Άρθρο 11: Μείωση ειδικού αποθεματικού του άρθρου 5 του ν.3220/2004 των ΣΕΔ

1. Το κατά το άρθρο 5 του ν. 3220/2004 ειδικό αποθεματικό των ΣΕΔ τα οποία έχουν συμπληρώσει τριετή λειτουργία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% των συνολικών ετήσιων εισφορών του προηγούμενου έτους λειτουργίας τους. Εφόσον το ειδικό αποθεματικό οποιουδήποτε ΣΕΔ υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό, το ΣΕΔ το προσαρμόζει το αργότερο εντός τριετίας. Στην περίπτωση αυτή, το πρώτο έτος η μείωση θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 35% σε σχέση με την απαιτούμενη συνολική μείωση για την τήρηση του ορίου του προηγούμενου εδαφίου, ενώ το δεύτερο έτος σωρευτικά στο 70%.

2. Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, τα ΣΕΔ που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υποβάλλουν στον Ε.Ο.ΑΝ. επιχειρησιακό σχέδιο μείωσης του ειδικού αποθεματικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, το οποίο περιλαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αξιοποίηση του ειδικού αποθεματικού για τους σκοπούς του ΣΕΔ. Το επιχειρησιακό σχέδιο εγκρίνεται εντός δύο (2) μηνών από το ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Ε.Ο.ΑΝ. και συνιστά τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του ΣΕΔ.

3. Ο Ε.Ο.ΑΝ. κατά την έγκριση, ανανέωση ή / και τροποποίηση των εγκρίσεων των ΣΕΔ, θέτει όρους και προϋποθέσεις προκειμένου τα ειδικά αποθεματικά αυτών να μην υπερβαίνουν το προβλεπόμενο από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου όριο.

 • Άρθρο 11
  Μείωση ειδικού αποθεματικού του άρθρου 5 του ν. 3220/2004 των ΣΕΔ

  Η ρύθμιση έρχεται να θεραπεύσει υφιστάμενες στρεβλώσεις. Όμως, όπως έχει προαναφερθεί, δεν είναι λογικό να είναι οριζόντια για όλα τα ΣΕΔ, ενώ αυτό θα έπρεπε να αποφασιστεί για κάθε ΣΕΔ (ή για κάθε ρεύμα αποβλήτων) κατόπιν αναλυτικής και τεκμηριωμένης οικονομοτεχνικής προσέγγισης. Παραδείγματος χάριν, αν λόγω νομοθετικής ρύθμισης ένα ΣΕΔ πρέπει να επενδύσει σημαντικά ποσά έως μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μπορεί να χρειάζεται νωρίτερα αυξημένο αποθεματικό για να το αποδώσει σε επένδυση κ.λπ.. Οπότε και το ποσοστό αλλά και η οριζόντια εφαρμογή του χρήζει τεκμηρίωσης και επανεξέτασης.

 • Παρ.2: Αναφέρεται ότι «Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, τα ΣΕΔ … υποβάλλουν στον ΕΟΑΝ επιχειρησιακό σχέδιο μείωσης του ειδικού αποθεματικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, το οποίο περιλαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αξιοποίηση του ειδικού αποθεματικού για τους σκοπούς του ΣΕΔ.»
  Προτείνουμε στα πλαίσια της μείωσης του ειδικού αποθεματικού των ΣΕΔ, το επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησής του να περιλαμβάνει ρητά υποχρεωτική επιδότηση προς τις εταιρείες ανακύκλωσης που είναι συμβεβλημένες με το κάθε ΣΕΔ, στο πνεύμα της αιτιολογικής έκθεσης του σχεδίου νόμου, σύμφωνα με την οποία στόχος είναι η «… σημαντική τόνωση της αγοράς σε μια περίοδο που η πρόσβαση σε κεφάλαια εξακολουθεί να είναι περιορισμένη για τον ιδιωτικό τομέα». Με τον τρόπο αυτό δε θα συνεχίσει να μεταβιβάζεται το κόστος ανακύκλωσης από τους κατά τον νόμο υπόχρεους παραγωγούς ή εισαγωγείς στις εταιρείες ανακύκλωσης. Το ύψος της επιδότησης αυτής πρέπει να έχει άμεση συσχέτιση με την χρηματιστηριακή τιμή των μετάλλων και το κόστος ανακύκλωσης των αποβλήτων, το οποίο από το 2008 έχει καταστεί ασύμφορο λόγω της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης που οδήγησε στην πτώση των τιμών των μετάλλων με παράλληλη αύξηση του λειτουργικού κόστους των εταιριών ανακύκλωσης.

 • Άρθρο 11
  Σχόλιο 1:Κατ’ αρχήν συμφωνούμε με τη φιλοσοφία που προτείνει η διάταξη για τη σταδιακή μείωση των αποθεματικών, όπου υφίστανται. Ωστόσο είναι δυσδιάκριτο, από τη διατύπωση, το που διατίθενται οι πόροι των αποθεματικών που προκύπτουν από τη σταδιακή μείωση. Αν δηλαδή η διάταξη υπονοεί ότι το ΣΕΔ που θα προβεί σε μείωση των αποθεματικών του, υποχρεώνεται το ίδιο να το σπαταλήσει, ανεξαρτήτως σκοπού και στόχου, είμαστε ριζικά αντίθετοι με αυτό. Αντ’ αυτού προτείνουμε μέρος του προς διάθεση αποθεματικού, μετά από απόφαση του ΕΟΑΝ, να διατίθεται από το ίδιο το ΣΕΔ με βάση συγκεκριμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα δράσεων, το οποίο ελέγχεται προϋπολογιστικά και απολογιστικά. Το υπόλοιπο προς διάθεση αποθεματικό προτείνουμε να αποδίδεται στον ΕΟΑΝ, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε ανάλογη διαχείριση και έλεγχο απολογισμού, αναθεωρώντας το Επιχειρησιακό του Σχέδιο.
  Σχόλιο 2: Σε συνέχεια των σκέψεων που διατυπώθηκαν στο Άρθ. 9 και εάν:
  α) Στο συγκεκριμένο ρεύμα δραστηριοποιούνται περισσότερα του ενός ΣΕΔ
  β) Την τελευταία τριετία, μέσω των Απολογιστικών Εκθέσεων, το ΣΕΔ που υποχρεούται να προβεί σε μείωση του αποθεματικού του υπολείπεται των στόχων του ενώ άλλα ΣΕΔ του ρεύματος έχουν υπερκαλύψει τους στόχους τους,
  τότε από τους πόρους που δημιουργούνται από τη μείωση του ειδικού αποθεματικού, το ΣΕΔ που έχει υπερκαλύψει τους στόχους του μεταβιβάζει ποσότητες στο ΣΕΔ που υπολείπεται αυτών, με αντίστοιχη μεταφορά από το δεύτερο ΣΕΔ προς το πρώτο των αναλογούντων στις ποσότητες αυτές εισφορών όπως αυτές υπολογίζονται στο ΣΕΔ που έχει υπερκαλύψει το στόχο του, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο της άδειας λειτουργίας του. Οι πόροι αυτοί διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη δράσεων του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου.
  Τα παραπάνω υλοποιούνται με απόφασή του ΔΣ του ΕΟΑΝ και κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή.
  Πρόταση: Προτείνεται επαναδιατύπωση της παρ. 2:
  «2. Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, τα ΣΕΔ που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υποβάλλουν στον Ε.Ο.ΑΝ. επιχειρησιακό σχέδιο μείωσης του ειδικού αποθεματικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, το οποίο περιλαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αξιοποίηση του ειδικού αποθεματικού για τους σκοπούς του ΣΕΔ και της ανακύκλωσης. Μέρος του προς διάθεση αποθεματικού μπορεί να διατεθεί, για τους σκοπούς της ανακύκλωσης, από το ίδιο το ΣΕΔ με βάση συγκεκριμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα δράσεων, το οποίο θα ελέγχεται προϋπολογιστικά και απολογιστικά από τον ΕΟΑΝ. Το υπόλοιπο προς διάθεση αποθεματικό αποδίδεται στον ΕΟΑΝ, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε ανάλογη διαχείριση και έλεγχο απολογισμού, αναθεωρώντας το Επιχειρησιακό του Σχέδιο.
  Στην περίπτωση εξεταζόμενου ΣΕΔ, το οποίο υποχρεούται να προβεί στη μείωση του ειδικού αποθεματικού και εάν
  α) Στο συγκεκριμένο ρεύμα δραστηριοποιούνται περισσότερα του ενός ΣΕΔ
  β) Την τελευταία τριετία, μέσω των Απολογιστικών Εκθέσεων, το ΣΕΔ που υποχρεούται να προβεί σε μείωση του αποθεματικού του υπολείπεται των στόχων του ενώ άλλα ΣΕΔ του ρεύματος έχουν υπερκαλύψει τους στόχους τους,
  τότε από τους πόρους που δημιουργούνται από τη μείωση του ειδικού αποθεματικού, το ΣΕΔ που έχει υπερκαλύψει τους στόχους του μεταβιβάζει ποσότητες στο ΣΕΔ που υπολείπεται αυτών, με αντίστοιχη μεταφορά από το δεύτερο ΣΕΔ προς το πρώτο των αναλογούντων στις ποσότητες αυτές εισφορών όπως αυτές υπολογίζονται στο ΣΕΔ που έχει υπερκαλύψει το στόχο του, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο της άδειας λειτουργίας του. Οι πόροι αυτοί διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη δράσεων του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου.
  Το επιχειρησιακό σχέδιο του ΣΕΔ που προβαίνει σε μείωση του ειδικού αποθεματικού εγκρίνεται εντός δύο (2) μηνών από το ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Ε.Ο.ΑΝ. και συνιστά τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του.
  Στην ίδια ως άνω προθεσμία λαμβάνεται και η σχετική απόφασή του ΔΣ του ΕΟΑΝ, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, για τη μεταβίβαση ποσοτήτων και χρηματικών εισφορών μεταξύ των ΣΕΔ, όπως παραπάνω αναφέρεται.»

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 09:28 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΓΕΝΑ (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ)

  -Η προτεινόμενη μείωση αποθεματικού στο άρθρο αυτό, α) δεν συντρέχει με τη βιωσιμότητα του ΣΕΔ β) η μέθοδος μείωσης αποθεματικού είναι περιοριστική με συγκεκριμένους τρόπους σύμφωνα με τις διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών γ) στο άρθρο 5 του Ν. 3220/04, περί Ανακύκλωσης προϊόντων συσκευασίας (και κατά διασταλτική ερμηνεία και άλλων προϊόντων) ορίζεται ότι :
  «Τα κέρδη των επιχειρήσεων που λειτουργούν, μετά από έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ως «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης» που προβλέπεται από την παράγραφο 19 του άρθρου 2 του ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α’) και τα οποία απομένουν μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και την αναγωγή του σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου εισοδήματος, απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, εφόσον εμφανισθούν σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την υποχρεωτική κάλυψη των ζημιών επόμενων χρήσεων. Αν μετά το συμψηφισμό απομένει ακάλυπτο ποσό ζημιών, μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων, με σκοπό το συμψηφισμό του με κέρδη που θα προκύψουν στο μέλλον».
  Συνεπώς, με την εισαγόμενη διάταξη του σχεδίου νόμου ζητείται από τα ΣΕΔ, εάν το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό είναι πάνω από το 35% των ετήσιων εισφορών να λειτουργήσουν εσκεμμένα ζημιογόνα (πέραν κάθε επιχειρηματικής λογικής και γενικά λογικής) έτσι ώστε να μειωθεί το αποθεματικό στο προσδοκώμενο από το νόμο ποσοστό .
  Άλλως, πρέπει να εφαρμόσουν άλλο τρόπο μείωσης ο οποίος είναι η μη εμφάνιση των κερδών σε ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό και η διανομή τους στους μετόχους, όπου αυτό προσκρούει στο μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα των ΣΕΔ.
  Ποία από τις ανωτέρω περιπτώσεις προσδοκά η εφαρμογή του νόμου και ποια είναι συμβατή με το νομικό καθεστώς των ΣΕΔ;
  Επιπλέον,
  Στην εκάστοτε ετήσια έκθεση των Σ.Ε.Δ. που υποβάλλεται στον Ε.Ο.ΑΝ. ελέγχεται η ορθή λειτουργία και η βιωσιμότητα των Σ.Ε.Δ., στον δε έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών προς τα ΣΕΔ, επισημάνθηκε η ύπαρξη αποθεματικού ως προϋπόθεση εξασφάλισης καλής λειτουργίας και βιωσιμότητας του ΣΕΔ.
  Με βάση τα προαναφερόμενα, πως θα υποβληθεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο ζημιογόνο (με σκοπό την μείωση του αποθεματικού) και ταυτόχρονα το ίδιο επιχειρηματικό σχέδιο να αποδεικνύει την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της συλλογής και ανακύκλωσης .

 • 5 Δεκεμβρίου 2014, 15:01 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΤΣΑΝΟΣ

  -Η προτεινόμενη μείωση αποθεματικού στο άρθρο αυτό, α) δεν συντρέχει με τη βιωσιμότητα του ΣΕΔ β) η μέθοδος μείωσης αποθεματικού είναι περιοριστική με συγκεκριμένους τρόπους σύμφωνα με τις διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών γ) στο άρθρο 5 του Ν. 3220/04, περί Ανακύκλωσης προϊόντων συσκευασίας (και κατά διασταλτική ερμηνεία και άλλων προϊόντων) ορίζεται ότι :
  «Τα κέρδη των επιχειρήσεων που λειτουργούν, μετά από έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ως «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης» που προβλέπεται από την παράγραφο 19 του άρθρου 2 του ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α’) και τα οποία απομένουν μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και την αναγωγή του σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου εισοδήματος, απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, εφόσον εμφανισθούν σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την υποχρεωτική κάλυψη των ζημιών επόμενων χρήσεων. Αν μετά το συμψηφισμό απομένει ακάλυπτο ποσό ζημιών, μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων, με σκοπό το συμψηφισμό του με κέρδη που θα προκύψουν στο μέλλον».
  Συνεπώς, με την εισαγόμενη διάταξη του σχεδίου νόμου ζητείται από τα ΣΕΔ, εάν το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό είναι πάνω από το 35% των ετήσιων εισφορών να λειτουργήσουν εσκεμμένα ζημιογόνα (πέραν κάθε επιχειρηματικής λογικής και γενικά λογικής) έτσι ώστε να μειωθεί το αποθεματικό στο προσδοκώμενο από το νόμο ποσοστό .
  Άλλως, πρέπει να εφαρμόσουν άλλο τρόπο μείωσης ο οποίος είναι η μη εμφάνιση των κερδών σε ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό και η διανομή τους στους μετόχους, όπου αυτό προσκρούει στο μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα των ΣΕΔ.
  Ποία από τις ανωτέρω περιπτώσεις προσδοκά η εφαρμογή του νόμου και ποια είναι συμβατή με το νομικό καθεστώς των ΣΕΔ;
  Επιπλέον,
  Στην εκάστοτε ετήσια έκθεση των Σ.Ε.Δ. που υποβάλλεται στον Ε.Ο.ΑΝ. ελέγχεται η ορθή λειτουργία και η βιωσιμότητα των Σ.Ε.Δ., στον δε έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών προς τα ΣΕΔ, επισημάνθηκε η ύπαρξη αποθεματικού ως προϋπόθεση εξασφάλισης καλής λειτουργίας και βιωσιμότητας του ΣΕΔ.
  Με βάση τα προαναφερόμενα, πως θα υποβληθεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο ζημιογόνο (με σκοπό την μείωση του αποθεματικού) και ταυτόχρονα το ίδιο επιχειρηματικό σχέδιο να αποδεικνύει την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της συλλογής και ανακύκλωσης .

 • 5 Δεκεμβρίου 2014, 15:43 | ΣΥΔΕΣΥΣ – ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

  Στο άρθρο 11 (Μείωση ειδικού αποθεματικού του άρθρου 5 του ν. 3220/2004 των ΣΕΔ) το σχέδιο νόμου με το πρόσχημα του δήθεν σχηματισμού υψηλών αποθεματικών, επιχειρεί να θεσπίσει ανώτερο όριο στο ειδικό αποθεματικό των ΣΕΔ στο 35% των συνολικών ετήσιων χρηματικών εισφορών του προηγούμενου έτους λειτουργίας τους και να «διοχετεύσει» τους πόρους επενδύοντάς τους σε δράσεις διαχείρισης των αποβλήτων. Μάλιστα απροκάλυπτα η αιτιολογική έκθεση του σ/ν αναφέρεται σε «…πολύ σημαντική τόνωση της αγοράς» μέσω των κεφαλαίων των ειδικών αποθεματικών των ΣΕΔ, την στιγμή που όπως επ’ ακριβώς αναφέρει η «…πρόσβαση σε κεφάλαια εξακολουθεί να είναι περιορισμένη για τον ιδιωτικό τομέα». Βέβαια και εδώ τα ΣΕΔ δεν αφήνονται να «επενδύσουν» τα κεφάλαια που με κόπο συγκέντρωσαν κατά βούληση, σύμφωνα με την δεδομένη τεχνογνωσία και ευαισθησία που έχουν αποκομίσει καθόλα τα έτη λειτουργίας τους, αλλά οι δράσεις και τα μέτρα για την δήθεν αξιοποίηση του ειδικού τους αποθεματικού θα πρέπει προηγούμενα να τύχουν της εγκρίσεως του ΔΣ του ΕΟΑΝ, το οποίο και πάλι θα λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις κατόπιν εισηγήσεως του ΓΔ του.

  Το σ/ν θέτει ως χρονικό όριο την τριετία προκειμένου τα ΣΕΔ να εναρμονίσουν το αποθεματικό τους με το ανώτατο όριο του 35%. Προκειμένου δε να υπερασπιστεί της διάταξης προβαίνει σε μομφές κατά το δοκούν και ακροβατισμούς του τύπου επειδή οι προϋπολογισμοί των ΣΕΔ δεν είναι ισοσκελισμένοι και άρα αυτό κατά τον-ους συντάκτη-ες του σ/ν συνιστά κακή διαχείριση (!) των πόρων που η νομοθεσία τους έχει παραχωρήσει, τα αποθεματικά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την τόνωση της αγοράς. Για την Πολιτεία εμφανώς προέχει και υπερτερεί η τόνωση της αγοράς έναντι της προστασίας του περιβάλλοντος. Τα κίνητρά της για την δήθεν «αξιοποίηση» των αποθεματικών δηλαδή είναι οικονομικά και ουχί περιβαλλοντικά. Έχοντας βέβαια η Πολιτεία ιστορικό «ασφαλέστατων» επενδύσεων των πάσης φύσεως αποθεματικών που διαχειρίστηκε, επιβουλεύεται απροκάλυπτα και τα ειδικά αποθεματικά των ΣΕΔ επιχειρώντας να τα οδηγήσει δια της «επενδύσεώς τους» που η ίδια θα έχει εγκρίνει, εκεί που αυτή επιθυμεί.

  Για την αποκατάσταση όμως από τις σκόπιμες στρεβλώσεις που συνειδητά προκειμένου να επιτύχει τις στοχεύσεις της προβάλλει η Πολιτεία με το σ/ν, αναφέρουμε πως το επικαλούμενο ειδικό αποθεματικό του άρθρου 5 του ν. 3220/2004 των ΣΕΔ σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 του ως άνω νόμου χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για την κάλυψη των ζημιών επόμενων χρήσεων και όχι για δράσεις ορθής διαχείρισης των αποβλήτων όπως αναφέρει το σ/ν, αποδεικνύοντας την προχειρότητα και συνάμα την επικίνδυνη άγνοια των συντακτών του. «Τα κέρδη των επιχειρήσεων που λειτουργούν μετά από έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος …. ως Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ….. απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, εφόσον εμφανιστούν σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για την κάλυψη των ζημιών επόμενων χρήσεων. Αν μετά τον συμψηφισμό απομένει ακάλυπτο ποσό ζημιών, μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων, με σκοπό το συμψηφισμό του με κέρδη που θα προκύψουν στο μέλλον» αναφέρει το άρθρο 5 του ν. 3220/2004 επί λέξει.

  Το σ/ν παραταύτα «επενδύει» τα υπάρχοντα αποθεματικά των ΣΕΔ επιδιώκοντας δια της τοποθετήσεως-εξαλείψεώς τους να υποβαθμίσει τον ρόλο και την ουσιαστική δυνατότητα δράσης των ΣΕΔ.

  Πρόταση :
  Θα πρέπει να αποσυρθεί και η παραπάνω διάταξη ως ανεφάρμοστη και αντιβαίνουσα πλήρως στο πνεύμα και το γράμμα της διάταξης του άρθ. 5 ν. 3220/2004, την οποία υποτίθεται πως συμπληρώνει.

 • Παρ.2: Αναφέρεται ότι «Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, τα ΣΕΔ … υποβάλλουν στον ΕΟΑΝ επιχειρησιακό σχέδιο μείωσης του ειδικού αποθεματικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, το οποίο περιλαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αξιοποίηση του ειδικού αποθεματικού για τους σκοπούς του ΣΕΔ.»
  Προτείνουμε στα πλαίσια της μείωσης του ειδικού αποθεματικού των ΣΕΔ, το επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησής του να περιλαμβάνει ρητά υποχρεωτική επιδότηση προς τις εταιρείες ανακύκλωσης που είναι συμβεβλημένες με το κάθε ΣΕΔ, στο πνεύμα της αιτιολογικής έκθεσης του σχεδίου νόμου, σύμφωνα με την οποία στόχος είναι η «… σημαντική τόνωση της αγοράς σε μια περίοδο που η πρόσβαση σε κεφάλαια εξακολουθεί να είναι περιορισμένη για τον ιδιωτικό τομέα». Με τον τρόπο αυτό δε θα συνεχίσει να μεταβιβάζεται το κόστος ανακύκλωσης από τους κατά τον νόμο υπόχρεους παραγωγούς ή εισαγωγείς στις εταιρείες ανακύκλωσης. Το ύψος της επιδότησης αυτής πρέπει να έχει άμεση συσχέτιση με την χρηματιστηριακή τιμή των μετάλλων και το κόστος ανακύκλωσης των αποβλήτων, το οποίο από το 2008 έχει καταστεί ασύμφορο λόγω της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης που οδήγησε στην πτώση των τιμών των μετάλλων με παράλληλη αύξηση του λειτουργικού κόστους των εταιρειών ανακύκλωσης.