Άρθρο 12: Επιτροπή διαβούλευσης

1. Συστήνεται επιτροπή μη αμειβόμενη, με σκοπό τη διαβούλευση επί θεμάτων εναλλακτικής διαχείρισης με τους κοινωνικούς εταίρους και τους επαγγελματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων, η οποία αποτελείται από:
α) Το Γενικό Δ/ντη του Ε.Ο.ΑΝ., ως πρόεδρο της επιτροπής.
β) Τον Πρόεδρο του Ε.Ο.ΑΝ., ως αναπληρωτή προέδρου της επιτροπής.
γ) Τον προϊστάμενο του Τμήματος Ανακύκλωσης – Εναλλακτικής Διαχείρισης του ΥΠΕΚΑ.
δ) Τον προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης Αστικών, Βιομηχανικών και Συναφών Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ.
ε) Εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
στ) 4 εκπροσώπους συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης οι οποίοι θα εναλλάσσονται ανά 6μηνο
ζ) 2 εκπροσώπους των εταιριών ανακύκλωσης αποβλήτων
η) Εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
θ) Εκπρόσωπο των οικολογικών οργανώσεων
ι) Εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων

2. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που συζητείται θέμα που αφορά συγκεκριμένο ειδικό ρεύμα αποβλήτων που υπόκειται σε εναλλακτική διαχείριση, στις συνεδριάσεις καλείται υποχρεωτικά και εκπρόσωπος των ΣΕΔ που δραστηριοποιούνται σε αυτό το ρεύμα αποβλήτων, εφόσον δεν υπάρχει ήδη εκπρόσωπός τους.

3. Τα μέλη της ως άνω επιτροπής προτείνονται από τους φορείς που εκπροσωπούν και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με την ίδια διαδικασία αντικαθίστανται τα μέλη της Επιτροπής. Με την ίδια ή όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του έργου της επιτροπής. Η επιτροπή συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα κάθε δύο (2) μήνες με μέριμνα του ΕΟΑΝ ή εκτάκτως εφόσον το ζητήσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή το 1/3 των μελών.

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 11:32 | ANTIPOLLUTION ANE

  Στο Μέρος Β. Νομοθετικές Ρυθμίσεις και συγκεκριμένα στο άρθρο 12 αναφέρεται ότι: «Συστήνεται συμβουλευτική επιτροπή με σκοπό τη διαβούλευση επί θεμάτων εναλλακτικής διαχείρισης με τους κοινωνικούς εταίρους και τους επαγγελματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εναλλακτική διαχείριση.»

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα συσταθεί η συμβουλευτική επιτροπή με σκοπό τη διαβούλευση επί θεμάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Πως δηλαδή ακριβώς θα γίνει η επιλογή των εκπροσώπων πχ των εταιρειών ανακύκλωσης και των οικολογικών οργανώσεων;

  Δεδομένου του ενδιαφέροντος που θα προκύψει, προτείνεται τα μέλη των εκπροσώπων εταιρειών ανακύκλωσης αποβλήτων να είναι περισσότερα στον αριθμό.

 • Άρθρο 12
  Επιτροπή Διαβούλευσης

  α) Στην Επιτροπή διαβούλευσης προτείνουμε τη συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ ενός σωματείου με σκοπό την προαγωγή της χρήσης αποδεκτών μεθόδων και συστημάτων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δ.Σ.Α.) και τη καλλιέργεια των σχετικών επιστημονικών μεθόδων και εφαρμογών με απώτερο στόχο τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος και την προστασία και εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας.
  β) Θα πρέπει να καθορισθεί ο χαρακτήρας της Επιτροπής Διαβούλευσης, π.χ. παίρνει αποφάσεις; Εισηγείται στο Δ.Σ. του ΕΟΑΝ; Λαμβάνει εντολές από κάποιον; Εποπτεύεται από κάποιον; κ.λπ..

 • Παρ.1: Θεωρούμε καταρχήν θετική τη σύσταση επιτροπής με σκοπό τη διαβούλευση επί θεμάτων εναλλακτικής διαχείρισης με τους κοινωνικούς εταίρους και τους επαγγελματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων.
  Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τη σύσταση της επιτροπής θεωρούμε ότι χρήζει αποσαφήνισης η συμμετοχή δύο (2) εκπροσώπων των εταιρειών ανακύκλωσης αποβλήτων. Συγκεκριμένα ζητάμε να διευκρινιστεί πώς και από ποιον θα γίνεται η επιλογή τους καθώς και από ποιους κλάδους ανακύκλωσης αποβλήτων θα προέρχονται.
  Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε, οι εκπρόσωποι των εταιρειών ανακύκλωσης αποβλήτων να προέρχονται καταρχήν από όλους τους τομείς ανακύκλωσης αποβλήτων και να εναλλάσσονται ανά 6μηνο. Επίσης, σε περίπτωση που συζητείται θέμα που αφορά συγκεκριμένο ειδικό ρεύμα αποβλήτων, στις συνεδριάσεις να καλείται υποχρεωτικά και εκπρόσωπος των εταιρειών ανακύκλωσης που δραστηριοποιούνται σε αυτό το ρεύμα αποβλήτων, αν και εφόσον δεν υπάρχει ήδη εκπρόσωπός τους.
  Σε αυτό το σημείο, ως Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων, όντας ο μοναδικός συλλογικός εκπρόσωπος των εταιριών ανακύκλωσης μεταλλικών απορριμμάτων και εκπροσωπώντας πάνω από 90 αδειοδοτημένες ελληνικές επιχειρήσεις, είμαστε διατεθειμένοι και κατά την γνώμη μας οι καθ’ ύλην αρμόδιοι να συνεργαστούμε προκειμένου να οριστεί – επιλεγεί ο εκπρόσωπος του κλάδου στην επιτροπή διαβούλευσης.
  Ολοκληρώνοντας, καλό θα ήταν το εδάφιο (η), να διαμορφωθεί ως εξής: «Εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Τελικής Αξιοποίησης Αποβλήτων», καθώς έτσι αποσαφηνίζεται πλήρως ο κλάδος των επαγγελματικών φορέων που αυτό το εδάφιο αφορά, διαχωρίζοντάς τον από τον κλάδο των εταιρειών ανακύκλωσης του εδαφίου (ζ) που εκπροσωπεί ο Σύνδεσμός μας.

 • Άρθρο 12
  Σχόλιο: Να διορθωθεί το (ι) Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων σε Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων

 • 5 Δεκεμβρίου 2014, 15:03 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΓΕΝΑ (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ)

  -Στην παραγρ. 3 στον τελευταίο στίχο να τεθεί : « εφόσον το ζητήσει το 1/5 των μελών» αντί του ορισθέντος 1/3.

 • 5 Δεκεμβρίου 2014, 15:26 | ΣΥΔΕΣΥΣ – ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

  Στο άρθρο 12 (Επιτροπή διαβούλευσης) του σ/ν, επιδιώκεται η σύσταση επιτροπής διαβούλευσης στην οποία θα προεδρεύει ο διορισμένος ΓΔ του ΕΟΑΝ. Χαρακτηριστικό δε της πλήρους επικυριαρχίας που εντελώς απαράδεκτα επιχειρεί να καθιερώσει το σ/ν για τον ΓΔ του ΕΟΑΝ, είναι πως στην εν λόγω επιτροπή υπερισχύει (ως Πρόεδρος αυτής) ακόμη και του επίσης διορισμένου Προέδρου του ΔΣ του ΕΟΑΝ, για τον οποίο το σ/ν επιφυλάσσει την θέση του αντιπροέδρου στην επιτροπή.

  Πρόταση :
  Προτείνουμε αντί της σύστασης της όποιας επιτροπής «διαβούλευσης» την πλήρη εναρμόνιση της Πολιτείας με την έννοια της χρηστής και συνετής διοίκησης.

 • Παρ.1: Θεωρούμε καταρχήν θετική τη σύσταση επιτροπής με σκοπό τη διαβούλευση επί θεμάτων εναλλακτικής διαχείρισης με τους κοινωνικούς εταίρους και τους επαγγελματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων.
  Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τη σύσταση της επιτροπής θεωρούμε ότι χρήζει αποσαφήνισης η συμμετοχή δύο (2) εκπροσώπων των εταιρειών ανακύκλωσης αποβλήτων. Συγκεκριμένα ζητάμε να διευκρινιστεί πώς και από ποιον θα γίνεται η επιλογή τους καθώς και από ποιους κλάδους ανακύκλωσης αποβλήτων θα προέρχονται.
  Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε, οι εκπρόσωποι των εταιρειών ανακύκλωσης αποβλήτων να προέρχονται καταρχήν από όλους τους τομείς ανακύκλωσης αποβλήτων και να εναλλάσσονται ανά 6μηνο. Επίσης, σε περίπτωση που συζητείται θέμα που αφορά συγκεκριμένο ειδικό ρεύμα αποβλήτων, στις συνεδριάσεις να καλείται υποχρεωτικά και εκπρόσωπος των εταιρειών ανακύκλωσης που δραστηριοποιούνται σε αυτό το ρεύμα αποβλήτων, αν και εφόσον δεν υπάρχει ήδη εκπρόσωπός τους.
  Σε αυτό το σημείο, ως Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων, όντας ο μοναδικός συλλογικός εκπρόσωπος των εταιρειών ανακύκλωσης μεταλλικών απορριμμάτων και εκπροσωπώντας πάνω από 90 αδειοδοτημένες ελληνικές επιχειρήσεις, είμαστε διατεθειμένοι και κατά την γνώμη μας οι καθ’ ύλην αρμόδιοι να συνεργαστούμε προκειμένου να οριστεί – επιλεγεί ο εκπρόσωπος του κλάδου στην επιτροπή διαβούλευσης.
  Ολοκληρώνοντας, καλό θα ήταν το εδάφιο (η), να διαμορφωθεί ως εξής: «Εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Τελικής Αξιοποίησης Αποβλήτων», καθώς έτσι αποσαφηνίζεται πλήρως ο κλάδος των επαγγελματικών φορέων που αυτό το εδάφιο αφορά, διαχωρίζοντάς τον από τον κλάδο των εταιρειών ανακύκλωσης του εδαφίου (ζ) που εκπροσωπεί ο Σύνδεσμός μας.

 • 25 Νοεμβρίου 2014, 19:48 | Σακης Καβακοπουλος

  Κυρίες κ Κύριοι,
  στην Θεσσαλονίκη στις 5 /9/2014, συστάθηκε Πρωτοβουλία Πολιτών με στόχο να στηρίξει την συναντίληψη για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων.

  Υποστηριζουμε κάθε πρωτοβουλία, προσπάθεια, σκέψη και πράξη Επανάχρησης, καθώς και ότι θα μπορούσε εκπρόσωπός μας να συμμετέχει στην Επιτροπή Διαβούλευσης, ως σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης-επανάχρησης υλικών και αντικειμένων..

  Σας κοινοποιώ την ιδρυτική μας διακήρυξη.

  «Πρωτοβουλία Πολιτών για την Επανάχρηση»
  «Η επαναχρησιμοποίηση είναι η 2η σε ουσία κ σε σημασία οδηγία της Ε.Ε για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων κ έχει εφαρμοστεί σε πολλές χώρες .

  Στην Ελλάδα δεν γίνεται τίποτα.Η Επανάχρηση δεν αναφέρεται καθόλου και όλοι μιλούν για Ανακύκλωση.

  Στα Μέτωπα της Οικολογίας που συμμετέχουμε, όπως η βιωσιμότητα, το περιβάλλον, η Κοινωνική κ Αλληλέγγυα Οικονομία, στους αγώνες μας για τους φυσικούς πόρους ξεχάσαμε να συζητήσουμε για τους υπάρχοντες πόρους, δηλαδή τους πόρους σε χρήση.

  Οι πόροι στους οποίους αναφερόμαστε είναι οι εξής:

  η ανθρώπινη εργασία καθώς κ η εργασία των ζώων,

  η ενέργεια που επενδύθηκε και δαπανήθηκε κατά τη διάρκεια της 1ης παραγωγής,

  και η χρήση των πρώτων υλών.

  (η αναφορά μας συμπεριλαμβάνει όλα τα αντικείμενα,εργαλεία, χρηστικά, οικοσκευές,κ λοιπό εξοπλισμό ευρείας η ειδικής χρήσης που υπάρχουν στις πόλεις μας).

  Γιατί μια νέα Πρωτοβουλία Πολιτών?
  Για το μεγάλο έλλειμμα πληροφόρησης κ πρακτικών εφαρμογής στην Χώρα.

  Τι μπορεί να κάνει μια πρωτοβουλία πολιτών για την Επανάχρηση?

  Να παρεμβαίνει, να συμμετέχει στην διαβούλευση, να διδάσκει και να ασκεί πρακτικές 3R (REPAIR-REUSE-RESALE)

  Επ’ ωφελεία της κοινωνικής κ αλληλέγγυας οικονομίας (για την κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων, του δημόσιου υλικού εξοπλισμού κ του ιδιωτικού.

  Να στηρίξει την δημιουργία κ τη λειτουργία ΚΟΙΝΣΕΠ σε δήμους κ περιφέρειες, καθώς τα μέλη της είναι καταρτισμένα σε πρακτικές επισκευής, καθώς και αλλαγής των χρήσεων, κλπ.

  Για τη Βιωσιμότητα!

  για την Πρ.Δ.Επ. της Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Επαναχρηση.

  Α. Καβακόπουλος

 • 19 Νοεμβρίου 2014, 17:46 | ΔΑΒΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

  Στο άρθρο 12 δεν υπάρχει εκπρόσωπος των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων