Άρθρο 27 – Ισχύς

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 21 και 23 του παρόντος νόμου, που ισχύουν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης, σύμφωνα με το άρθρο 117Β του ν. 4001/2011, που εισάγεται με τον παρόντα νόμο, καθώς και της διάταξης του άρθρου 22 του παρόντος νόμου, που ισχύει από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς καθώς και της έναρξης της Αγοράς Εξισορρόπησης, όσον αφορά την κατάργηση του άρθρου 94 ν. 4001/2011.

2. Έννομες σχέσεις ή καταστάσεις της «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» με τρίτους, υφιστάμενες κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας και έναρξης λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 117 Γ του ν. 4001/2011, που εισάγεται με τον παρόντα νόμο, διέπονται από την ως άνω ημερομηνία έναρξης λειτουργίας από τις διατάξεις του ν. 4425/2016, όπως τροποποιείται με τα άρθρα 1-23 του παρόντος νόμου. Από την ως άνω ημερομηνία, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» νοείται, ως προς το σύνολο των εννόμων σχέσεων, καταστάσεων, περιουσιακών στοιχείων και σχετικών αρμοδιοτήτων και εξουσιών της «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.», η εταιρεία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» υπό την ιδιότητά της ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4425/2016, όπως τροποποιείται με τα άρθρα 1-23 του παρόντος νόμου.

  • Το Ελληνκό Χρηματιστήριο Ενέργειας θα πρεπει να είναι διάδοχος της ΛΑΓΗΕ ΑΕ όχι μόνο για τα Ελλείματα των Αγορών αλλά και του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ .
    Σε κάθε άλλη περίπτωση η διάσπαση αυτή ως μέχρι σήμερα στο κείμενο προς διαβούλευση προδιαγράφεται , θα έχει ως παράπλευρη έστω συνέπεια την δημιουργία συνθηκών συρρίκνωσης των γεγενημμένων και δικαστικά εκκρεμών απαιτήσεων των παραγωγών Φ/Β, γεγονός που οδηγεί σε παραβίαση συνταγματικών και κοινοτικών / ευρωπαϊκών διατάξεων.

    Οι Φ/Β παραγωγοί για ακόμα μια φορά έστω εκ του αποτελέσματος θα αποτελέσουν τις παράπλευρες απώλειες – ακούσια θύματα της όλης διαδικασίας θεωρητικού εκσυγχρονισμού του συστήματος.

  • Κλείνοντας θα θέλαμε να αναφερθούμε και στο θέμα της απευθείας είσπραξης από την Προμήθεια των ρυθμιζόμενων πόρων ΑΠΕ του ΕΛΑΠΕ από την ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ και συγκεκριμένα του ΕΤΜΕΑΡ, του ΜΜΚΣΘΜ και του λιγνιτικού Τέλους. Αν και σύμφωνα με το άρθρο 143, του ν. 4001/2011 όπως ισχύει, η διαδικασία εκκαθάρισης και διακανονισμού των ποσών αυτών επαφίεται κάθε φορά στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος ή σε υπουργική απόφαση εν προκειμένης για το λιγνιτικό Τέλος και όχι στον Νόμο, εντούτοις επειδή από το 2012 και μετά οι ΑΠΕ ταλαιπωρούνται συστηματικά με την μη έγκαιρη απόδοση των πόρων αυτών ένεκα και της τεθλασμένης πορείας που ακολουθείται -παρεμβαλλομένων δηλαδή και άλλων ενδιάμεσων φορέων, επιθυμούμε να κάνουμε ειδική μνεία. Θα είναι αδιανόητο επ’ ευκαιρία της δημιουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και των συν αυτώ φορέων, αντί της πολυπόθητης απευθείας απόδοσης των πόρων αυτών από την Προμήθεια στην ΔΑΠΕΕΠ, να συνεχιστεί το απαράδεκτο σημερινό καθεστώς.