Άρθρο 07: Έκθεση απολογισμού Ε.Ο.ΑΝ.

Η περίπτωση ζ της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ζ) Καταρτίζει και υποβάλλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του νόμου, η οποία περιλαμβάνει, αναφορικά με το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ιδίως τα ακόλουθα:
• Την επίτευξη ή μη των εθνικών στόχων κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο, την παρουσίαση των αιτίων τυχόν αποκλίσεων από αυτούς, καθώς και προτάσεις για την επίτευξή τους εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
• Τα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων που εισηγήθηκε ή εκπόνησε ή εφάρμοσε ο Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 15 του ν.2939/2001.
• Την αξιολόγηση των ΣΕΔ με βάση τις σχετικές ετήσιες εκθέσεις τους αναφορικά με την επίτευξη των στόχων τους και τη διαχείριση των πόρων τους.
• Την ανταπόκριση των υποχρέων στις ελάχιστες απαιτήσεις του Παραρτήματος V του ν. 4042/2012.
• Την έγκριση νέων ΣΕΔ ή την ανανέωση υφιστάμενων.
• Τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν
• Τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν και τα πρόστιμα που εισπράχθηκαν.
• Το βαθμό καταπολέμησης της διαφυγής εισφορών της σχετικής νομοθεσίας.
• Την εκπόνηση ή ανάθεση μελετών και ερευνών.
• Τα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
• Τον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους.
Η έκθεση υποβάλλεται έως την 15η Ιουνίου κάθε έτους για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Το περιεχόμενο της έκθεσης μπορεί να εξειδικεύεται περαιτέρω με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 • Άρθρο 07
  Σχόλιο:Στο πλαίσιο των σκέψεων που αναπτύχθηκαν στο άρθρο 5, ο ΕΟΑΝ, κατά αναλογία προς τα οριζόμενα στο Άρθ. 6 του Ν. 3429/2005 για τη λειτουργία των ΔΕΚΟ, θα πρέπει να τεθεί υπό την υποχρέωση της εκπόνησης τετραετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου, με μετρίσιμους στόχους και υποχρεώσεις εκφρασμένες ρητά, ποσοτικά και ποιοτικά, το οποίο κατατίθεται και εγκρίνεται από το ΥΠΕΚΑ. Η Γενική Διεύθυνση του Οργανισμού θα πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη της θέσης, με ταυτόχρονη υπογραφή Συμβολαίου Διαχείρισης, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου.
  Επιπροσθέτως, ο ΕΟΑΝ θα πρέπει να τεθεί στην υποχρέωση άμεσης ανταπόκρισης του σε υπομνήματα, αιτήματα, αναφορές των ΣΕΔ κ.λπ. στο πλαίσιο των προθεσμιών που θέτει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας. Αντιστοίχως μέρος των εκθέσεων απολογισμού του ΕΟΑΝ που δεν αφορούν σε εμπιστευτικές πληροφορίες και υλικό θα πρέπει να είναι αντικείμενο δημοσιότητας και προβολής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα τρία (3) τουλάχιστον τελευταία χρόνια ίδρυσης και λειτουργίας της Re-Battery A.E. ουδεμία ανταπόκριση υπήρξε από τον ΕΟΑΝ ως προς την αποδοχή ή όχι ή την υποβολή σχολίων ή την αξιολόγηση των βασικών στοιχείων της απολογιστικής έκθεσης του συστήματος ή άλλων συστημάτων του ίδιου ρεύματος. Έτσι κατ’ ελάχιστον το προτεινόμενο άρθρο 7 προτείνουμε να διαμορφωθεί ως κάτωθι:
  Η περίπτωση ζ της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  «ζ) Καταρτίζει και υποβάλλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τετραετές Επιχειρησιακό Σχέδιο, με μετρίσιμους στόχους και υποχρεώσεις εκφρασμένες ρητά, ποσοτικά και ποιοτικά, το οποίο και εγκρίνεται. Συναρτήσει του περιεχομένου του συντάσσεται και υπογράφεται Συμβόλαιο Διαχείρισης από το Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού.
  Στο πλαίσιο των ως άνω ποσοτικών στόχων, ο ΕΟΑΝ υποχρεούται να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους κατ’ έτος σε έναν ή περισσότερους υπόχρεους που διαχειρίζονται απόβλητο που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στο 1% των ποσοτήτων του αποβλήτου του ρεύματος.
  Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου καταρτίζεται ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του νόμου, η οποία περιλαμβάνει, αναφορικά με το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ιδίως τα ακόλουθα:
  •Την επίτευξη ή μη των εθνικών στόχων κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο, την παρουσίαση των αιτίων τυχόν αποκλίσεων από αυτούς, καθώς και προτάσεις για την επίτευξή τους εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
  •Τα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων που εισηγήθηκε ή εκπόνησε ή εφάρμοσε ο Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 15 του ν.2939/2001.
  •Την αξιολόγηση των ΣΕΔ με βάση τις σχετικές ετήσιες εκθέσεις τους αναφορικά με την επίτευξη των στόχων τους και τη διαχείριση των πόρων τους.
  •Την ανταπόκριση των υπόχρεων στις ελάχιστες απαιτήσεις του Παραρτήματος V του ν. 4042/2012.
  •Την έγκριση νέων ΣΕΔ ή την ανανέωση υφιστάμενων.
  •Τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν
  •Τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν και τα πρόστιμα που εισπράχθηκαν.
  •Το βαθμό καταπολέμησης της διαφυγής εισφορών της σχετικής νομοθεσίας.
  •Την εκπόνηση ή ανάθεση μελετών και ερευνών.
  •Τα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
  •Τον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους.
  Για την κατάρτιση της έκθεσης, ο ΕΟΑΝ λαμβάνει υπόψη του τις Ετήσιες Απολογιστικές Εκθέσεις των ΣΕΔ, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των οποίων περαιώνεται υποχρεωτικά έως 15 Μαΐου εκάστου ημερολογιακού έτους.
  Η έκθεση υποβάλλεται έως την 15η Ιουνίου κάθε έτους για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Το περιεχόμενο της έκθεσης καθορίζεται στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο, συμπεριλαμβάνει και τον ετήσιο προγραμματισμό του επομένου έτους και μπορεί να εξειδικεύεται περαιτέρω με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
  Ο ΕΟΑΝ έως και την 15η Ιουνίου κάθε έτους υποχρεούται να αποστέλλει στα ΣΕΔ έκθεση αξιολόγησης επί της ετήσιας έκθεσης των ΣΕΔ, στην οποία να αναφέρεται με ρητό και συγκεκριμένο τρόπο στην αποδοχή ή όχι του περιεχομένου της καθώς και σε τυχόν προτάσεις, σχόλια, υποδείξεις, παρατηρήσεις ή στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης αποτελεσμάτων μεταξύ ΣΕΔ που δραστηριοποιούνται στο ίδιο ρεύμα. Οι παραπάνω εκθέσεις αξιολόγησης αφού απαλειφθούν στοιχεία που ανάγονται στο επαγγελματικό απόρρητο αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ για όλα τα ΣΕΔ.
  Ο ΕΟΑΝ υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) για την ανταπόκριση του σε αιτήματα ενδιαφερομένων.»

 • 5 Δεκεμβρίου 2014, 15:03 | ΒΑΓΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ)

  -Να προστεθεί στο άρθρο, στο τέλος, «… και πρέπει να αναρτάται στη Διαύγεια»