Άρθρο 06: Συνέπειες μη συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία

1. Μετά την παράγραφο 8 του τμήματος Γ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» του άρθρου 20 του ν.2939/2001 προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Ανεξαρτήτως των κυρώσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα ποσά που καταλογίζονται στην Ελληνική Δημοκρατία ως χρηματικές κυρώσεις λόγω παραβιάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων και που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις των ΣΕΔ, καταλογίζονται στα υπαίτια ΣΕΔ ή επιμερίζονται στα συνυπαίτια ΣΕΔ, ως πρόστιμα και αποδίδονται στο Υπουργείο Οικονομικών με σκοπό τη μερική ή ολική ανάκτηση των χρηματικών κυρώσεων.
Για τον καταλογισμό και, όπου απαιτείται, επιμερισμό του προστίμου στους υπαίτιους συνεκτιμώνται οι ποσότητες των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων που είναι εγγεγραμμένες σε κάθε ΣΕΔ και τα ετήσια έσοδά του, καθώς και, εφόσον η επιβολή προστίμου αφορά στη μη επίτευξη στόχων, η απόκλιση από τον εθνικό στόχο κατά τον χρόνο καταλογισμού. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό του προστίμου, την ανάγκη διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας του ΣΕΔ, το κόστος συμμόρφωσης και κάθε άλλη κρίσιμη για τον καταμερισμό παράμετρο.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται, η διαδικασία της επιβολής του, ο τρόπος υπολογισμού του αναλογούντος ποσού σε περίπτωση επιμερισμού του σε περισσότερα ΣΕΔ, ο τρόπος καταβολής του και κάθε άλλο ειδικότερο ή τεχνικό θέμα σε σχέση με τα οριζόμενα στο παρόν τμήμα Γ.»

 • Συνέπειες μη συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
  Η παρούσα διάταξη αφορά τα τυχόν πρόστιμα που επιβάλλονται στην Ελληνική Δημοκρατία λόγω παραβιάσεων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, και προβλέπει τη μετακύλησή τους στα αρμόδια ΣΕΔ.
  Οι συναρμόδιοι για την οργάνωση των προγραμμάτων αλλά και οι συνυπεύθυνοι για τον έλεγχο τήρησης και εφαρμογής τους είναι πολλοί και δρουν συνεργιστικά (ενδεικτικά: ΣΕΔ, ΟΤΑ, ΦΟΔΣΑ, ΕΟΑΝ, ΥΠΕΚΑ, ΥΠΕΣ, ΣΔΟΕ κ.λπ.). Με βάση αυτό, δεν είναι λογικό το σύνολο του εκάστοτε προστίμου να μετακυλίεται δίχως άλλο στα ΣΕΔ. Τουλάχιστον, θα πρέπει αρμοδίως να κρίνεται το μερίδιο ευθύνης των ΣΕΔ, να δίνεται το δικαίωμα στα ίδια τα ΣΕΔ να υπερασπιστούν τη θέση τους, και ακολούθως να γίνεται μετακύλιση του εκτιμώμενου ποσοστού συνευθύνης τους.

 • Άρθρο 06
  παρ. 1:
  Σχόλιο:Από τη διατύπωση της παραγράφου 9 του Ν. 2939/01 απορρέει το συμπέρασμα ότι ο νομοθέτης θεωρεί τα ΣΕΔ αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις αποτυχίες ή αστοχίες που έχουν καταγραφεί στην ελληνική επικράτεια στον χώρο της ανακύκλωσης. Έτσι, έστω και αν υπάρχουν (και υπάρχουν) και έχουν καταγραφεί ευθύνες στο ΣΕΔ από το 2004 μέχρι σήμερα, μεγαλύτερες ευθύνες για αμέλειες ή παραλείψεις καταγράφονται για τη διοίκηση και τα εποπτικά συστήματα που επέτρεψαν ή ανέχτηκαν αυτήν την εξέλιξη. Όμως ο νομοθέτης δεν προβαίνει σε διατύπωση προτάσεων νόμου που να επιβάλλουν την αποτελεσματική εποπτεία της Πολιτείας επί των ΣΕΔ και των λοιπών εμπλεκομένων ή να καταλογίζουν ευθύνες στην Πολιτεία και να επιμερίζουν δικαίως οποιαδήποτε πρόστιμα ήθελε να επιβληθούν σε αυτούς που αντικειμενικά ανήκουν (οι ευθύνες).
  Ουσιαστικά δηλαδή η Πολιτεία παραμένει ανέλεγκτη για ότι έχει προηγηθεί, δεν καταγράφονται ρητές δεσμευτικές υποχρεώσεις της εφεξής και οι εμπλεκόμενοι (σημεία συλλογής, συλλέκτες, ανακυκλωτές, υπόχρεοι) «αθωώνονται» εκ προοιμίου για κάθε μελλοντική εμπλοκή της χώρας ενώπιον της Ε.Ε.
  Τα ΣΕΔ αναλαμβάνουν όλο το βάρος και την ευθύνη για την εκπλήρωση του Εθνικού Στόχου, ενώ οι αρμοδιότητες τους επί όλων των εμπλεκομένων (π.χ. εισφοροδιαφυγή υπόχρεων) είναι εντελώς περιορισμένες ή ανύπαρκτες και ορθώς.
  Συμπερασματικά, η προτεινόμενη διάταξη είναι ετεροβαρής και «άδικη» για τα ΣΕΔ. Αν δεν προβλεφθούν πρόσθετες νομικές ρυθμίσεις για τις ευθύνες όλων των πλευρών η συγκεκριμένη διάταξη δεν θα προκαλέσει καμία βελτίωση στην ανακύκλωση, ιδίως στη νόμιμη ανακύκλωση συσσωρευτών και πρέπει να παραληφθεί.
  Αντ’ αυτής (της διάταξης) θα πρέπει να διατυπωθεί άλλη διάταξη βάσει της οποίας θα κατανέμονται τα πρόστιμα στους πραγματικά υπαίτιους
  Συμπερασματικά, η προτεινόμενη νέα παρ. 9 θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί ριζικά, υιοθετώντας τις παραπάνω σκέψεις.

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 08:47 | ΑΝΑΒΕ ΑΕ

  Ο προσδιορισμός των κυρώσεων που επιβάλλονται από τον ΕΟΑΝ, στην περίπτωση που ένα ΣΕΔ δεν καλύπτει τους στόχους διαχείρισης, εμπεριέχει υποκειμενικά κριτήρια. Προτείνεται να προστεθεί περαιτέρω αντικειμενικός προσδιορισμός των κριτηρίων σε σχέση με τις κυρώσεις, ώστε να υπάρχει ισοτιμία έναντι όλων των ΣΕΔ.
  Στην υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των ΑΕΚΚ, όπου υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις στο θεσμικό πλαίσιο εκ μέρους της πολιτείας, τίθεται ερώτημα πως θα επιβάλλονται κυρώσεις και πρόστιμα στα Συστήματα για ευθύνες μη κάλυψης των στόχων που δεν τους αντιστοιχούν.

 • 5 Δεκεμβρίου 2014, 15:16 | ΣΥΔΕΣΥΣ – ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

  Στο άρθρο 6 (Συνέπειες μη συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία) του σ/ν συνεχίζει στην λογική του προηγούμενου άρθρου 5, δηλαδή της μετακύλισης στα ΣΕΔ των χρηματικών κυρώσεων που καταλογίζονται στην Ελληνική Δημοκρατία λόγω παραβιάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση, με κοινή απόφαση των υπουργών οικονομικών και περιβάλλοντος και κριτήρια καταλογισμού τις εγγεγραμμένες στο ΣΕΔ ποσότητες αποβλήτων και τα ετήσια έσοδά του, την επίτευξη των στόχων και την απόκλιση από τον εθνικό στόχο.

  Η ευθύνη επίτευξης των στόχων όμως ανήκει κυρίως στην Πολιτεία η οποία αν και διαθέτει κατ’ αποκλειστικότητα την ελεγκτική αρμοδιότητα παραμένει αδρανής, αρκούμενη σε υποτυπώδεις ελέγχους μιας υποτυπωδώς λειτουργούσας υπηρεσίας επιθεωρητών περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) και ουσιαστικά ανέχεται τα παράνομα κυκλώματα που υφίστανται στην διαχείριση των αποβλήτων.

  Η Πολιτεία είναι αυτή που επί δεκατρία ολόκληρα έτη δεν έχει θεσπίσει το προβλεπόμενο από τον θεμελιώδη νόμο της ανακύκλωσης 2939/01 μητρώο παραγωγών με άμεση συνέπεια να αγνοεί βάσιμα τις ποσότητες που εισάγονται-παράγονται και κατ’ επέκταση να υφίσταται εκτεταμένη εισφοροδιαφυγή και ειδικά στην περίπτωση των επικίνδυνων αποβλήτων των συσσωρευτών παράνομη διακίνηση των αποβλήτων με δυσμενείς επιπτώσεις για τον περιβάλλον. Οπότε για ποια επίτευξη στόχων μπορούμε να μιλάμε;

  Θα πρέπει λοιπόν η Πολιτεία, αντί να μεταθέτει να αναλάβει τις δεδομένες ευθύνες της για τις πράξεις αλλά κυρίως τις παραλείψεις της με ότι τούτο συνεπάγεται.

  Αντί της επιχειρούμενης με το σ/ν περιστολής αρμοδιοτήτων και πόρων και της μετάθεσης των προστίμων που της επιβάλλει η ΕΕ, αποκλειστικά στα ΣΕΔ, θα πρέπει πρώτα και κύρια η ίδια να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την ευρωπαϊκή και εγχώρια νομοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων, η μη εκπλήρωση των οποίων επιφέρει τα πρόστιμα και επίσης αντί περιστολών και των προστίμων, να μεταθέσει αρμοδιότητες στα ΣΕΔ και μόνο τότε θα νομιμοποιείται να αναζητήσει αναλογούσες ευθύνες σ’ αυτά.

  Πέραν τούτου ενδεικτικό της αποποίησης των ευθυνών της και μετάθεσής τους αποκλειστικά στα ΣΕΔ μέσω του σ/ν είναι και το γεγονός πως ενώ η επικαλούμενη από την αιτιολογική έκθεση του σ/ν οδηγία (2008/98/ΕΚ εδάφιο 45) αναφέρεται σε κυρώσεις σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (παραγωγούς, κατόχους, έμπορους, συλλέκτες κλπ) που διαχειρίζονται απόβλητα και παραβαίνουν την ανωτέρω οδηγία, το σ/ν εναρμονίζει την οδηγία και καταλογίζει την αναζήτηση προστίμων μόνο απέναντι στα ΣΕΔ!

  Πρόταση :
  Ζητούμε την απάλειψη του εν λόγω άρθρου.

 • 5 Δεκεμβρίου 2014, 15:12 | ΒΑΓΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ)

  -Στην παραγ. 2 του αρθ. αυτού, στον 4ο στίχο λέει «… που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις των ΣΕΔ …»
  Να προστεθεί : «… με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις ή παραλείψεις των ΣΕΔ, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα Δημόσιας Αρχής ή Οργανισμού και δεν προέρχονται από πράξεις ή παραλείψεις του Δημοσίου ή της αρμόδιας αρχής αυτών».