Άρθρο 01

Το άρθρο 4 του ν. 4425/2016 (Α΄185) αντικαθίσταται ως εξής:
«Σκοπός του παρόντος Κεφαλαίου είναι:
α) η αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς ενέργειας, σε εφαρμογή της νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003» (L 211/15 της 14.8.2009) καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1222 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 «σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης» (L 197/24 της 25.7.2015) και
β) η ολοκλήρωση της ελληνικής αγοράς ενέργειας ως αγοράς ενεργειακών προϊόντων χονδρικής κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 «για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας»» (L 326/1 της 8.12.2011) ή και συναφών χρηματοπιστωτικών μέσων κατά την έννοια του ν. ___ (Α ____) και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 «για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012″ (L 173/84 της 12.6.2014)».

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 11:55 | ATHENS EXCHANGE GROUP

  στη παράγραφο (β) του παρόντος με δεδομένου ότι Η αγορά Ενέργειας δεν αποτελεί αγορά μόνο ενεργειακών προϊόντων χονδρικής προτείνεται η τροποποίηση:

  η ολοκλήρωση της ελληνικης αγοράς ενεργειας…«…με τη δημιουργία ως αγοράς ενεργειακών προϊόντων»

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 11:38 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

  Γενική παρατήρηση
  Το Σχέδιο Νόμου με 23 Άρθρα τροποποιεί το Ν4425/2016 με προσθήκες και διαγραφές. Για την απλοποίηση της εφαρμογής των νόμων και σαφές θεσμικό πλαίσιο περιορίζοντας την πολυνομία, θα ήταν χρήσιμο ο νέος νόμος (απορροφώντας τον παλιό) να ήταν πλήρης και μοναδικός για εφαρμογή καταργώντας το Ν4425/2016.

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 10:35 | ΔΕΠΑ Α.Ε.

  Καθ’ όσον αφορά την αγορά Φυσικού Αερίου (η οποία βεβαίως, κατ’ άρθ. 19 του νομοσχεδίου, θα ρυθμίζεται με σχετική απόφαση της ΡΑΕ) θεωρούμε σκόπιμο να προστεθούν στο βασικό κείμενο του νομοσχεδίου οι κατάλληλες αναφορές στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την εν λόγω αγορά. Ενδεικτικά στα άρθ. 1, παρ. α), 2 και 8.1 παρ. 2 θα ήταν σκόπιμο να γίνεται αναφορά τόσο στους ΕΚ 715/2009, ΕΚ 459/2017 όσο και στην Απόφαση Επιτροπής 2015/715 ή/και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία. Αντιστοίχως σκόπιμο θα ήταν να συμπεριλαμβάνεται αναφορά στην αγορά Φυσικού Αερίου στους ορισμούς όπου απαιτείται, ενδεικτικά στον ορισμό του Συμμετέχοντα (άρθ. 2, περ. ιε)) και ειδικότερα του Φορέα σωρευτικής εκπροσώπησης (aggregator ).

  Σχετικά με το σύνολο των Κανονισμών που αναφέρονται στο σχέδιο Νόμου (όπως Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, Κανονισμός της Εκκαθάρισης Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου, Κανονισμός του Φορέα Εκκαθάρισης, Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης, κοκ) θα πρέπει να εισαχθεί πρόβλεψη ώστε να τίθενται σε Δημοσία Διαβούλευση.

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 10:03 | ΔΕΠΑ Α.Ε.

  Σχετικά με το σύνολο των Κανονισμών που αναφέρονται στο νομοσχέδιο(όπως Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, Κανονισμός της Εκκαθάρισης Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου, Κανονισμός του Φορέα Εκκαθάρισης, Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης, κοκ) θα πρέπει να εισαχθεί πρόβλεψη ώστε να τίθενται σε Δημοσία Διαβούλευση .

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 10:55 | ΔΕΠΑ Α.Ε.

  Καθ’όσον αφορά την αγορά Φυσικού Αερίου (η οποία βεβαίως, κατ’αρθ. 19 του νομοσχεδίου, θα ρυθμίζεται με σχετική απόφαση της ΡΑΕ) θεωρούμε σκόπιμο να προστεθούν στο βασικό κείμενο του νομοσχεδίου οι κατάλληλες αναφορές στην Ευρωπαική νομοθεσία για την εν λόγω αγορά. Ενδεικτικά στο αρθ.1,παρ. α), αρθ.2 και αρθ.8.1, παρ.2. θα ήταν σκόπιμο να γίνεται αναφορά τόσο στους ΕΚ 715/2009, ΕΚ 459/2017 όσο και στην Απόφαση της Επιτροπής 2015/715 ή/και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία. Αντιστοίχως, σκόπιμο θα ήταν να συμπεριλαμβάνεται αναφορά στην αγορά Φυσικού Αερίου στους ορισμούς, όπου απαιτείται, ενδεικτικά στον ορισμό του Συμμετέχοντα (αρθ.2, περ. ιε)) και ειδικότερα του Φορέα σωρευτικής εκπροσώπησης (aggregator).