Άρθρο 05: Επιβολή διοικητικών κυρώσεων

1. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του τμήματος Γ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» του άρθρου 20 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. από τον Ε.Ο.ΑΝ., κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ., εφόσον το συνολικό επιβαλλόμενο πρόστιμο δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000 €) και η επιβαλλόμενη διακοπή λειτουργίας δεν υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες, με την επιφύλαξη της περίπτωσης β, και»

2. Στο τέλος της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του τμήματος Γ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» του άρθρου 20 του ν. 2939/2001 προστίθεται η ακόλουθη φράση:
«ανεξαρτήτως του συνολικού ύψους του τελικώς επιβαλλόμενου προστίμου και της επιβαλλόμενης διακοπής λειτουργίας.»

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του τμήματος Γ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» του άρθρου 20 του ν. 2939/2001 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικότερα για τα ΣΕΔ συσκευασιών ή άλλων προϊόντων τα οποία δεν επιτυγχάνουν τους στόχους συλλογής (όπου τίθενται) ή και τους στόχους ανάκτησης ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και στους όρους της έγκρισης αυτών, εντός της προθεσμίας που έχει τεθεί, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα ύψους ανάλογου με το βαθμό απόκλισης από τους στόχους λαμβάνοντας υπόψη και τα κριτήρια του προηγούμενου εδαφίου.»
4. Μετά την παράγραφο 3 του τμήματος Γ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» του άρθρου 20 του ν. 2939/2001 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:
«Ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να επιβάλει προσωρινή διακοπή λειτουργίας ΣΕΔ, εάν αυτό:
1) δεν εφαρμόσει, ή δεν τηρήσει την προθεσμία για την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην προειδοποίηση,
2) δεν επιτύχει τους τεθειμένους στόχους όσον αφορά τη συλλογή, το ποσοστό της ανακύκλωσης και ανάκτησης,
3) δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του να υποβάλλει ετήσια έκθεση, ή
4) δεν πληροί άλλους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της έγκρισής του.
Η διακοπή λειτουργίας αίρεται εάν ο Ε.Ο.ΑΝ. διαπιστώσει ότι το ΣΕΔ έχει παύσει τις ενέργειες που οδήγησαν στη διακοπή. Αν κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής το ΣΕΔ δεν έχει παύσει να προβαίνει σε ενέργειες ανάλογες με αυτές που οδήγησαν στην απόφαση διακοπής, ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να προχωρήσει σε ανάκληση της έγκρισης αυτού μετά από προηγούμενη πρόσκληση του ΣΕΔ σε ακρόαση.»

5. Οι παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 του τμήματος Γ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» του άρθρου 20 του ν. 2939/2001 αναριθμούνται σε 5, 6, 7 και 8 αντιστοίχως.

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 10:31 | Αντώνης Δρίτσας

  Στο παρόν άρθρο θα πρέπει να αξιοποιηθεί το Πόρισμα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή για τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, που αναρτήθηκε (http://www.gedd.gr/articles.php?article=118) στις 21/11/2014, δηλαδή σε ημερομηνία μετά την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης.

  Είναι χρήσιμο να αξιοποιηθούν οι προτάσεις του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για θέματα που αφορούν στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΟΑΝ, που σχετίζονται με τα θέματα του παρόντος άρθρου:

  1) Έκδοση κανονισμού λειτουργίας του Οργανισμού, ο οποίος θα διευκρινίζει λεπτομερώς και με σαφήνεια τις αρμοδιότητες ανάκλησης-αφαίρεσης της έγκρισης λειτουργίας ΣΕΔ
  (η πρόταση αυτή αναγράφεται στην σελίδα 51 του Πορίσματος Ελέγχου).

  2) Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν.2939/2001 ώστε η ανάκληση της έγκρισης συστήματος, λόγω μη συμμόρφωσης με τους ειδικούς όρους που έθεσε ο Ε.Ο.ΑΝ. να αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργού ΠΕΚΑ, μετά από σχετική εισήγηση του ΕΟΑΝ. Πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι σαφής η διάκριση ότι η έκδοση, ανανέωση ή ανάκληση (λόγω διαφοροποίησης των στοιχείων του φακέλου αδειοδότησης και μόνον) της έγκρισης Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης αποτελεί αρμοδιότητα του Ε.Ο.ΑΝ., ενώ η ανάκληση της έγκρισης για παραβατική συμπεριφορά αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργού ΠΕΚΑ.

  Άμεση έκδοση των προβλεπόμενων από το άρθρο 7 παρ. Γ (εδ. 2) του ν.2939/2001 Κανονισμών, στους οποίους να περιέχονται:
  • Αντιστοίχιση παραβάσεων και επιβαλλομένων προστίμων και αρμοδιότητα οργάνων για την εισήγηση και τη επιβολή τους.
  • Προϋποθέσεις και διαδικασία επιβολής ειδικών όρων, χρονοδιαγράμματα εφαρμογής τους και ποινολόγηση για μη εφαρμογή τους.
  • Προϋποθέσεις, διαδικασία και αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων για παραβατική συμπεριφορά, μέχρι την ποινή της οριστικής ανάκλησης της έγκρισης του συστήματος.
  • Προϋποθέσεις, διαδικασία και αρμοδιότητα ανανέωσης της έγκρισης Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης.
  (η πρόταση αυτή αναγράφεται στις σελίδα 52 και 53 του Πορίσματος Ελέγχου).

 • Άρθρο 05
  παρ. 1:
  Σχόλιο/ Πρόταση: Συμφωνούμε με την άσκηση αρμοδιότητας επιβολής προστίμων από τον ΕΟΑΝ. Προτείνουμε το όριο διακοπής λειτουργίας να είναι (30) ημέρες αντί (5) για να είναι αποτελεσματική η παρέμβαση του ΕΟΑΝ.
  παρ. 3:
  Σχόλιο: Δεν συμφωνούμε με την επιβολή προστίμου στα ΣΕΔ. Τονίζοντας ότι οι πόροι των ΣΕΔ είναι κοινωνικοί πόροι, η στέρηση κοινωνικών πόρων από την εναλλακτική διαχείριση ουσιαστικά πλήττει την ανακύκλωση και αφήνει «αδιάφορους» τους διαχειριστές και τη Διοίκηση των ΣΕΔ καθώς αυτοί δεν υφίστανται ιδιωτικές οικονομικές απώλειες.
  Αντί του προστίμου προτείνουμε τακτικό και ουσιαστικό έλεγχο της λειτουργίας των ΣΕΔ από τον ΕΟΑΝ, επί των Ετησίων Απολογιστικών Εκθέσεων, που να περαιώνεται υποχρεωτικά εντός σαράντα (45) ημερών από την προθεσμία κατάθεσης των εκθέσεων ετησίως και σε περίπτωση αποκλίσεων να επιβάλλονται αυστηρές διοικητικές κυρώσεις, αντικειμενικά προσδιορισμένες επί της άδειας λειτουργίας του ΣΕΔ όπως εν προκειμένω αναφέρεται στην προτεινόμενη παράγραφο 4.
  Συμπερασματικά, δεν υπάρχει κανένας λόγος να σπαταλιέται ο δημόσιος πόρος που καταβάλουν οι καταναλωτές, λόγω της μη ορθής λειτουργίας / διοίκησης του ΣΕΔ από τους έχοντες την ευθύνη για αυτό. Για τον αποτελεσματικό έλεγχο της λειτουργίας των ΣΕΔ και στο πλαίσιο της «διευρυμένης ευθύνης του Παραγωγού», η νέα νομοθεσία θα πρέπει να απευθύνει συγκεκριμένες ευθύνες στους Παραγωγούς, υποχρεώνοντας τους να ελέγχουν σταθερά και θεσμικά το ΣΕΔ, στο οποίο συμμετέχουν είτε ως μέτοχοι είτε ως συμβεβλημένοι. Ταυτόχρονα θα πρέπει να παταχθεί αμείλικτα το φαινόμενο της εισφοροδιαφυγής, μέσω συστηματικών και αποτελεσματικών ελέγχων της Πολιτείας.
  Με βάση τις παραπάνω σκέψεις, προτείνεται η επαναδιατύπωση της παρ. 3 ως κάτωθι:
  Πρόταση:
  «Ειδικότερα για τα ΣΕΔ συσκευασιών ή άλλων προϊόντων τα οποία δεν επιτυγχάνουν τους στόχους διαχείρισης, συλλογής (όπου τίθενται) ή και τους στόχους ανάκτησης ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και στους όρους της έγκρισης αυτών, βάσει των Ετήσιων Απολογιστικών Εκθέσεων και εντός της προθεσμίας που έχει τεθεί, επιβάλλεται προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους ή ανάκληση της έγκρισής τους κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου.»
  παρ. 4:
  Σχόλιο: Λαμβάνοντας υπόψη και τα όσα έχουν προηγηθεί στη δεκάχρονη λειτουργία των ΣΕΔ, οι νέοι θεσμικοί κανόνες θα πρέπει να αποβλέπουν ταυτόχρονα:
  α) στην απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων και την εκπλήρωση των στόχων των ΣΕΔ, κάθε χρόνο, όπως αυτά έχουν εγκριθεί με την άδεια ίδρυσης τους ή/ και στην τεκμηριωμένη αιτιολόγηση των τυχόν αποκλίσεων μέσω των ετησίων εκθέσεων.
  β) στην ρητή δεσμευτική υποχρέωση του ΕΟΑΝ να ελέγχει αδιάλειπτα τα ανωτέρω και να λαμβάνει μέτρα.
  γ) στην αντικειμενικοποίηση των διαδικασιών και των κριτηρίων βάσει των οποίων ο ΕΟΑΝ θα κληθεί να επιβάλλει ή όχι προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας ενός ΣΕΔ.
  Θεωρώντας ότι τα στοιχεία (1 έως 4) δεν συνιστούν κατ’ ανάγκη αντικειμενικά κριτήρια για την λήψη σχετικών αποφάσεων εκ μέρους του ΕΟΑΝ, προτείνουμε τουλάχιστον επαναδιατύπωση στο σημείο (2)
  Πρόταση σημείο (2): «Δεν επιτύχει για (2) συνεχόμενα έτη τους εγκεκριμένους στόχους όσον αφορά την συλλογή, το ποσοστό της ανακύκλωσης και ανάκτησης ή τις ποσότητες διαχείρισης, εντός του εγκεκριμένου οικονομικού σχεδίου δαπανών όπως αυτοί (στόχοι και δαπάνες) προδιαγράφονται στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο ή στις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις που έχουν εξεταστεί και γίνει αποδεκτές από τον ΕΟΑΝ κατά τις παρελθούσες χρήσεις».

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 08:05 | ΑΝΑΒΕ ΑΕ

  Παράγραφος 4
  Δεν είναι ευκρινές πως ένα ΣΕΔ σε διακοπή λειτουργίας θα καλύψει τους στόχους διαχείρισης ΑΕΚΚ, ώστε να αναιρέσει στη συνέχεια το ΔΣ του ΕΟΑΝ τη διακοπή λειτουργίας, που είχε επιβάλει στο ΣΕΔ λόγω μη κάλυψης των στόχων.

 • 7 Δεκεμβρίου 2014, 12:45 | Νίκος Χατζηλαζάρου (Οικονομολόγος)

  Σε αυτό το Άρθρο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να διερευνηθεί εάν ο ΕΟΑΝ έχει σήμερα:
  α) ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία ξεπερνούν τα 2.500.000 ευρώ (όπου τα 1.500.000 ευρώ είναι σε καταθέσεις προθεσμίας)
  β) ετήσια έσοδα που ξεπερνούν τα 1.000.000 ευρώ
  γ) ετήσια επιχορήγηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ
  δ) ετήσια έξοδα μισθοδοσίας 250.000 ευρώ
  ε) ετήσιες δαπάνες (εκτός μισθοδοσίας) 200.000 ευρώ

  Σε αυτό το Άρθρο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο Γεν.Επιθεωρητής Δημοσίας Διοικήσεως Αξιότιμος κύριος Λέανδρος Ρακιντζής (Αρεοπαγίτης ε.τ.) στο ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ για τον ΕΟΑΝ διαπίστωσε ότι «»σειρά αποφάσεων του ΔΣ του Οργανισμού (ενδεικτικά καταγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο Γ.4), που αφορουν θεματα λειτουργίας του Οργανισμού και έχουν οικονομικές συνέπειες, δεν συμβαδίζουν με τα ισχύοντα στον λοιπό δημόσιο τομεα, με την παρούσα οικονομική κατάσταση της χώρας και την ανάγκη περιστολής κάθε αναγκαίας δαπάνης από τους φορείς του Δημοσίου»».

  Σε αυτό το Άρθρο θα πρέπει να κριθεί και να αξιολογηθεί από τον Αξιότιμο κύριο Υπουργό, εάν η επιβολή κυρώσεων (άρα και η είσπραξη) έως 150.000 ευρώ από τον ΕΟΑΝ και όχι από τη Γενική Γραμματεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (δηλαδή από το ελληνικό δημόσιο) συνάδει με τη στοχοθεσία του Υπουργείου, το στόχο εξεύρεσης πόρων για το δημόσιο τομέα, την παρούσα οικονομική κατάσταση της χώρας και την ανάγκη περιστολής κάθε αναγκαίας δαπάνης από τους φορείς του Δημοσίου, πόσο μάλλον όταν είναι ΝΠΙΔ, όπως ο ΕΟΑΝ.

 • Η επιβολή κυρώσεων αποτελεί άσκηση κατ’ εξοχήν κρατικής εξουσίας. Σύμφωνα με τη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων η εν λόγω εξουσία ασκείται από το δημόσιο και τα ΝΠΔΔ. Για το λόγο αυτό μολονότι η επιβολή κυρώσεων απευθείας από τον ΕΟΑΝ πρακτικά θα απλούστευε τη διαδικασία, εντούτοις θα πρέπει να επανεξετασθεί η νομιμότητα της άσκησης μιας τέτοιας αρμοδιότητας από ένα ΝΠΙΔ όπως ο ΕΟΑΝ.

 • 5 Δεκεμβρίου 2014, 15:09 | ΣΥΔΕΣΥΣ – ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

  Στο άρθρο 5 (Επιβολή διοικητικών κυρώσεων) του σ/ν θεσπίζεται η δυνατότητα του ΕΟΑΝ, κατόπιν απόφασης του ΔΣ του να επιβάλει πρόστιμο στα ΣΕΔ μέχρι 150.000 ευρώ, προσωρινή διακοπή λειτουργίας τους, αλλά και ανάκλησης της εγκρίσεώς τους. Είναι εμφανής η διάθεση της Πολιτείας δια του αρμοδίου υπουργείου να αναβαθμίσει τον ΕΟΑΝ και να του προσδώσει υπερεξουσίες.

  Ένας οργανισμός με ένα διορισμένο 11μελές ΔΣ, 6 μέλη εκ των οποίων διορίζονται απευθείας από τον ΥΠΕΚΑ, με διαπιστωμένες ανεπάρκειες, δυσλειτουργίες και παραλείψεις, θεωρούμε πως δεν πληροί τα εχέγγυα της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας ώστε να του ανατίθενται επιπλέον δικαιοδοσίες. Τούτο αντιβαίνει στην αρχή της χρηστής διοίκησης.

  Επιπλέον το εν λόγω άρθρο ατυχώς επιχειρεί την διασύνδεση των προστίμων και κυρώσεων στα ΣΕΔ με την επίτευξη των στόχων συλλογής, ανάκτησης ή ανακύκλωσης. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης για επίτευξη των στόχων όμως δεν αρχίζει και δεν εξαντλείται μόνο στα ΣΕΔ. Η αναβίβαση ευθυνών και μάλιστα κατ’ αποκλειστικότητα, άνευ ανάθεσης αντίστοιχων αρμοδιοτήτων, εκ μέρους της Πολιτείας τις οποίες προκειμένου να αποποιηθεί των δικών της ευθυνών επιχειρεί να μεταθέσει στα ΣΕΔ, είναι προκλητική και απαράδεκτη, προκύπτει δε ευθέως μέσω της ανωτέρω διάταξης πως είτε ότι δεν έχει ουδεμία συναίσθηση του ρόλου και των υποχρεώσεών της, είτε ότι αναζητά εξιλαστήρια θύματα προκειμένου να απαλλαγεί των ευθυνών της προερχόμενες από τις πράξεις και τις παραλείψεις της.

  Πρόταση :
  Ζητούμε την καθ’ ολοκληρία απάλειψη της διάταξης του σ/ν που φέρει τον τίτλο «Διοικητικές Κυρώσεις», θεωρώντας ότι το ισχύον πλαίσιο διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 20 του ν. 2939/2001 είναι επαρκές και δεν χρήζει περαιτέρω ενίσχυσης με εξοντωτικά πρόστιμα και κυρώσεις για τα ΣΕΔ.

 • 5 Δεκεμβρίου 2014, 15:31 | ΒΑΓΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ)

  -Στην παραγ. 2 του αρθ. αυτού στον τρίτο και τέταρτο στίχο λέει : «ανεξαρτήτως του συνολικού ύψους του τελικώς επιβαλλόμενου προστίμου …»
  Είναι ασαφής η έννοια του «τελικώς επιβαλλόμενου προστίμου» και πρέπει να διευκρινισθεί. Μήπως εννοεί «ανεξαρτήτως της εφαρμογής της περίπτωσης α’ του άρθρου αυτού». Πρέπει να ορισθεί συγκεκριμένα.
  -Στην παραγ. 3 του άρθρου αυτού, το προστιθέμενο εδάφιο, αποτελεί ένα εξοντωτικό πρόστιμο που προβλέπεται σε περίπτωση μη κάλυψης του στόχου συλλογής. Διότι : α) οι στόχοι είναι πολύ υψηλοί β) η πολιτεία δεν έχει καθορίσει Πως ΕΞΑΓΕΤΑΙ ο Εθνικός στόχος, δεδομένου μάλιστα ότι «οι ανένταχτοι» σε συστήματα δημιουργούν ένα τεράστιο κενό ως προς τις πραγματικές ποσότητες που μπαίνουν στην αγορά, οπότε σε ποια βάση λοιπόν θα εξαχθεί ο Εθνικός στόχος συλλογής και συνακόλουθα ο στόχος συλλογής των ΣΕΔ, ώστε να κριθεί με βεβαιότητα η κάλυψη αυτού ή μη, για να επιβληθεί και το εν λόγω πρόστιμο γ) η μη κάλυψη του στόχου μπορεί να αφορά ένα έτος μόνο. Αυτό δεν μπορεί να επισύρει αμέσως πρόστιμο αφού το επόμενο έτος μπορεί ο στόχος να υπερκαλυφθεί. Συνεπώς, το πρόστιμο πρέπει να προβλέπεται μόλις επαναληφθεί η παράβαση αυτή ήτοι, από το δεύτερο έτος μη κάλυψης του στόχου του ΣΕΔ. δ) δεν μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο με μόνη παράβαση την «μη κάλυψη του στόχου, εάν οι λοιπές υποχρεώσεις και όροι συμμόρφωσης του ΣΕΔ έχουν τηρηθεί. Θα είναι άδικο και αβάσιμο. ε) δεν μπορεί να ισχύουν σωρευτικά ποινές, μόνο για «μη κάλυψη του στόχου» π.χ. εάν ορισθεί διοικητικό πρόστιμο, δεν μπορεί να καταπίπτει και η εγγύηση ή να διακόπτεται η λειτουργία ή να ζητείται ανάκληση αδείας. Ένα εξ αυτών μπορεί να επιβληθεί σύννομα και σε κάθε μια πράξη.

  -Γενικά τα προβλεπόμενα πρόστιμα δεν εξυπηρετούν την ανακύκλωση και τον σκοπό της, ούτε εξασφαλίζουν κάλυψη του στόχου οπωσδήποτε. Αντίθετα απαιτείται, ο ΕΟΑΝ να εφαρμόσει το νόμο σε όλους τους υπόχρεους, να τους εντοπίσει και να ορίσει μηχανισμούς (Μητρώο, έλεγχοι κλπ) για την υποχρεωτική ένταξη τους και τη σύλληψη της εισφοροδιαφυγής, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες κάλυψης του στόχου αλλιώς, τα πρόστιμα και οι κυρώσεις στα ΣΕΔ δεν θα έχουν αποτέλεσμα ούτε θα ευσταθούν.

  -Σε περίπτωση μη τήρησης περισσότερων της μιας υποχρεώσεων από τα ΣΕΔ, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις και τα τυχόν επιβαλλόμενα πρόστιμα πρέπει να επιμερίζονται σε κάθε μια παράλειψη ή μη τήρηση υποχρέωσης, κεχωρισμένα κατά πράξη ή παράλειψη. Ώστε με την εκπλήρωση της κάθε παράλειψης να μπορεί το ΣΕΔ να προσβάλει το αντίστοιχο ποσό του πρόστιμου ή την αντίστοιχη κύρωση.