Άρθρο 15: Ελάχιστες απαιτήσεις συμμόρφωσης

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του ν. 4042/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Για την εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, λαμβάνονται υπόψη το τεχνικώς εφικτό και το οικονομικώς βιώσιμο αυτής, οι συνολικές επιπτώσεις της στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία και στην κοινωνία, καθώς και η ανάγκη μη διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.
Εφόσον η εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης κρίνεται με βάση τους όρους του προηγούμενου εδαφίου δικαιολογημένη και σκόπιμη, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) μεριμνά για τη διασφάλιση της εφαρμογής των ελάχιστων απαιτήσεων του Παραρτήματος V του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης και λειτουργίας των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) του ν. 2939/2001 όπως ισχύει, σύμφωνα με τις ανωτέρω ελάχιστες απαιτήσεις. Ο Ε.Ο.ΑΝ. έχει το δικαίωμα να επιβάλει πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις ανά είδος προϊόντων για τα οποία εφαρμόζεται η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν τα ΣΕΔ συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση έγκρισης τους.»

2. Μετά το Παράρτημα IV που αντιστοιχεί στην Ενότητα Β΄ του ν. 4042/2012 προστίθεται το ακόλουθο Παράρτημα V:

«Παράρτημα V
Ελάχιστες απαιτήσεις για τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού
Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού είναι οι ακόλουθες:
1. Σαφής καθορισμός των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των συντελεστών που εμπλέκονται στην εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών και των εισαγωγέων καθώς και των ΣΕΔ που αυτοί έχουν συστήσει, των οικονομικών παραγόντων κατά την έννοια της παραγράφου 20 του άρθρου 2 του ν.2939/2001 όπως ισχύει, των ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων διαχείρισης αποβλήτων, και, κατά περίπτωση, των συντελεστών της κοινωνικής οικονομίας.
2. Καθορισμός μετρήσιμων στόχων όσον αφορά, κατά περίπτωση, την πρόληψη, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και/ή την ανάκτηση που αποσκοπούν στην επίτευξη τουλάχιστον των υφιστάμενων ποσοτικών στόχων οι οποίοι ορίζονται στη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για τα απόβλητα. Οι ελάχιστοι ποσοτικοί στόχοι κάθε ΣΕΔ καθορίζονται με τον επιμερισμό του εθνικού στόχου αναλογικά με το ποσοστό των ποσοτήτων συσκευασιών / άλλων προϊόντων των συμβεβλημένων υπόχρεων διαχειριστών στο συγκεκριμένο ΣΕΔ επί του συνόλου των συμβεβλημένων ποσοτήτων σε ΣΕΔ.
3. Παροχή της αναγκαίας ενημέρωσης στους κατόχους αποβλήτων που καλύπτονται από τη διευρυμένη ευθύνη των παραγωγών σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής στους κατόχους αποβλήτων.
4. Ετήσια υποβολή από τα εγκεκριμένα ΣΕΔ λεπτομερών εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του ΣΕΔ και τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, με στόχο τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τα προϊόντα/συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά και, όταν αυτά τα προϊόντα/συσκευασίες φθάσουν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, τη συλλογή και την επεξεργασία τους καθώς και των υλικών/αποβλήτων που προέρχονται από αυτά σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, ανάλογα με την περίπτωση. Η έκθεση περιέχει, επίσης, αναλυτικά οικονομικά στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του ΣΕΔ όπως ετήσια έσοδα ανά κατηγορία προϊόντος/συσκευασίας, ετήσια κόστη ανά είδος δαπάνης ή έργου συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μισθοδοσίας και των μέγιστων ετήσιων απολαβών (ανάλυση του κωδικού 60 χωρίς αναφορά ονομάτων για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων), του συνολικού διοικητικού κόστους, αναλυτικό προϋπολογισμό και επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για το επόμενο έτος κλπ.. Το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης εξειδικεύεται περαιτέρω με απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ..
5. Διασφάλιση ότι οι χρηματοδοτικές εισφορές των παραγωγών σε ΣΕΔ:
5.1. καλύπτουν ολόκληρο το κόστος της διαχείρισης αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της χωριστής συλλογής και επεξεργασίας, της επαρκούς ενημέρωσης των κατόχων αποβλήτων, της συλλογής στοιχείων και της υποβολής εκθέσεων,
5.2. συνεκτιμούν τα έσοδα από τις πωλήσεις των δευτερογενών πρώτων υλών που προέρχονται από τα απόβλητα•
5.3. υπολογίζονται σε συνάρτηση με το πραγματικό κόστος της διαχείρισης στο τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων, τα οποία καλύπτονται από το ΣΕΔ•
5.4. υποστηρίζουν την πρόληψη της ρύπανσης από απορρίμματα και τις πρωτοβουλίες καθαρισμού από τα απορρίμματα.
5.5. αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του ΣΕΔ και του Ε.Ο.ΑΝ..
6. Καθορισμός διαδικασίας αναγνώρισης για τα ΣΕΔ με στόχο:
6.1. τη διασφάλιση της διαφάνειας της λειτουργίας των ΣΕΔ ιδίως σε ότι αφορά τις καταβαλλόμενες χρηματικές εισφορές από τους παραγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στις τιμές πώλησης καθώς και των επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα και η ευχέρεια πρόσβασης των μικρών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων.
6.2. τον καθορισμό της γεωγραφικής κάλυψης των ΣΕΔ.
6.3. την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης μεταξύ των εγχώριων παραγωγών και των εισαγωγέων.
6.4. την εξασφάλιση ενός μηχανισμού ιδίων ελέγχων μέσω τακτικών ελέγχων, από τρίτα μέρη, των ΣΕΔ, όσον αφορά:
– 6.4.1. τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του ΣΕΔ – υπολογισμός του συνολικού κόστους ανά τύπο προϊόντων• τη χρήση των πόρων που συγκεντρώνονται•
– 6.4.2. την κατάλληλη συλλογή των αποβλήτων, την απαιτούμενη προβλεπόμενη επεξεργασία των αποβλήτων σύμφωνα με τους όρους έγκρισης του ΣΕΔ και τα ποιοτικά κριτήρια που προβλέπει η εθνική νομοθεσία, τον έλεγχο της νομιμότητας των μεταφορών αποβλήτων, της ποιότητας των δεδομένων και των εκθέσεων
7. Αναλογικές κυρώσεις σε περίπτωση μη επίτευξης των στόχων και/ή μη τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος παραρτήματος.
8. Έλεγχο του διοικητικού κόστους. Το διοικητικό κόστος των ΣΕΔ που εισπράττουν χρηματικές εισφορές από τους παραγωγούς σύμφωνα με τους όρους έγκρισής τους δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% των εσόδων από εισφορές του ΣΕΔ εκτός εάν δεν ξεπερνά τα 150.000€. Κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης και ιδίως για λόγους που σχετίζονται με την ανάγκη μείωσης του ειδικού αποθεματικού του άρθρου 5 του ν. 3220/2004 ή με τα ειδικά χαρακτηριστικά του ΣΕΔ, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Ε.Ο.ΑΝ. επιτρέπεται παρέκκλιση από την ανωτέρω διάταξη. Ως διοικητικό κόστος θεωρείται το κόστος της μισθοδοσίας, η αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ενοίκια και τα κοινόχρηστα, τα αναλώσιμα, τα έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας, καθώς και τα έξοδα υπηρεσιών όπως οι υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, οι νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι ελεγκτές, η φύλαξη και ο καθαρισμός. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα ταξιδίων και έκτακτα έξοδα για δικαστικές υποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δικηγορικών αμοιβών. Ο ανωτέρω περιορισμός στο διοικητικό κόστος δεν ισχύει για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας των ΣΕΔ.»

 • Άρθρο 15
  Ελάχιστες απαιτήσεις συμμόρφωσης
  α) Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2939/6.08.2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» οι παραγωγοί αποβλήτων συσκευασιών υποχρεούνται να συμβάλλονται με ΣΕΔ για την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας των προϊόντων. Πολλές φορές η εισφορά δεν έχει ανταποδοτικό όφελος αφού δεν είναι τεχνικά εφικτή η ανακύκλωση (π.χ. συσκευασίες τσιμέντου). Προτείνουμε για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης των εισφορών των υπόχρεων να τεθεί ως κριτήριο η αρχή της ανταποδοτικότητας αυτών. Σε περίπτωση που το ΣΕΔ αδυνατεί να προσφέρει τη διαχείριση των αποβλήτων των υπόχρεων τότε αυτός να απαλλάσσεται από τη σχετική υποχρέωση.
  β) Επιτάχυνση των διαδικασιών αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων ή χαρακτηρισμού τους ως υποπροϊόντα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 2008/98/ΕΕ. Απαραίτητη για τον αποχαρακτηρισμό η άμεση θέσπιση αυστηρών κριτηρίων από την κεντρική διοίκηση, απουσία ευρωπαϊκών κριτηρίων. Με αυτό τον τρόπο δίνεται κίνητρο και ενθάρρυνση για την αξιοποίηση των αποβλήτων από τη βιομηχανία. Ο αποχαρακτηρισμός των αποβλήτων μέσω της χρήσης τους ως υποπροϊόντα μειώνει τον όγκο των αποβλήτων άρα και της τελικής διάθεσής τους, αναπτύσσει μια νέα αγορά υλικών και διευκολύνει την αδειοδότηση της χρήσης τους.
  γ) Τίθεται ποσοστό – άνω όριο για διοικητικό κόστος των ΣΕΔ. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποσκοπεί σε κάτι ορθό, όμως η «οριζόντια» εφαρμογή του για όλα τα ΣΕΔ ανεξαρτήτως ρεύματος και εμβέλειας δεν γνωρίζουμε αν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη, βάσει οικονομοτεχνικών δεδομένων.

 • Παρ.2, εδάφιο 8: Προτείνουμε έλεγχο του λειτουργικού κόστους και όχι μόνο του διοικητικού των ΣΕΔ, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικός έλεγχος, χρηστή διαχείριση και κυρίως διαφάνεια στη λειτουργία των ΣΕΔ που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει.
  Επιπροσθέτως, προτείνουμε να προβλέπεται επιβολή συγκεκριμένων κυρώσεων για τα ΣΕΔ που δεν συμμορφώνονται με την κείμενη διάταξη καθώς και να τεθεί άμεσα σε ισχύ η συγκεκριμένη διάταξη.
  Τέλος, ζητούμε να διευκρινίζεται στο συγκεκριμένο άρθρο του νέου νόμου με ποια κριτήρια θα επιτρέπεται η παρέκκλιση από την παραπάνω διάταξη.

 • Άρθρο 15
  Παρ. 2, Παράρτημα V, παρ.1
  Σχόλιο:Σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στις σκέψεις/προτάσεις στο γενικό σχόλιο και στα Άρθ. 6 και 10, η έννοια της «διευρυμένης ευθύνης του Παραγωγού» θα πρέπει να λάβει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που να κωδικοποιούνται τόσο σε υποχρεώσεις όσο και σε ευθύνες και συνέπειες. Διαφορετικά θα παραμείνει έννοια με αφηρημένο περιεχόμενο και τα ΣΕΔ θα κληθούν να αναλάβουν όλες τις ευθύνες και σε όλα τα πεδία, ιδίως στα πεδία όπου η άσκηση ελέγχου ανήκει σε όργανα του κεντρικού πυρήνα της διοίκησης. Ειδικότερα και κατ’ επέκταση των όσων αναφέρθηκαν στο γενικό σχόλιο, τα ΣΕΔ δεν μπορούν να έχουν την ευθύνη για την εισφοροδιαφυγή και τις ποσότητες που διακινούνται παράνομα, ούτε μπορούν να μεταβληθούν σε μηχανισμό ελέγχου της νομιμότητας στους χώρους που διατίθεται το απόβλητο π.χ. σημεία συλλογής αποβλήτου συσσωρευτών ή στους Υπόχρεους που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε ΣΕΔ ή αποκρύπτουν ποσότητες αποβλήτου ή τέλος σε χώρους παράνομης διακίνησης και παράνομης εξαγωγής αποβλήτου, αν δεν υπάρξουν θεσμικά Μητρώα Υπόχρεων και Σημείων Συλλογής και δεν ελεγχθούν εξονυχιστικά οι διαχειριστές ανακύκλωσης του αποβλήτου ως προς την πηγή και τον τρόπο απόκτησης της πρώτης ύλης που ανακυκλώνουν.
  Συμπερασματικά θα πρέπει να θεσπισθούν συγκεκριμένα μέτρα αποφασιστικού χαρακτήρα για την πάταξη της εισφοροδιαφυγής και την ευθύνη του παραγωγού για όλη τη διαδρομή του αποβλήτου μέχρι την αναγέννηση του καθώς και μέτρα αποφασιστικού ελέγχου όλων των εμπλεκομένων.

  Παρ. 2, Παράρτημα V, παρ.2
  Σχόλιο: Αντλώντας εμπειρία από τον υπολογισμό του Εθνικού Στόχου στο χώρο των συσσωρευτών μολύβδου οξέως, κατά τον ΕΟΑΝ, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί μία μεθοδολογία προσδιορισμού των σχετικών ποσοτήτων, η οποία να αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση (πραγματική ετήσια ποσότητα αποβλήτου), χωρίς ατεκμηρίωτες παραδοχές. Περαιτέρω, η ευθύνη των ΣΕΔ θα πρέπει να επιμερίζεται σ’ αυτόν τον εθνικό στόχο αφού βεβαίως ληφθούν υπόψη οι δεσμεύσεις ποσοτήτων διαχείρισης, που έχει αναλάβει το ΣΕΔ, μέσω του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού του Σχεδίου. Τέλος, τα ΣΕΔ δεν μπορούν να έχουν καμία ευθύνη για τις ποσότητες αποβλήτου που δεν καταγράφονται μέσω των ΕΑΕΑ είτε επειδή οι Υπόχρεοι εισφοροδιαφεύγουν είτε επειδή το απόβλητο διακινείται παράνομα και οι αρμόδιες δημόσιες αρχές δεν κάνουν κάτι για αυτά τα φαινόμενα.
  Με βάση τις παραπάνω σκέψεις προτείνεται η επαναδιατύπωση της τελευταίας πρότασης της παρ. 2 του Παραρτήματος V ως κάτωθι:
  Πρόταση:
  «2. Καθορισμός μετρήσιμων στόχων όσον αφορά, κατά περίπτωση, την πρόληψη, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και/ή την ανάκτηση που αποσκοπούν στην επίτευξη τουλάχιστον των υφιστάμενων ποσοτικών στόχων, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για τα απόβλητα. Οι ελάχιστοι ποσοτικοί στόχοι κάθε ΣΕΔ καθορίζονται στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό του Σχέδιο, επιμεριζόμενες στον εθνικό στόχο αναλογικά με το ποσοστό των ποσοτήτων συσκευασιών / άλλων προϊόντων των συμβεβλημένων υπόχρεων διαχειριστών στο συγκεκριμένο ΣΕΔ επί του συνόλου των ποσοτήτων των συμβεβλημένων υπόχρεων διαχειριστών στο σύνολο των ΣΕΔ του ρεύματος. Για τον προσδιορισμό του εθνικού στόχου, ο ΕΟΑΝ, στο πλαίσιο του Άρθ. 24 του Ν.2939/2001, καταρτίζει και θέτει σε εφαρμογή εξειδικευμένο πρόγραμμα υπολογισμού, με αντικειμενική μεθοδολογία και κριτήρια και με τη χρήση εγκύρων πηγών άντλησης δεδομένων π.χ. ΕΛΣΤΑΤ.»

  Παρ. 2, Παράρτημα V, παρ.8
  Σχόλιο: Είναι προφανές ότι η υπόδειξη και ο περιορισμός/όριο των διοικητικών δαπανών δεν μπορεί να αφορά τα ΣΕΔ που δεν κάνουν συλλογή, ανακύκλωση και γενικότερα εμπορική διαχείριση ή επεξεργασία αποβλήτων. Τα ΣΕΔ των συσσωρευτών εν προκειμένω είναι συστήματα διοικητικής οργάνωσης εποπτείας και ελέγχου των διεργασιών διαχείρισης και ως εκ τούτου το σύνολο των δαπανών τους είναι διοικητικές δαπάνες. Σε διαφορετική περίπτωση, στον ως άνω περιορισμό του ορίου των διοικητικών δαπανών θα πρέπει να μπει και ο ΕΟΑΝ, ο οποίος κάνει αμιγώς διοικητικό έργο. Μια τέτοια εκδοχή είναι αβάσιμη και ως εκ τούτου ανεφάρμοστη. Κατά συνέπεια προτείνεται προσθήκη πρότασης της παραγράφου ως κάτωθι:
  Πρόταση:
  «8. Έλεγχο του διοικητικού κόστους. Το διοικητικό κόστος των ΣΕΔ που εισπράττουν χρηματικές εισφορές από τους παραγωγούς σύμφωνα με τους όρους έγκρισής τους δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% των εσόδων από εισφορές του ΣΕΔ εκτός εάν δεν ξεπερνά τα 150.000€. Κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης και ιδίως για λόγους που σχετίζονται με την ανάγκη μείωσης του ειδικού αποθεματικού του άρθρου 5 του ν. 3220/2004 ή με τα ειδικά χαρακτηριστικά του ΣΕΔ, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Ε.Ο.ΑΝ. επιτρέπεται παρέκκλιση από την ανωτέρω διάταξη. Ως διοικητικό κόστος θεωρείται το κόστος της μισθοδοσίας, η αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ενοίκια και τα κοινόχρηστα, τα αναλώσιμα, τα έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας, καθώς και τα έξοδα υπηρεσιών όπως οι υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, οι νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι ελεγκτές, η φύλαξη και ο καθαρισμός. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα ταξιδίων και έκτακτα έξοδα για δικαστικές υποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δικηγορικών αμοιβών. Ο ανωτέρω περιορισμός στο διοικητικό κόστος δεν ισχύει για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας των ΣΕΔ.
  Αντιστοίχως, ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει για τα ΣΕΔ, των οποίων η δραστηριότητα είναι αμιγώς διοικητική και απέχουν από κάθε άλλη ενέργεια εμπορικής ή διαχειριστικής ανάμιξης στην προμήθεια, συλλογή, διακίνηση και αναγέννηση του αποβλήτου. Για τα υπόψη ΣΕΔ, οι διοικητικές δαπάνες περιορίζονται αυστηρά εντός του πλαισίου του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού τους Σχεδίου και κάθε σημαντική απόκλιση θα πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη και να τεκμηριώνεται στην αντίστοιχη Ετήσια Απολογιστική Έκθεση του συστήματος.»

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 08:18 | ΑΝΑΒΕ ΑΕ

  Αναφορικά με τα ΑΕΚΚ
  Με το Παράρτημα V εισάγονται σημαντικές αλλαγές, που απαιτούν ευρύτερη συζήτηση. Στο άρθρο 5 του Παραρτήματος προβλέπεται ότι τα ΣΕΔ θα καλύπτουν το σύνολο του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της χωριστής συλλογής και επεξεργασίας. Στην περίπτωση των ΑΕΚΚ η ανωτέρω διάταξη μεταφέρει στην αρμοδιότητα των ΣΕΔ ΑΕΚΚ τις διεργασίες προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής στην πηγή, φόρτωσης και μεταφοράς των ΑΕΚΚ στους χώρους επεξεργασίας των ΑΕΚΚ. Είναι προφανές ότι μία τέτοια αλλαγή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα εγκεκριμένα τιμολόγια των ΣΣΕΔ, που δεν περιλαμβάνουν τέτοιες υπηρεσίες.
  Αυτή η αλλαγή θα τροποποιήσει τα τιμολόγια και τα τέλη των ΣΕΔ ΑΕΚΚ. Κατά περίπτωση το κόστος αυτό θα επιβαρύνει περαιτέρω τον υπόχρεο διαχειριστή και τον τελικό χρήστη/καταναλωτή των έργων.
  Στην περίπτωση των ΑΕΚΚ οι δικαιούχοι είχαν τη δυνατότητα να διαχειριστούν επ’ ωφέλεια τους το κόστος και τα δρομολόγια μεταφοράς των ΑΕΚΚ προς τις μονάδες, με οικονομία κλίμακας και με συνδυασμό δρομολογίων για το έργο ή τα έργα που εκτελούν. Στην περίπτωση όμως που αναλάβουν αυτές τις δράσεις τα ΣΕΔ ΑΕΚΚ, τότε τα τέλη διαχείρισης θα επιβαρυνθούν με το σύνολο του επιπλέον κόστους μεταφοράς, διαλογής και διαχείρισης, εις βάρος των κατασκευαστών και των κυρίων των έργων.
  Ερωτήματα δημιουργούν επίσης και οι προβλέψεις του άρθρου 8, αναφορικά με το διοικητικό κόστος. Σημειώνουμε ότι το διοικητικό κόστος των ΣΕΔ ανά έτος προβλέπεται από τα ΣΕΔ στην αίτησή τους και εγκρίνεται από το ΔΣ του ΕΟΑΝ, στη φάση έγκρισής των ΣΕΔ. Εφόσον προ-εγκρίνεται το διοικητικό κόστος των ΣΕΔ δεν γίνεται κατανοητή η σκοπιμότητα των προβλέψεων του άρθρου 8.

 • 7 Δεκεμβρίου 2014, 13:55 | Νίκος Χατζηλαζάρου (Οικονομολόγος)

  Σε αυτό το Άρθρο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο έλεγχος του διοικητικού κόστους στα ΣΕΔ είναι απολύτως θεμιτός, αφού τα ΣΕΔ δεν είναι απλές ιδιωτικές εταιρείες, αλλά ανώνυμες εταιρείες που έχουν πολλά προνόμια και ειδικά καθεστώτα.

  Σε αυτό το Άρθρο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα ΣΕΔ εισπράττουν χρηματικές εισφορές από τους υποχρέους και άρα από τους καταναλωτές, για να προβούν στην ανακύκλωση των αποβλήτων και όχι για να μοιράζουν παχυλούς μισθούς στα στελέχη τους.

  Σε αυτό το Άρθρο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο ορισμός ενός μέγιστου ποσοστού, αλλά με δυνατότητα μόνιμης παρέκκλισης με απόφαση του Γενικού Διευθυντού (άραγε που υπάρχει το ΔΣ του ΕΟΑΝ ;), αναιρεί το στόχο της ρύθμισης.

  Σε αυτό το Άρθρο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο ορισμός ενός μέγιστου ποσοστού, αλλά με δυνατότητα μόνιμης παρέκκλισης με απόφαση του Γενικού Διευθυντού (άραγε που υπάρχει το ΔΣ του ΕΟΑΝ ;), με αιτιολόγηση περί ανάγκης μείωσης του ειδικού αποθεματικού του ΣΕΔ, μπορεί να οδηγήσει στο καθεστώς του μοιράσματος του αποθεματικού στα στελέχη του ΣΕΔ και όχι για να προωθηθεί η ανακύκλωση των αποβλήτων, που αποτελεί τον αποκλειστικό λόγο είσπραξης των εισφορών.

  Σε αυτό το Άρθρο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο προσδιορισμός ενός μέγιστου ορίου, χωρίς τη διατύπωση σαφούς χρονικού ορίζοντα προσαρμογής, που δεν θα πρέπει να ξεπερνά την οικονομική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015, αναιρεί το στόχο της ρύθμισης.

 • 7 Δεκεμβρίου 2014, 13:05 | Νίκος Χατζηλαζάρου (Οικονομολόγος)

  Σε αυτό το Άρθρο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, σε διάφορες κατηγορίες αποβλήτων, οι δηλούμενες ποσότητες στα ΣΕΔ είναι μικρότερες (έως αρκετά μικρότερες) από τις εθνικές ποσότητες που υπολογίζει το ΥΠΕΧΩΔΕ και δηλώνει στην Ε.Ε.

  Σε αυτό το Άρθρο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, λόγω της ανωτέρω περιγραφομένης καταστάσεως, τα ΣΕΔ εισπράττουν χρηματικές ποσότητες για μικρότερες (έως αρκετά μικρότερες) ποσότητες, από αυτές που διατίθενται στην ελληνική αγορά.

  Σε αυτό το Άρθρο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν μπορεί η Πολιτεία να απαιτεί από τα ΣΕΔ να συλλέγουν ποσότητες για τις οποίες δεν εισπράττουν χρηματική εισφορά, ώστε να οργανώσουν την ανακύκλωση του αποβλήτου, αφού είναι υποχρέωση της Πολιτείας και του ΕΟΑΝ να μην υπάρχει εισφοροδιαφυγή.

  Σε αυτό το Άρθρο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για να παταχθεί η εισφοροδιαφυγή θα πρέπει να λειτουργήσει το Μητρώο παραγωγων αποβλήτων, ώστε να υπάρξει η βάση δεδομένων όλων των υποχρέων σε καταβολή χρηματικής εισφοράς ανακύκλωσης.

  Σε αυτό το Άρθρο θα πρέπει να κριθεί και να αξιολογηθεί από τον Αξιότιμο κύριο Υπουργό, εάν για την έναρξη ισχύος της διατάξεως για τον επιμερισμό του εθνικού ποσοτικού στόχου σε κάθε ΣΕΔ, που είναι απολύτως λογικό, θα πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική διάταξη, περίπου 12 μηνών, ώστε ο ΕΟΑΝ να επιτελέσει το έργο του και να περιορίσει την εισφοροδιαφυγή, έστω και 14 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του ν.2939 του 2001 ;

 • 5 Δεκεμβρίου 2014, 15:50 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΓΕΝΑ (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ)

  -Στο παράρτημα V, στην παραγ. 8, πρέπει να επισημανθεί ότι :
  Ο περιορισμός του διοικητικού κόστους στο ύψος 10% των εσόδων από εισφορές ή στο ποσό των 150.000€, ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και οδηγεί σε αδυναμία λειτουργίας των ΣΕΔ.
  Το διοικητικό κόστος δεν μπορεί να περιορίζεται εκ των προτέρων, διότι έτσι αναγκάζει τα ΣΕΔ να συρρικνώσουν την δραστηριότητα, οργάνωση και λειτουργία τους.
  Δεδομένου ότι ο ΕΟΑΝ έχει δικλείδα ελέγχου των ΣΕΔ, τόσο με τις Ετήσιες Εκθέσεις όσο και με έκτακτους Ελέγχους Ελεγκτικών Εταιρειών, μπορεί να αξιολογεί το ύψος των διοικητικών εξόδων σε σχέση με το παραγόμενο έργο κάθε ΣΕΔ, τις ποσότητες συλλογής και ανακύκλωσης και τις αντίστοιχες δαπάνες αυτών, την κάλυψη του στόχου και γενικά την τήρηση υποχρεώσεων του ΣΕΔ.
  Επίσης, ο ορισμός του «διοικητικού κόστους» και τι περιλαμβάνεται στον όρο αυτό είναι αντικείμενο συζήτησης.

 • 5 Δεκεμβρίου 2014, 15:40 | ΣΥΔΕΣΥΣ – ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

  Παράρτημα V σημείο 8

  Στο παράρτημα V (Ελάχιστες απαιτήσεις για τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού), σημείο 8 (Έλεγχο του διοικητικού κόστους), το σ/ν αναφέρει πως το διοικητικό κόστος των ΣΕΔ που εισπράττουν χρηματικές εισφορές από παραγωγούς δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% των εσόδων από εισφορές του ΣΕΔ εκτός εάν δεν ξεπερνά τα 150.000 ευρώ. Το σ/ν αφενός μεν δεν προσδιορίζει με ποια κριτήρια τίθεται ως όριο το συγκεκριμένο ποσοστό που αναγράφει, αφετέρου δε δεν διευκρινίζει εάν το ΣΕΔ έχει έσοδα πέραν των χρηματικών εισφορών πως θα διαμορφώνεται το διοικητικό κόστος.

  Σε κάθε περίπτωση με την συγκεκριμένη διάταξη καταδεικνύεται ο πραγματικά άκομψος και ανορθόδοξος τρόπος που η Πολιτεία επιχειρεί την ποδηγέτηση των ΣΕΔ και κυριολεκτικά την οικονομική τους αφαίμαξη με άμεση συνέπεια την οριστική και μόνιμη αδυναμία τους να επιτελέσουν τον ρόλο και το σημαντικό έργο τους.

  Πως είναι δυνατόν να λειτουργήσει ένα ΣΕΔ και να έχει ουσιαστική συμβολή στην κοινωνική του αποστολή, δηλαδή στην επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης και στην περαιτέρω ενδυνάμωση του θεσμού της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των αποβλήτων, με πλαφόν στις λειτουργικές του δαπάνες και στο ειδικό αποθεματικό του, τα οποία εν τοις πράγμασι σύμφωνα με τις επιχειρούμενες αλλαγές θα ανέρχονται σε μόλις λίγες δεκάδες χιλιάδες ευρώ; Εκτός και εάν επιδοκιμάζει ο συντάκτης του σ/ν υπαρκτά φαινόμενα δανεισμού-μεταφοράς εργαζομένων και λοιπών λειτουργικών εξόδων (ενοίκιο ακινήτου, ΔΕΚΟ κ.α) από τις επιχειρήσεις των μετόχων των ΣΕΔ, στην «εξυπηρέτηση» των αναγκών που άπτονται της εν γένει λειτουργίας του ίδιου του ΣΕΔ.

  Το πλαφόν στο διοικητικό κόστος καθιστά πραγματικά αδύνατη την λειτουργία των ΣΕΔ, αφού πρακτικά δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν ούτε καν στα έξοδα εκμίσθωσης, κοινοχρήστων κλπ της έδρας τους.

  Τούτο σε συνδυασμό με την δραστική περικοπή των αποθεματικών τους, καθιστά εντελώς ανέφικτη την οιαδήποτε περιβαλλοντική δράση. Με «μπακαλίστικες» λογικές και πρακτικές ανεπίτρεπτες για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων, περικόπτουν σχεδόν το σύνολο των εσόδων και των αποθεματικών των μη κερδοσκοπικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, ακυρώνοντάς τα στην πράξη και σωρεύουν τους πόρους στον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, ο οποίος αφού χρειάστηκε μια ολόκληρη δεκαετία για να συσταθεί, ακόμη και σήμερα συνεχίζει να στελεχώνεται όπως και ο ίδιος κυνικά ομολογεί.

  Ο Οργανισμός αυτός λοιπόν και το διορισμένο ΔΣ του θα διαχειρίζεται τους πόρους των Συστημάτων που μέσω του σ/ν διοχετεύονται σ’ αυτόν. Αναγκαστικά όμως θα πρέπει να επιτελέσει και το έργο τους, ένα έργο που αντικειμενικά θα αδυνατούν να επιτελέσουν τα ίδια.
  Με το σ/ν εν αντιθέσει με τα υπολειτουργούντα, υποταγμένα και πλήρως εξαρτώμενα από τον ΕΟΑΝ ΣΕΔ, των οποίων ο ρόλος σαφώς υποβαθμίζεται, ο ρόλος του ΕΟΑΝ αναβαθμίζεται και αναδεικνύεται σε επικυρίαρχο και μονοκράτορα, αφού του ανατίθενται υπερεξουσίες με την θεσμοθέτηση ειδικών προνομίων υπέρ του.

  Δημιουργείται δηλαδή ένας οργανισμός που ως απόλυτος άρχων και διαθέτων τεράστιους πόρους, θα ελέγχει και θα εξουσιάζει σε απόλυτο βαθμό τα ΣΕΔ εξαλείφοντας ουσιαστικά τον θεσμοθετημένο ρόλο και την ουσιαστική δράση τους.

  Η πολιτεία συνειδητά και σκόπιμα καθιέρωσε την χρηματική εισφορά προκειμένου να παρεμβαίνει ως τρόπον τινά «εγγυητής» του κοινωνικού αυτού πόρου και να χειραγωγεί τα ΣΕΔ. Ειδικότερα αντί της παροχής υπηρεσίας για την διαχείριση των αποβλήτων καθιέρωσε την αγοραπωλησία για τα απόβλητα που έχουν αξία μεταπώλησης (συσσωρευτές) προκειμένου η ύπαρξη των ΣΕΔ να εξαρτάται από τον κοινωνικό πόρο, ήτοι την χρηματική εισφορά και κατά συνέπεια να καθίστανται υποτελή στην ίδια.

  Διερωτώμεθα όμως γιατί εφόσον τόσο τα ΣΕΔ όσο και ο ΕΟΑΝ (μέσω της ποσοστιαίας εισφοράς επί των χρηματικών εισφορών των ΣΕΔ σ’ αυτόν) διαχειρίζονται τον ίδιο κοινωνικό πόρο (χρηματικές εισφορές) δεν θεσπίζονται αντίστοιχα και για τον ΕΟΑΝ όρια διοικητικού κόστους; Γιατί το σ/ν δεν επιδεικνύει αντίστοιχη «ευαισθησία» χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πόρων (χρηματικής εισφοράς των ΣΕΔ σ’ αυτόν) και ως προς το ΕΟΑΝ;

  Αξιομνημόνευτη είναι επίσης η δυνατότητα που επιφυλάσσει το σ/ν παρέκκλισης από το ανωτέρω όριο (150.000 ευρώ ή 10% των εσόδων από τις ετήσιες εισφορές) με απόφαση του πανίσχυρου Γενικού Δ/ντη του ΕΟΑΝ. Προκύπτει σαφέστατα πως το πρόσωπο αυτό εν ολίγοις, θα εισηγείται επί παντός, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις όπως εν προκειμένω θα αποφασίζει. Ουσιαστικά όμως είναι ευνόητο πως και εκεί που βάσει του σ/ν ο ΓΔ εισηγείται, εμμέσως είναι και ο αποφασίζων, καθότι η εισήγηση σε ένα διορισμένο ΔΣ ενός Οργανισμού, απαρτιζόμενο από πρόσωπα με επιφανειακή και περιορισμένη γνώση των ζητημάτων που άπτονται της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων, ισοδυναμεί με λήψη απόφασης.

  Συνεπώς είναι απαράδεκτη και μη συνάδουσα με την αρχή της χρηστής διοίκησης η μεθόδευση δια του σ/ν για περαιτέρω ενδυνάμωση εκτός του ΕΟΑΝ και του ΓΔ αυτού.

  Οι προωθούμενες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου της ανακύκλωσης δεν συνάδουν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους με τις πραγματικές ανάγκες της προστασίας του περιβάλλοντος, δεν ανταποκρίνονται στον στόχο για ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωσης της διαχείρισης των αποβλήτων και απέχουν μακράν ακόμη και από τους στόχους που το ίδιο το σ/ν θέτει σχετικά με την βελτίωση και ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και την δημιουργία σύγχρονου μοντέλου διαχείρισης αποβλήτων.

 • Παρ.2, εδάφιο 8: Προτείνουμε έλεγχο του λειτουργικού κόστους και όχι μόνο του διοικητικού κόστους των ΣΕΔ, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικός έλεγχος, χρηστή διαχείριση και κυρίως διαφάνεια στη λειτουργία των ΣΕΔ που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει.
  Επιπροσθέτως, προτείνουμε να προβλέπεται επιβολή συγκεκριμένων κυρώσεων για τα ΣΕΔ που δεν συμμορφώνονται με την κείμενη διάταξη καθώς και να τεθεί άμεσα σε ισχύ η συγκεκριμένη διάταξη.
  Τέλος, ζητούμε να διευκρινίζεται στο συγκεκριμένο άρθρο του νέου νόμου με ποια κριτήρια θα επιτρέπεται η παρέκκλιση από την παραπάνω διάταξη.