Άρθρο 09

1. Εισάγεται νέο άρθρο 10 στον ν. 4425/2016 με τον τίτλο «Οργανωτικές Ρυθμίσεις Χρηματιστηρίου Ενέργειας», το οποίο έχει ως εξής:
«1. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαθέτει επαρκείς οργανωτικές ρυθμίσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του μη θιγομένων των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία.
2. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαθέτει μηχανισμούς για το σαφή εντοπισμό και τη διαχείριση των ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών για τη λειτουργία του και των Αγορών Ενέργειας αυτού ή για τους Συμμετέχοντες, από κάθε σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ αφενός των Αγορών Ενέργειας, του Χρηματιστηρίου Ενέργειας ή των προσώπων που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στο μετοχικό του κεφάλαιο και αφετέρου της υγιούς λειτουργίας των Αγορών Ενέργειας.
3. Για τη διαχείριση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι Αγορές Ενέργειας, το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαθέτει κατάλληλα μέσα και εφαρμόζει κατάλληλους μηχανισμούς και συστήματα για τον εντοπισμό όλων των σημαντικών για τη λειτουργία τους κινδύνων και λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα για τον περιορισμό αυτών των κινδύνων.
4. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαθέτει επίσης μηχανισμούς που επιτρέπουν την ορθή διαχείριση των τεχνικών λειτουργιών του συστήματος, και ιδίως αποτελεσματικούς μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των κινδύνων δυσλειτουργίας των συστημάτων.
5. Για την εξασφάλιση της δίκαιης και εύρυθμης διεξαγωγής των συναλλαγών στις Αγορές Ενέργειας, το Χρηματιστήριο Ενέργειας εφαρμόζει διαφανείς και μη παρέχοντες διακριτική ευχέρεια κανόνες και διαδικασίες και διατυπώνει αντικειμενικά κριτήρια για την αποτελεσματική εκτέλεση των εντολών συναλλαγών.
6. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαθέτει αποτελεσματικούς μηχανισμούς που επιτρέπουν την αποτελεσματική και έγκαιρη οριστικοποίηση των συναλλαγών που εκτελούνται στα πλαίσια των συστημάτων του.
7. Λαμβανομένης υπόψη της φύσης και της κλίμακας των συναλλαγών που διενεργούνται στις Αγορές Ενέργειας, καθώς και του φάσματος και της σοβαρότητας των κινδύνων στους οποίους μπορεί να εκτίθεται, το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαθέτει σε μόνιμη βάση επαρκείς χρηματοπιστωτικούς πόρους για να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του.
8. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαθέτει Κανονισμό, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Με τον ίδιο τρόπο εγκρίνεται και κάθε τροποποίηση του Κανονισμού. Ο Κανονισμός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας καθώς και τους όρους λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς. Το ελάχιστο περιεχόμενό του προσδιορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18. Ο Κανονισμός περιλαμβάνει διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όσον αφορά την πρόσβαση των Συμμετεχόντων στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι Συμμετέχοντες και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο αφορά ο Κανονισμός οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτόν. Με τον Κανονισμό καθορίζονται οι συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση παράβασης των κανόνων του. Οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εγκριτικής απόφασης της ΡΑΕ ο Κανονισμός και οι τροποποιήσεις του ισχύουν έναντι των προσώπων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.
9. Με αποφαση της ΡΑΕ δύναται να εξειδικεύεται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία και να καθορίζονται ειδικότεροι όροι για τη χορήγηση της έγκρισης της παραγράφου 8 του παρόντος.»

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 12:07 | ATHENS EXCHANGE GROUP

  η παραγραφος 9 αποτελεί επανάληψη του άρθρου 8, παράγραφος 1.

  Προτείνεται να απαλειφθεί ως πλεονασμός

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 12:34 | ATHENS EXCHANGE GROUP

  στη παραγραφο 8 η αναφορά «όσον αφορά την πρόσβαση των Συμμετεχόντων στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας», η αναφορά είναι περιοριστική σε σχέση με τις αγορές που μπορεί να περιλαμβάνονται στο Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας
  Προτείνεται να αντικατασταθεί με «…που οι όροι λειτουργίας τους περιλαμβάνονται σε αυτόν»

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 12:50 | ATHENS EXCHANGE GROUP

  στην παραγραφο 8 ‘Με τον ίδιο τρόπο εγκρίνεται και κάθε τροποποίηση του Κανονισμού. Ο Κανονισμός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας καθώς και τους όρους λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς» γινεται επανάληψη του άρθρου 8, παρ. 1…
  Ο Κανονισμός περιλαμβάνει και εξειδικεύει τους όρους λειτουργίας των αγορών που περιλαμβάνει που δεν μπορούν να είναι άλλες από αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου.