Άρθρο 09: Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία άνω του ενός ΣΕΔ που δραστηριοποιούνται στα ίδια ρεύματα αποβλήτων

1. Σε περίπτωση απόκλισης ενός ΣΕΔ από τον ετήσιο ποσοτικό στόχο του και ταυτόχρονης μερικής ή ολικής υπερκάλυψης αντίστοιχου στόχου από άλλο ΣΕΔ με πεδίο εφαρμογής ομοειδή προϊόντα, ο Ε.Ο.ΑΝ., με απόφασή του ΔΣ του κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, μεριμνά για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ώστε να μεταβιβάζονται ποσότητες από το ΣΕΔ που υπερκαλύπτει το στόχο του στο ΣΕΔ που υπολείπεται αυτού προκειμένου να τις συμπεριλάβει στο στόχο του, με αντίστοιχη μεταφορά από το δεύτερο ΣΕΔ προς το πρώτο και των αναλογούντων στις ποσότητες αυτές εισφορών όπως αυτές υπολογίζονται στο ΣΕΔ που έχει υπερκαλύψει το στόχο του. Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της απόκλισης, δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 20 του ν. 2939/2001, όπως ισχύει, και η κατάπτωση της χρηματικής εγγύησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος νόμου.

2. Σε περίπτωση που ένα εγκεκριμένο σύστημα κάνει χρήση του προβλεπομένου στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μηχανισμού μεταβίβασης επί δύο (2) συνεχόμενα έτη, τότε προβαίνει υποχρεωτικά σε αναθεώρηση φακέλου.

3. Ο καθορισμός κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου δύναται να εξειδικεύεται ανά κατηγορία προϊόντος που υπόκειται σε εναλλακτική διαχείριση με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 • Άρθρο 9
  Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία άνω του ενός ΣΕΔ που δραστηριοποιούνται στα ίδια ρεύματα αποβλήτων

  Θεωρείται θετική διάταξη, που έρχεται να θεραπεύσει τυχόν στρεβλώσεις και αδικίες. Ως μόνη παρατήρηση, θεωρούμε πως θα πρέπει να υπάρχει ειδική μέριμνα για νεοϊδρυθέντα ΣΕΔ, και να μην εφαρμόζεται για ένα μεταβατικό διάστημα, μετά την έναρξη λειτουργίας τους (π.χ. για 3 έτη), αφού προφανώς η απόδοσή τους δεν μπορεί να είναι ακαριαία με την έναρξη αλλά σταδιακή, όπως άλλωστε έχει δείξει και η εμπειρία από τα υπάρχοντα ΣΕΔ (π.χ. τέτοια μέριμνα, μεταβατικής περιόδου 3- ετίας, υπάρχει ορθώς στο άρθρο 10).

 • Άρθρο 09
  Σχόλιο:Η προτεινόμενη ρύθμιση έρχεται να αποκαταστήσει μετά από (2) χρόνια έντονων προσπαθειών κάποιων ΣΕΔ την «έννομη» τάξη. Από την άποψη αυτή, η προτεινόμενη διάταξη θεωρείται σωστή με μικρές διορθώσεις όπως ακολουθούν:
  Προς επιβεβαίωση της ορθότητας της διάταξης και λαμβάνοντας ως παράδειγμα το ρεύμα των συσσωρευτών αναφέρονται τα παρακάτω:
   Η τήρηση των υποχρεώσεων της χώρας έναντι της Ε.Ε. εκπληρώνεται μέσω της επίτευξης των ποσοτικών στόχων νόμιμης συλλογής και επεξεργασίας του αποβλήτου. Εν προκειμένου η χώρα μας είχε δεσμευτεί για τη νόμιμη διαχείριση του 100% των αποβλήτων συσσωρευτών μέχρι 26/09/2012 (ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/28.09.2010 (ΦΕΚ 1625 Β/11.10.2010)), ενώ σύμφωνα με τα απογραφικά στοιχεία που έχει στη διάθεση του ο ΕΟΑΝ, ο στόχος που έχει επιτευχθεί, σε περιβάλλον απολύτως νόμιμης εναλλακτικής διαχείρισης, κινείται στο φάσμα 14 – 50% του Εθνικού Στόχου (κατά τον ΕΟΑΝ).
   Για κάθε λειτουργούν ΣΕΔ, η επίτευξη στόχου καταγραφής ΟΥΔΟΛΩΣ συναρτάται με το ύψος των Χρηματικών Εισφορών που το ΣΕΔ εισπράττει, μέσω των συμβεβλημένων Υπόχρεων.
  Συναρτάται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με την Οργανωτική του Στρατηγική και Μεθοδολογία και με το δίκτυο καλών επαγγελματικών σχέσεων που έχει αναπτύξει με τους Συλλέκτες, οι οποίοι (ΑΥΤΟΙ και ΜΟΝΟΙ τους) κάνουν το έργο της συλλογής και «κτίζουν» τον Εθνικό Στόχο.
  Αυτή η δομική αντίφαση οι υπόχρεοι να καταβάλουν χρηματική εισφορά στο ΣΕΔ, «αδιαφορώντας» για τον προορισμό της και την εκπλήρωση του Εθνικού Στόχου, ο οποίος εκπληρώνεται από τους συλλέκτες υπό την καλή εποπτεία και τη διοικητική πρακτική του ΣΕΔ έπρεπε ούτως ή άλλως να αντιμετωπιστεί.
   Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, στην περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός ΣΕΔ, στο ίδιο ρεύμα αποβλήτου, το σύνολο της Χρηματικής Εισφοράς που καταβάλλεται ετησίως σε επίπεδο χώρας, αφορά την χρηματοδότηση της ανακύκλωσης σε επίπεδο χώρας ανεξαρτήτως των ΣΕΔ και θα πρέπει να κατανέμεται από τον ΕΟΑΝ, στα ΣΕΔ του ρεύματος, ανάλογα με τον επιτευχθέντα στόχο εκάστου ΣΕΔ, όπως καταγράφεται στις Ετήσιες Απολογιστικές Εκθέσεις των ΣΕΔ, όπως προβλέπει και η προτεινόμενη διάταξη.
   Μια τέτοια πρόβλεψη, εκτός από ΔΙΚΑΙΗ, συνιστά και ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης δυνάμεων ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΜΙΛΛΑΣ μεταξύ των ΣΕΔ, τα οποία θα επιδιώκουν να αναπτύξουν τις προσπάθειες τους για τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα (μεγάλος όγκος συλλογής αποβλήτου), γεγονός που θα συνέβαλλε τα μέγιστα στην ταχύτερη επίτευξη του Εθνικού Στόχου που είναι η ΘΕΣΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ των Υπόχρεων και ταυτόχρονα η Εθνική επιδίωξη της χώρας.
   Μια διαφορετική προσέγγιση, όπως σήμερα εφαρμόζεται οδηγεί στην απίστευτη ΣΤΡΕΥΛΩΣΗ, το ένα ΣΕΔ να εισπράττει μεγάλα μεγέθη Χρηματικής Εισφοράς, χωρίς να καταγράφει τις ποσότητες του αποβλήτου των συμβεβλημένων υπόχρεων που αναλογούν σ’ αυτήν, και το άλλο (ή τα άλλα ΣΕΔ) να συμβάλλουν τα μέγιστα στον Εθνικό Στόχο, καταγράφοντας υπερπολλαπλάσιες ποσότητες αποβλήτου από αυτές που παράγονται από τους συμβεβλημένους με αυτά Υπόχρεους, χωρίς να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις δαπάνες που αυτή η επιτυχία δημιουργεί.
  Η προτεινόμενη διάταξη φαίνεται να αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Δεν γίνεται βέβαια αντιληπτό το τι εξυπηρετεί η δέσμευση για «μεταφορά» ποσοτήτων μεταξύ των ΣΕΔ εκτός αν αυτό υιοθετείται ως μία έξυπνη λύση για τη δημιουργία λογιστικών πράξεων και τη νομιμοποίηση οικονομικών συναλλαγών μεταξύ των ΣΕΔ.
  Σε κάθε περίπτωση αν έτσι έχουν τα πράγματα θα πρέπει να γίνει σαφές ότι οι μεταφερόμενες ποσότητες από το πλεονασματικό στο ελλειμματικό ΣΕΔ συνεχίζουν να προσμετρούνται στους επιτευχθέντες στόχους του πρώτου και έτσι καταγράφονται στις ετήσιες εκθέσεις.
  Αυτή η συλλογιστική οδηγεί στην υποβολή της παρακάτω πρότασης.
  Πρόταση παρ. 1: Μετά την φράση«…..υπολογίζονται στο ΣΕΔ που έχει υπερκαλύψει το στόχο του» να μπει η φράση: «Για την αξιολόγηση της λειτουργίας των ΣΕΔ από τον ΕΟΑΝ και την εφαρμογή του άρθρου 5 του παρόντος οι μεταφερόμενες ποσότητες καταγράφονται και προσμετρούνται στο ΣΕΔ που υπερκαλύπτει τον στόχο του και έτσι καταχωρούνται στις ετήσιες εκθέσεις του άρθρου 2»

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 08:43 | ΑΝΑΒΕ ΑΕ

  Σχετικά με τα Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων
  Είναι αδιευκρίνιστο πως θα μεταφέρονται τέλη από ένα ΣΕΔ ΑΕΚΚ σε ένα άλλο, αν το δεύτερο έχει υπερκαλύψει τους στόχους του και το πρώτο αδυνατεί να συλλέξει και να διαχειριστεί τα ΑΕΚΚ.
  Στα ΑΕΚΚ τα ΣΕΔ συνάπτουν συμβάσεις ανά έργο και όχι συνολικά με παραγωγούς. Επιπλέον έχουν διαφορετικά τέλη και διαφορετικές κατηγορίες ΑΕΚΚ ώστε να υπάρχει εύκολη αντιστοίχιση αλλά και διαφορετική γεωγραφική εμβέλεια. Προκύπτουν πολλά ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου.

 • 5 Δεκεμβρίου 2014, 15:48 | ΣΥΔΕΣΥΣ – ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

  Στο άρθρο 9 (Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία άνω του ενός ΣΕΔ που δραστηριοποιούνται στα ίδια ρεύματα αποβλήτων) του σ/ν, επιχειρείται η μεταφορά μέσω της αγοράς ποσοτήτων από το ΣΕΔ που υπερκαλύπτει τον ετήσιο στόχο του στο ΣΕΔ που υπολείπεται αυτού, με αντίστοιχη λήψη ως αντίτιμο των χρηματικών εισφορών που αντιστοιχούν στις ποσότητες αυτές από το ΣΕΔ που έχει υπερκαλύψει τον στόχο. Η μεταφορά αυτή συντελείται κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ του ΕΟΑΝ κατόπιν εισήγησης του ΓΔ του.
  Αναφέρεται επίσης πως εφόσον γίνει χρήση για δύο συνεχόμενα έτη από το ΣΕΔ, τότε υποχρεωτικά αναθεωρείται ο φάκελος λειτουργίας του, χωρίς να επεξηγεί ουσιαστικά τι ακριβώς σημαίνει αυτή η υποχρεωτική αναθεώρηση.
  Το σ/ν, πέραν του άστοχου διαχωρισμού σε «καλά ή κακά ΣΕΔ», καθιερώνει την αγοραπωλησία ποσοτήτων αποβλήτων μεταξύ των ΣΕΔ, χωρίς όμως να καθορίζει την διαδικασία που θα συντελείται όλο αυτό. Δεν αναφέρει πως πρακτικά θα λειτουργήσει ο μηχανισμός αγοράς ποσοτήτων αποβλήτων από το ένα ΣΕΔ στο άλλο, αρκούμενο στην γενίκευση ότι θα αποφασίζεται από το ΔΣ του ΕΟΑΝ κατόπιν εισήγησης του επί παντός εισηγούμενου ΓΔ του.
  Η «σύλληψη» πρωτίστως της ιδέας της αγοραπωλησίας αυτή καθεαυτή, αλλά και η ασάφεια ως προς την τρόπο που θα διενεργείται, καθιστά εντελώς απαράδεκτη την θεσμοθέτηση μια τέτοιας διαδικασίας μέσω της ανωτέρω διάταξης.
  Η Πολιτεία και το αρμόδιο υπουργείο αντί να καθιερώσει ένα πλαίσιο κανόνων λειτουργίας μεταξύ των ΣΕΔ ομοειδών ρευμάτων αποβλήτων, προέβη, εσφαλμένα βέβαια, στην αναγνώριση ομοειδών ΣΕΔ, χωρίς προηγούμενα και μέχρι και σήμερα να έχει θεσπίσει τέτοιους κανόνες και παραταύτα μέσω του σ/ν επιχειρεί να θεσμοθετήσει μια ιδιότυπη συναλλαγή/δοσοληψία μεταξύ των ΣΕΔ, με το πρόσχημα της δήθεν εύρυθμης λειτουργίας των ΣΕΔ με το ίδιο αντικείμενο, της ορθής κατανομής των χρηματικών εισφορών, τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ τους και την ελαχιστοποίηση του κόστους των εργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης. Αδυνατούμε πραγματικά να κατανοήσουμε πως μέσω της θεσμοθέτησης της αγοράς αποβλήτων μπορούν να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι που αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του σ/ν.
  Πρόταση :
  Επιβάλλεται λοιπόν και μάλιστα άμεσα αντί της ανωτέρω «ρυθμίσεως», η Πολιτεία να προβεί στην θέσπιση βασικών κανόνων λειτουργίας μεταξύ των ΣΕΔ. Ειδικότερα για παράδειγμα στο ρεύμα αποβλήτων συσσωρευτών αυτοκινήτου και βιομηχανίας λειτουργούν ΣΕΔ με μετόχους που δραστηριοποιούνται παράλληλα και στην ανακύκλωση του αποβλήτου των συσσωρευτών. Η Πολιτεία όμως έως τώρα δεν έχει καθιερώσει το ισοζύγιο μάζας για τα εργοστάσια ανακύκλωσης, ήτοι καταμέτρηση των εισερχόμενων και εξερχόμενων ποσοτήτων αποβλήτων/ανακτώμενου υλικού από και προς τα εργοστάσια. Συνεπώς πόσο αξιόπιστη και ορθολογική είναι η κάλυψη των στόχων ΣΕΔ με την ανωτέρω μετοχική σύνθεση και υλοποιήσιμη η μεταβίβαση ποσοτήτων δια της αγοράς που επιχειρεί το σ/ν;

 • 5 Δεκεμβρίου 2014, 15:27 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΓΕΝΑ (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ)

  -Εφόσον προβλέπονται ήδη οι κυρώσεις του αρθ. 20 κατά των ΣΕΔ που δεν καλύπτουν το στόχο, δεν μπορεί να τεθεί σωρευτικά και επιπλέον η κατάπτωση της χρηματικής εγγύησης, συνεπώς πρέπει να αφαιρεθεί η διατύπωση της παραγ. 1του άρθρου αυτού, στίχος έντεκα και δώδεκα «…. και η κατάπτωση της χρηματικής εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος νόμου».

  -Από τη διατύπωση του άρθρου αυτού προκύπτει ότι : κάθε ρεύμα κάθε προϊόντος πρέπει να συλλέγεται χωριστά, ώστε να προκύπτουν και να ελέγχονται οι ποσότητες συλλογής κάθε είδους αποβλήτου και ακολούθως να εξάγεται ο στόχος συλλογής. Πρέπει να ορισθεί σαφώς.

 • 5 Δεκεμβρίου 2014, 15:25 | ΣΥΔΕΣΥΣ – ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

  Στο άρθρο 9 (Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία άνω του ενός ΣΕΔ που δραστηριοποιούνται στα ίδια ρεύματα αποβλήτων) του σ/ν, επιχειρείται η μεταφορά μέσω της αγοράς ποσοτήτων από το ΣΕΔ που υπερκαλύπτει τον ετήσιο στόχο του στο ΣΕΔ που υπολείπεται αυτού, με αντίστοιχη λήψη ως αντίτιμο των χρηματικών εισφορών που αντιστοιχούν στις ποσότητες αυτές από το ΣΕΔ που έχει υπερκαλύψει τον στόχο. Η μεταφορά αυτή συντελείται κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ του ΕΟΑΝ κατόπιν εισήγησης του ΓΔ του.

  Αναφέρεται επίσης πως εφόσον γίνει χρήση για δύο συνεχόμενα έτη από το ΣΕΔ, τότε υποχρεωτικά αναθεωρείται ο φάκελος λειτουργίας του, χωρίς να επεξηγεί ουσιαστικά τι ακριβώς σημαίνει αυτή η υποχρεωτική αναθεώρηση.

  Το σ/ν, πέραν του άστοχου διαχωρισμού σε «καλά ή κακά ΣΕΔ», καθιερώνει την αγοραπωλησία ποσοτήτων αποβλήτων μεταξύ των ΣΕΔ, χωρίς όμως να καθορίζει την διαδικασία που θα συντελείται όλο αυτό. Δεν αναφέρει πως πρακτικά θα λειτουργήσει ο μηχανισμός αγοράς ποσοτήτων αποβλήτων από το ένα ΣΕΔ στο άλλο, αρκούμενο στην γενίκευση ότι θα αποφασίζεται από το ΔΣ του ΕΟΑΝ κατόπιν εισήγησης του επί παντός εισηγούμενου ΓΔ του.

  Η «σύλληψη» πρωτίστως της ιδέας της αγοραπωλησίας αυτή καθεαυτή, αλλά και η ασάφεια ως προς την τρόπο που θα διενεργείται, καθιστά εντελώς απαράδεκτη την θεσμοθέτηση μια τέτοιας διαδικασίας μέσω της ανωτέρω διάταξης.

  Η Πολιτεία και το αρμόδιο υπουργείο αντί να καθιερώσει ένα πλαίσιο κανόνων λειτουργίας μεταξύ των ΣΕΔ ομοειδών ρευμάτων αποβλήτων, προέβη, εσφαλμένα βέβαια, στην αναγνώριση ομοειδών ΣΕΔ, χωρίς προηγούμενα και μέχρι και σήμερα να έχει θεσπίσει τέτοιους κανόνες και παραταύτα μέσω του σ/ν επιχειρεί να θεσμοθετήσει μια ιδιότυπη συναλλαγή/δοσοληψία μεταξύ των ΣΕΔ, με το πρόσχημα της δήθεν εύρυθμης λειτουργίας των ΣΕΔ με το ίδιο αντικείμενο, της ορθής κατανομής των χρηματικών εισφορών, τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ τους και την ελαχιστοποίηση του κόστους των εργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης. Αδυνατούμε πραγματικά να κατανοήσουμε πως μέσω της θεσμοθέτησης της αγοράς αποβλήτων μπορούν να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι που αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του σ/ν.

  Πρόταση :
  Επιβάλλεται λοιπόν και μάλιστα άμεσα αντί της ανωτέρω «ρυθμίσεως», η Πολιτεία να προβεί στην θέσπιση βασικών κανόνων λειτουργίας μεταξύ των ΣΕΔ. Ειδικότερα για παράδειγμα στο ρεύμα αποβλήτων συσσωρευτών αυτοκινήτου και βιομηχανίας λειτουργούν ΣΕΔ με μετόχους που δραστηριοποιούνται παράλληλα και στην ανακύκλωση του αποβλήτου των συσσωρευτών. Η Πολιτεία όμως έως τώρα δεν έχει καθιερώσει το ισοζύγιο μάζας για τα εργοστάσια ανακύκλωσης, ήτοι καταμέτρηση των εισερχόμενων και εξερχόμενων ποσοτήτων αποβλήτων/ανακτώμενου υλικού από και προς τα εργοστάσια. Συνεπώς πόσο αξιόπιστη και ορθολογική είναι η κάλυψη των στόχων ΣΕΔ με την ανωτέρω μετοχική σύνθεση και υλοποιήσιμη η μεταβίβαση ποσοτήτων δια της αγοράς που επιχειρεί το σ/ν;

 • 22 Νοεμβρίου 2014, 17:27 | Περικλής Σαχίνης

  Σε ποιο άρθρο του 2939/01 κολλάει το παρόν?