Άρθρο 20

1. Το Υποκεφάλαιο Γ του ν. 4425/2016 υπό τον τίτλο «Άλλες ρυθμίσεις» αναριθμείται σε Υποκεφάλαιο Δ.
2. Το άρθρο 15 του ν. 4425/2016 αναριθμείται σε άρθρο 20.
3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 15 του ν. 4425/2016, όπως το άρθρο αυτό αναριθμείται σε άρθρο 20, τροποποιείται ως εξής:
«9. Η ισχύς των ρυθμίσεων της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου άρχεται με την έναρξη λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης και την έκδοση του Κώδικα Αγοράς Εξισορρόπησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν. 4425/2015 όπως ισχύει.