Άρθρο 21

1. Το Υποκεφάλαιο Δ του ν. 4425/2016 υπό τον τίτλο «ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» αναριθμείται σε Υποκεφάλαιο Ε.
2. Το άρθρο 16 του ν. 4425/2016 αναριθμείται σε άρθρο 21.
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 4425/2016 καταργείται και η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
«Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 17 μετά την εκκίνηση της Αγοράς Εξισορρόπησης. Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 2 του άρθρου 12 δεν αφορούν ελλείμματα που δημιουργήθηκαν από τη λειτουργία της αγοράς που προβλέπεται στο ν. 4001/2011.»