Άρθρο 23

1. Τα άρθρα 18, 19, 20 και 21 του ν. 4425/2016 αναριθμούνται σε άρθρα 22, 23, 24 και 25 αντίστοιχα.