Άρθρο 21: Παραρτήματα

Η παράγραφος 1 του άρθρου 60 του ν. 4042/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος νόμου τα Παραρτήματα Α’ και Β’ που αντιστοιχούν στην Ενότητα Α’ και τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V και VI που αντιστοιχούν στην Ενότητα Β΄ του νόμου».