουργίας θα πρέπει βέβαια να εφαρμοστεί, σε συνδυασμό με την εκτίμηση της πορείας του, όπως αποτυπώνεται και εκτιμάται από τον ΕΟΑΝ κατά την αξιολόγηση των Ετήσιων Απολογιστικών Εκθέσεων σε διάρκεια λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους.
  Τέλος προ όλων και πριν την κατανομή του αποθεματικού ενός ΣΕΔ που δραστηριοποιείται σε περισσότερα του ενός ρεύματα αποβλήτου, πρέπει να προηγηθεί η κατανομή του αποθεματικού κατά κατηγορία αποβλήτου, κατ’ αναλογία των Χρηματικών Εισφορών που το ΣΕΔ έλαβε, ανά κατηγορία αποβλήτου, στη διάρκεια λειτουργίας του.

  Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προαναφέρθηκαν με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ΕΟΑΝ για την αντιμετώπιση κρίσεων αυτής της μορφής, προτείνεται η προσθήκη των παρακάτω διατάξεων/ παραγράφων.

  Παράγραφος ….
  Διαχειριστικός Έλεγχος
  Εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΣΕΔ ή τη μη ανανέωση της άδειας λειτουργίας του, ή την καθοιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της λειτουργίας του, ο ΕΟΑΝ διενεργεί διαχειριστικό έλεγχο που περαιώνεται εντός τριάντα (30) ημερών, μέσω Πιστοποιημένου Διεθνούς Οίκου.
  Αντικείμενο του διαχειριστικού ελέγχου είναι η καταγραφή/ πιστοποίηση και δημιουργία αναλυτικής κατάστασης για το σύνολο των οφειλών, των απαιτήσεων, των διαθεσίμων, της περιουσίας και του αποθεματικού του ΣΕΔ με ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία κατά την οποία αποφασίστηκε η λήξη, ή η μη ανανέωση της άδειας λειτουργίας του ΣΕΔ.
  Με την εποπτεία και τη σύμφωνη γνώμη του ΕΟΑΝ εξοφλούνται οι βεβαιωμένες ή εκκαθαρισμένες οφειλές για δαπάνες που συνδέονται με τη λειτουργία του ΣΕΔ, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας του και το Εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο.
  Το υπόλοιπο χρηματικό ποσό αποδίδεται αμελλητί στον ΕΟΑΝ σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 7 παρ. Γ τελευταίο εδάφιο και 17 παρ. 8 του Ν. 2939/2001)
  Στο ποσό που αποδίδεται στον ΕΟΑΝ συμπεριλαμβάνεται και η κινητή και ακίνητη περιουσία του Συστήματος, είτε εκποιείται είτε όχι, ως μέρος του αποθεματικού του που αποκτήθηκε λόγω της έγκρισης της λειτουργίας του ως ΣΕΔ ή λόγω άσκησης άλλων συναφών δραστηριοτήτων που ασκήθηκαν με την έγκριση των Δημόσιων Αρχών, ως συνεπακόλουθα άσκησης της δραστηριότητας του, ως ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.
  Αν κατά το διαχειριστικό έλεγχο καταγραφούν δαπάνες ή οφειλές που δεν σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τις κατά το νόμο υποχρεώσεις του ΣΕΔ, κατά απόλυτη κρίση του ΕΟΑΝ, αυτές βαρύνουν το ΣΕΔ υπό την εταιρική του μορφή και δεν εξοφλούνται ούτε εκκαθαρίζονται, από τους πόρους της Χρηματικής Εισφοράς ή άλλα έσοδα του ΣΕΔ τα οποία δημιουργήθηκαν από την εν γένει δραστηριότητα του ΣΕΔ, ακόμη και αν είναι βεβαιωμένες οφειλές.
  Αν το ΣΕΔ το οποίο ετέθη σε διαδικασία λύσης ή λήξης και διαχειριστικού ελέγχου από τον ΕΟΑΝ ή από άλλη αιτία, προσφύγει στη διοικητική δικαιοσύνη ή σε όργανο της Διοίκησης για την αναίρεση ή την αναστολή της παύσης λειτουργίας του, η οικονομική διαχείριση του τίθεται υπό τον έλεγχο του ΕΟΑΝ, μέσω διαρκούς διαχειριστικού ελέγχου και μέχρι την λήξη κάθε σχετικής διοικητικής ή/και δικαστικής εκκρεμότητας.
  Κατά την ως άνω περίοδο ελέγχεται και εγκρίνεται από τον ΕΟΑΝ κάθε δαπάνη του ΣΕΔ, αυστηρά και μόνον για την αντιμετώπιση των, κατά το νόμο, τρεχουσών αναγκών και υποχρεώσεων του.
  Η παραπάνω διαδικασία εφαρμόζεται αναδρομικά από τον ΕΟΑΝ για όλα τα ΣΕΔ που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες με αφετηρία εφαρμογής της παρούσας τη δημοσίευση της σε ΦΕΚ. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών για την έναρξη διενέργειας διαχειριστικού ελέγχου αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ.

  Παράγραφος ….
  Θέματα Μεταβατικής Περιόδου Λύσης ΣΕΔ
  Με την λήψη απόφασης από το Δ.Σ. του ΕΟΑΝ για τη μη ανανέωση ή τη διακοπή και ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΣΕΔ, όλες οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ των ΣΕΔ και των εμπλεκόμενων/ συμβεβλημένων με αυτό υπόχρεων, συλλεκτών και ανακυκλωτών καταργούνται την ημερομηνία δημοσίευσης της παραπάνω απόφασης στο Διαύγεια.
  Με αφετηρία την ως άνω ημερομηνία, οι υπόχρεοι διαχειριστές, οι συλλέκτες και οι ανακυκλωτές που είχαν συμβληθεί με το ΣΕΔ, υποχρεούνται να συνάψουν συμβάσεις συνεργασίας με τα ΣΕΔ που λειτουργούν στο ίδιο ρεύμα.
  Οι υπόχρεοι διαχειριστές που ήταν συμβεβλημένοι με το ΣΕΔ του οποίου η άδεια λειτουργίας ανεκλήθη ή δεν ανανεώθηκε υποχρεούνται να εξοφλήσουν τις εισφορές τους σ’ αυτό και να καταβάλλουν την Χρηματική τους Εισφορά στα ΣΕΔ με τα οποία συνεβλήθησαν, με χρονική αφετηρία την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από το Δ.Σ. του ΕΟΑΝ.
  Η με οποιοδήποτε τρόπο, διοικητικό ή δικαστικό, προσωρινή ή οριστική ανάκληση της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ για τη μη ανανέωση ή τη διακοπή της λειτουργίας του ΣΕΔ, δεν επαναφέρει σε ισχύ τις συμβάσεις που είχαν συναφθεί με αυτό, πριν την ημερομηνία λήψης της ως άνω απόφασης.
  Οι υπόχρεοι διαχειριστές, οι συλλέκτες και οι ανακυκλωτές που δραστηριοποιούνται στο ρεύμα, μπορούν ελεύθερα να επιλέξουν αν θα συνεχίσουν την συνεργασία με τους με τα ΣΕΔ που ήδη έχουν συμβληθεί ή θα συνάψουν νέες συμβάσεις με το ΣΕΔ που αφορά η απόφαση αναστολής ή ανάκλησης, με έναρξη ημερομηνίας ισχύος των σχετικών συμβάσεων, την ημερομηνία που γνωστοποιήθηκε δημοσίως η σχετική απόφαση προσωρινής ή οριστικής αναστολής ή ανάκλησης της απόφασης του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ για τη μη ανανέωση ή τη διακοπή της άδειας λειτουργίας του ΣΕΔ που αυτή αφορά.
  Ειδικώς για τους υπόχρεους διαχειριστές η υποχρέωση καταβολής της Χρηματικής Εισφοράς, εκπληρώνεται αναλογικά με αποκλειστικό κριτήριο τον χρόνο ισχύος των συμβάσεων που έχουν συνάψει με τα αντίστοιχα ΣΕΔ του ρεύματος.
  Παράβαση των παραπάνω διατάξεων που διαπιστώνεται κατά την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου από τον ΕΟΑΝ, θεωρείται παράβαση του Ν. 2939/2001 και κατά συνέπεια επισύει τις ποινές που ορίζει η οικεία νομοθεσία, κατά περίπτωση.
  Οι παραπάνω διατάξεις δεν αποτελούν αλλαγή ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αλλά εξειδίκευση του και επομένως εφαρμόζονται και αναδρομικά για κάθε ανάλογη περίπτωση.

  Παράγραφος ….
  Κριτήρια/ Τρόπος Κατανομής Αποθεματικού/Έλεγχος
  Το Χρηματικό ποσό που έχει αποδοθεί στον ΕΟΑΝ κατά τις ανωτέρω διατάξεις αποδίδεται στα λειτουργούντα ΣΕΔ του ίδιου ρεύματος, σε δύο δόσεις σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης της λειτουργίας των ΣΕΔ.
  α) Στην περίπτωση ΣΕΔ που είχε αδειοδοτηθεί λειτουργούσε για περισσότερα του ενός απόβλητα και έπαψε να λειτουργεί καθ’ οποιοδήποτε τρόπο, το ως άνω ποσό κατανέμεται ανά απόβλητο, κατά την αναλογία των Χρηματικών Εισφορών που εισέφεραν στο ΣΕΔ οι Υπόχρεοι διαχειριστές ανά απόβλητο, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.
  β) Αν δεν υφίσταται τέτοιο θέμα ή με την περαίωση της παραπάνω κατανομής, το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε απόβλητο κατανέμεται μεταξύ των λειτουργούντων ΣΕΔ του ρεύματος, σε δύο δόσεις, με κριτήρια κατανομής τον χρόνο λειτουργίας κάθε ΣΕΔ από την ίδρυση του και το βάρος αποβλήτου που έχει απογράψει μέχρι την ημερομηνία διανομής/ κατανομής του ως άνω ποσού, ως κάτωθι:
  i. Εντός τριάντα (30) ημερών από την απόδοση του ποσού στον ΕΟΑΝ κατανέμεται το 50% έως το 75% (του ως άνω ποσού) σύμφωνα με τη μαθηματική σχέση:
  ΧiBi = % Π.Δ.
  X1Β1 + Χ2Β2 + …. ΧjBj
  Δηλαδή το ποσό που θα λάβει κάθε λειτουργούν ΣΕΔ υπολογίζεται ως ποσοστό του ποσού προς διάθεση από τον παραπάνω τύπο όπου:
  Χi = Χρόνος λειτουργίας ΣΕΔ σε μήνες.
  Bi = Ποσότητα (βάρος) διαχείρισης αποβλήτου στη διάρκεια λειτουργίας του, σύμφωνα με τις σχετικές Εκθέσεις Απολογισμού.
  Π.Δ. = Ποσό προς Διάθεση.
  ii. Το υπόλοιπο ποσό αποδίδεται στα λειτουργούντα ΣΕΔ του ρεύματος, ένα (1) έτος μετά την πρώτη απόδοση και κάθε ΣΕΔ λαμβάνει ποσοστό του υπολοίπου ποσού προς διάθεση, ανάλογο της ποσότητας αποβλήτου που διαχειρίστηκε, κατά το διαρρεύσαν έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της αντίστοιχης Έκθεσης Απολογισμού.
  Η κατανομή ποσοστών διανομής μεταξύ των δύο δόσεων (1η και 2η) αποφασίζεται από το Δ.Σ. του ΕΟΑΝ με κριτήριο την σχέση πραγματοποιηθέντος και εθνικού στόχου, στο αντίστοιχο ρεύμα αποβλήτου.
  Τα παραπάνω ποσά αποδίδονται στα ΣΕΔ υπό τις προϋποθέσεις:
  α) Δεν οφείλουν στον ΕΟΑΝ ανταποδοτικά τέλη, πρόστιμα ή άλλες χρηματικές παροχές που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, οπότε σε αντίθετη περίπτωση παρακρατούνται τα οφειλόμενα και αποδίδεται το υπόλοιπο της αναλογίας τους.
  β) Δεν παραβίασαν ή δεν καθυστερούν οποιαδήποτε υποχρέωση έχουν προς τον ΕΟΑΝ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οπότε σε αντίθετη περίπτωση αναβάλλεται η απόληψη της αναλογίας τους μέχρι να άρουν την παραβίαση ή να εκπληρώσουν την καθυστερούμενη υποχρέωση.
  γ) Οι διαχειριστές ή τα μέλη της Διοίκησης αυτών δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για ποινικά αδικήματα που προβλέπονται και τιμωρούνται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων και περί προστασίας του περιβάλλοντος, οπότε σε αντίθετη περίπτωση εκπίπτουν της αναλογίας τους.
  Τα παραπάνω ποσά που διανέμονται στα λειτουργούντα ΣΕΔ αφορούν σε δαπάνες και Χρηματικές Εισφορές κάλυψης των αναγκών τους για τη διαχείριση προϊόντων που διετέθησαν στην αγορά σε παλαιότερο χρόνο από Υπόχρεους διαχειριστές που δεν ήταν συμβεβλημένοι με αυτά, με σκοπό τη νόμιμη διαχείριση τους όταν αυτά (τα προϊόντα) θα καταστούν απόβλητα.
  Απευθύνονται (τα παραπάνω ποσά) αποκλειστικά στην κάλυψη του κόστους εναλλακτικής διαχείρισης του προϊόντος/ αποβλήτου στον οποίο δραστηριοποιούνται και συναρτήσει του ύψους τους (των ποσών) θα πρέπει να ενισχύουν τις διοικητικές, οργανωτικές και διαχειριστικές ικανότητες των ΣΕΔ, γεγονός το οποίο αναλύεται και αξιολογείται ξεχωριστά στις Ετήσιες Απολογιστικές Εκθέσεις που θα ακολουθήσουν.

  Άρθρο ….
  Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις και Μητρώο Επιχειρήσεων Σημείων Συλλογής Συσσωρευτών
  Τροποποίηση ΚΥΑ 52891/26.09.2013 (ΦΕΚ Β’ 2446/30.09.2013)
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  Σύμφωνα με την Έκθεση Απολογισμού του ΕΟΑΝ 2014 οι ποσότητες αποβλήτου συσσωρευτών που κατεγράφησαν μέσω των ΣΕΔ ανέρχονται σε 24.403 tn έναντι 47.950 tn. Η συγκεκριμένη εικόνα καταγράφεται από τις Δημόσιες Αρχές για σειρά ετών ενώ είναι γνωστό ότι η συνολική ποσότητα αποβλήτου που προέρχεται από Σημεία Συλλογής της ελληνικής επικράτειας και ανακυκλώνεται κατά κανόνα στην χώρα μας ενώ μικρό μέρος αυτής εξάγεται παράνομα.
  Εντοπίζοντας ότι το σύνολο της παράνομης ή παράτυπης διαχείρισης του αποβλήτου συσσωρευτών διενεργείται από τα Σημεία Συλλογής, γεγονός το οποίο εκτός των άλλων (περιβαλλοντική όχληση) εισάγει σημαντικές διακρίσεις σε όλο τον επιχειρηματικό κύκλο των εμπλεκόμενων στη διαχείριση των συσσωρευτών, οι οποίοι οφείλουν να είναι υπό τον έλεγχο των διατάξεων του Ν. 2939/2001, χρειάζεται προσθήκη ρυθμίσεων στην ως άνω ΚΥΑ μέσω των οποίων θα διασφαλίζεται η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση του αποβλήτου συσσωρευτών και η οικονομική/ φορολογική ισονομία μεταξύ όλων των επιχειρήσεων των Σημείων Συλλογής και όλων των Υπόχρεων.
  Μέρος των προτεινόμενων ρυθμίσεων έχουν κωδικοποιηθεί ως οδηγία με αριθμ. οικ. 651/18.06.2012 από τον ΕΟΑΝ, η οποία δυστυχώς δεν τηρείται και λόγω της ισχνής νομικής ισχύος της.

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην παρ. 3.6.3 του Παραρτήματος Γ1/ΚΥΑ 52891/26.09.2013 (ΦΕΚ Β’ 2446/30.09.2013)
   3.6.3 Τα παραγόμενα επικίνδυνα απόβλητα, όπως:
  •χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές
  • εξαντλημένοι καταλύτες
  • συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών
  • φίλτρα λαδιού
  • απόβλητα (λάσπη, βαρέα σωματίδια, επιπλέουσες ελαιώδεις ουσίες) από τον καθαρισμό του συστήματος συλλογής και τη λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας των αποβλήτων που προκύπτουν από το πλύσιμο των δαπέδων
  • απόβλητα από διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών διαρροών
  • κορεσμένα φίλτρα (βαφείο)
  να παραδίδονται σε εταιρείες αδειοδοτημένες για την συλλογή και μεταφορά των συγκεκριμένων επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006 (Β` 383) και του Ν. 4042/2012 (Α` 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ από οικ. 651/18.06.2012/ΕΟΑΝ
  Οι επιχειρήσεις πώλησης και αντικατάστασης συσσωρευτών και τα συνεργεία θα πρέπει να ελέγχουν αν οι προμηθευτές τους είναι εντεταγμένοι σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Για τον λόγο αυτό οι προμηθευτές θα πρέπει να επιδεικνύουν στις επιχειρήσεις και τα συνεργεία την σχετική βεβαίωση συνεργασίας με ένα από τα εγκεκριμένα συστήματα στην εν λόγω βεβαίωση βεβαιώνουν και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παραγωγών προς το σύστημα. Στην περίπτωση που η προμήθεια δεν γίνεται άμεσα από τον παραγωγό (εισαγωγέα – κατασκευαστή) θα πρέπει ο προμηθευτής να προσκομίζει σχετική βεβαίωση – δήλωση για την ένταξη των συσσωρευτών σε σύστημα.
  Στην εν λόγω Βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τα εγκεκριμένα συστήματα και έχει ισχύ τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της, βεβαιώνεται η ύπαρξη σύμβασης συνεργασίας με αυτά σε ισχύ καθώς και το γεγονός ότι προμηθευτές/ παραγωγοί είναι ενήμεροι και έχουν καταβάλλει την Χρηματική τους Εισφορά σ’ αυτά, σύμφωνα με τις οικείες συμβάσεις συνεργασίας.

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην παρ. 3.6.6 του Παραρτήματος Γ1/ ΚΥΑ 52891/26.09.2013 (ΦΕΚ Β’ 2446/30.09.2013)
   3.6.6 Οι συσσωρευτές να συλλέγονται στον χώρο του συνεργείου, να καταγράφονται στο βιβλίο διακίνησης συσσωρευτών οχημάτων και να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κοινής υπουργικής απόφασης 41624/2010 (Β` 1625), όπως εκάστοτε ισχύει.
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Το υπόψη Βιβλίο διακίνησης συσσωρευτών προορίζεται για την τήρηση αρχείων – μητρώων και αναγνωρίζεται με τη νομική ισχύ που περιγράφεται κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 20 του Ν. 4042/2012.
  Στο Βιβλίο καταχωρούνται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες σχετικά με την προέλευση των συσσωρευτών, τις ποσότητες και το είδος αγορών ανά προμήθεια και προμηθευτή/ υπόχρεο, ανά έτος, τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης των Συστημάτων κατά τα ως άνω οριζόμενα και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία από την οποία προκύπτει ευκρινώς και αυταπόδεικτα η ποσότητα, ο χρόνος και η πηγή προέλευσης των συσσωρευτών που προμηθεύτηκε το συνεργείο ή/ και η επιχείρηση πώλησης/ αντικατάστασης συσσωρευτών.
  Στο Βιβλίο επίσης καταχωρούνται αναλυτικά όλα τα στοιχεία λιανικών πωλήσεων κατ’ έτος, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του συλλέκτη που έγινε αποδέκτης ποσοτήτων αποβλήτου από την επιχείρηση και ο αριθμός του Εντύπου Αναγνώρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΑΕΑ) που εκδόθηκε γι’ αυτό τον σκοπό.
  Τα ΣΕΔ οφείλουν να τηρούν αναλυτικό τρόπο καταγραφής των ΕΑΕΑ και ως προς τις ως άνω πληροφορίες/ δεδομένα. Για κάθε απόκλιση από την υποχρέωση τήρησης των ανωτέρω από οποιοδήποτε κι αν προέρχεται ή για κάθε ασάφεια, παροχή διευκρινήσεων κ.λπ., οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως τον ΕΟΑΝ, αν τους ζητηθεί.
  Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων στην προμήθεια συσσωρευτών και στη διακίνηση και διαχείριση τους από τα συνεργεία και τις επιχειρήσεις πώλησης/ αντικατάστασης συσσωρευτών, υπόκειται στον έλεγχο των αρμόδιων αρχών και επισύει την επιβολή ποινών κατά τις οικείες διατάξεις του Ν. 2939/2001.
  Ο ΕΟΑΝ δύναται να διενεργήσει διαχειριστικό έλεγχο σε συνεργεία και επιχειρήσεις πώλησης/ αντικατάστασης συσσωρευτών και σε επιχειρήσεις υπόχρεων παραγωγών, προκειμένου να διαπιστώσει την τήρηση των προϋποθέσεων της παρούσης και των άλλων συναφών διατάξεων και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για τα περαιτέρω.
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ νέου εδαφίου
   Κάθε μεταφορά φορτίου αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων θα πρέπει να συνοδεύεται από συμπληρωμένο Έντυπο Αναγνώρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑΕΑ). Οι επιχειρήσεις πώλησης/ αντικατάστασης συσσωρευτών και τα συνεργεία θα πρέπει να συμπληρώνουν πλήρως το σχετικό πεδίο που τις αφορά και να κρατούν ένα (1) αντίγραφο και, όπως και είναι προφανές, η συμπλήρωση του εντύπου θα πραγματοποιείται κατά την παράδοση του φορτίου των αποβλήτων συσσωρευτών, στους νόμιμους συλλέκτες.
  Στο Έντυπο Αναγνώρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων που χορηγεί το ΥΠΕΚΑ και ειδικότερα στην ενότητα «1) Προέλευση Αποβλήτου», προστίθεται υποχρεωτικά ειδική θέση καταχώρησης του αριθμ. πρωτοκόλλου της βεβαίωσης που εκδίδεται από τα Συστήματα κατά τα αναφερόμενα στο ως άνω εδάφιο, ως προς την συνεργασία των προμηθευτών/ παραγωγών με τα Συστήματα.

   (Σε αντικατάσταση του εδαφ. 3.6.3)
  (νέο 3.6.3) Στην περίπτωση που τα επικίνδυνα απόβλητα πριν την παράδοση τους αποθηκεύονται προσωρινά εντός του συνεργείου, πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγανά δοχεία κατάλληλων προδιαγραφών, σε ασφαλές σημείο, τα οποία να φυλάσσονται σε χώρο του συνεργείου, ο οποίος να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/2006 (Β` 791) και στον Ν. 4042/2012 (Α` 24), όπως εκάστοτε ισχύουν και πάντως να μην γίνεται υπέρβαση της αποθηκευτικής δυνατότητας των μέσων συλλογής ήτοι κατάλληλων κάδων συλλογής που θα φέρουν την κατάλληλη σήμανση. Η προμήθεια των κάδων είναι ευθύνη των συνεργείων που μπορούν να συμβουλευθούν τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για τις απαιτούμενες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι κάδοι/ στεγανά δοχεία.
  Σε τυχόν έλεγχο που διενεργείται από τον ΕΟΑΝ σε επιχείρηση συνεργείου ή/ και σε επιχείρηση πώλησης/ αντικατάστασης συσσωρευτών, η επιχείρηση οφείλει να παραδώσει όλα τα στοιχεία, τηρούμενα βιβλία κ.λπ. προς απόδειξη των ποσοτήτων αποβλήτου που διαχειρίστηκε νομίμως.
  Σε κάθε περίπτωση, η δωδεκάμηνη ποσότητα διαχείρισης αποβλήτου μιας επιχείρησης που καταγράφεται σε ΕΑΕΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει την ετήσια ποσότητα συσσωρευτών που η επιχείρηση προμηθεύτηκε στη δωδεκάμηνη περίοδο αναφοράς, με απόκλιση ± 20%, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί απρόβλεπτοι λόγοι για την επιχείρηση, οι οποίοι θα πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς και αναλυτικά.

  Για την εξασφάλιση της δυνατότητας διασταύρωσης και επιβεβαίωσης των στοιχείων του Σημείου Συλλογής από όπου προέρχεται το απόβλητο, στα Έντυπα Αναγνώρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΑΕΑ) καταχωρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία ΑΦΜ, ΔΟΥ, επαγγελματική ιδιότητα του Σημείου Συλλογής από το οποίο προέρχεται το απόβλητο.
  Τα έσοδα της επιχείρησης τα οποία προέρχονται από την πώληση αποβλήτου με εμπορική αξία δηλώνονται ξεχωριστά στην αρμόδια ΔΟΥ αλλά απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής Φόρου Εισοδήματος.

  Με την παρούσα διάταξη θεσμοθετείται το Μητρώο Σημείων Συλλογής, η κατάρτιση και τήρηση του οποίου υπάγεται στις υποχρεώσεις του ΕΟΑΝ, σε συνεργασία με τα ΣΕΔ.
  Λεπτομέρειες για τη διαδικασία κατάρτισης και τήρησης του καθώς και για τα στοιχεία που θα τηρούνται σ’ αυτό, αποφασίζονται από το Δ.Σ. του ΕΟΑΝ εντός έξι (6) μηνών από την ψήφιση της παρούσας.

  Άρθρο ….
  Έλεγχος προέλευσης αποβλήτου και καταβολής Χρηματικών Εισφορών
   Σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο Άρθρο 7 του παρόντος, ο ΕΟΑΝ υποχρεούται να διενεργεί τακτικούς διαχειριστικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις σημείων συλλογής καθώς και Προμηθευτών/ Παραγωγών συσσωρευτών ή έκτακτους αν υπάρχουν αποχρώντες λόγοι ή ενδείξεις ή καταγγελία ή γνωστοποίηση δεδομένων από τα ΣΕΔ ή κάθε εμπλεκόμενο, για παράνομη διάθεση του υλικού ή για το ότι οι επιχειρήσεις των υπόχρεων δεν είναι εντεταγμένες σε ΣΕΔ ή δεν έχουν σύμβαση συνεργασίας σε ισχύ με αυτά ή δεν έχουν καταβάλλει εμπροθέσμως το σύνολο των οφειλόμενων χρηματικών εισφορών τους σ’ αυτά.
  Αποκλίσεις από τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 όσον αφορά στην τήρηση των υποχρεώσεων των Υπόχρεων Παραγωγών επισύει την επιβολή αντίστοιχων ποινών κατά τις οικείες διατάξεις.
  Απόκλιση ή μη ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2939/2001 για τις επιχειρήσεις Υπόχρεων Παραγωγών και τις επιχειρήσεις σημείων συλλογής συσσωρευτών είναι και η άρνηση συνεργασίας ή η μη επίδειξη στοιχείων, βιβλίων, παραστατικών κ.λπ. από αυτές κατά την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου που διενεργείται από τον ΕΟΑΝ, κατά τα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία.
   Για τη συμμετοχή μίας επιχείρησης Παραγωγού (Εισαγωγέας/ Κατασκευαστής) συσσωρευτών σε Διαγωνισμούς Προμηθειών του Ελληνικού Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ, των ΔΕΚΟ καθώς και όλων των εποπτευόμενων Οργανισμών του Δημοσίου Τομέα κατά την έννοια του Ν. 1232/1982, είναι απαραίτητη η προσκόμιση ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ από τον Παραγωγό στην Αναθέτουσα Αρχή που διενεργεί το Διαγωνισμό.
  Η Βεβαίωση Περιβαλλοντικής Ενημερότητας εκδίδεται από τον ΕΟΑΝ στο πλαίσιο της τήρησης του Μητρώου Παραγωγών μετά από έγγραφη ενημέρωση που διενεργείται από το ΣΕΔ στο οποίο είναι εντεταγμένος ο Παραγωγός και έχει ισχύ τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της.
  Το Μητρώο Παραγωγών καθώς και το Μητρώο Σημείων Συλλογής συνδέονται υποχρεωτικά με το ΓΕΜΗ. Σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων μετά από συνεργασία της Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων με τον ΕΟΑΝ.
  Στη Βεβαίωση βεβαιώνεται η ύπαρξη σύμβασης συνεργασίας με ΣΕΔ σε ισχύ, καθώς και το γεγονός ότι προμηθευτές/ παραγωγοί είναι ενήμεροι και έχουν καταβάλλει την Χρηματική τους Εισφορά σ’ αυτά, σύμφωνα με τις οικείες συμβάσεις συνεργασίας.

 • 19 Νοεμβρίου 2014, 18:13 | ΔΑΒΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

  Στο άρθρο 23, παρ. 7 αναφέρειότι καταργούνται:

  «Τα άρθρα 4 έως 6, 8 και 11 έως 13, η παράγραφος 1 του άρθρου 12, και η παράγραφος 1 του άρθρου 14 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β’ 1909).»

  Άρα κανείς καταλαβαίνει ότι καταργείται όλο το άρθρο 12 (αφού καταργούνται τα άρθρα 11 έως 13. Όμως αναφέρει παρακάτω ότι καταργείται η παράγραφος 1 του άρθρου 12. Άρα μπορεί να συμπεράνει κάποιος ότι το άρθρο 12 διατηρείται πλην της παραγράφου 1. Τί ισχύει. Χρειάζεται διευκρίνση