Άρθρο 24

1. Εισάγονται νέα άρθρα 117Α, 117Β, 117Γ, 117Δ και 117Ε στον ν. 4001/2011 (Α΄179), τα οποία έχουν ως εξής:

«Άρθρο 117Α
Ίδρυση της «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.»
1. Ιδρύεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο ΕΧΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 117Β
Όροι ίδρυσης και λειτουργίας της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.

«1. Η εταιρεία με την επωνυμία «Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.» εισφέρει, εντός τριών (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου, τη λειτουργία και διαχείριση του κλάδου που περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που περιγράφονται κατωτέρω υπό στοιχεία (α) έως και (ια) για τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.», με τη διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς κλάδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» καλύπτεται από την εισφορά του μεταβιβαζόμενου κλάδου από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, καθώς και με την καταβολή μετρητών ποσού κατ’ ελάχιστο ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ από νομικά πρόσωπα. Κατά τη σύσταση της «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.», η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. δύναται να συμμετάσχει και με καταβολή μετρητών. Τόσο κατά τη σύσταση όσο και καθ’όλη τη διάρκεια λειτουργίας της «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.», η συνολική συμμετοχή σε αυτήν εταιρειών, στις οποίες το Δημόσιο κατέχει το σύνολο ή την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου, δεν επιτρέπεται να κατέλθει σε ποσοστό μικρότερο του 35% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της. Ο εισφερόμενος κλάδος περιλαμβάνει, ειδικότερα, τις ακόλουθες δραστηριότητες:
(α) Τη διενέργεια του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και ειδικότερα:
(αα) Τον προγραμματισμό των εγχύσεων ηλεκτρικής ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ, καθώς και των απορροφήσεων ηλεκτρικής ενέργειας από αυτό, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
(ββ) Τον υπολογισμό της Οριακής Τιμής Συστήματος.
(γγ) Τη διαχείριση πιστωτικού και συναλλακτικού κινδύνου και την εκκαθάριση των συναλλαγών στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού.
(β) Τη συνεργασία με τους Διαχειριστές του ΕΣΜΗΕ, του ΕΔΔΗΕ και τον ΔΑΑ σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και των οικείων Κωδίκων Διαχείρισης.
(γ) Την τήρηση ειδικού Μητρώου Συμμετεχόντων στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό και την εγγραφή των Συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
(δ) Την οργάνωση και διεξαγωγή δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4389/2016.
(ε) Τη συμμετοχή σε κοινές επιχειρήσεις, ιδίως με διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, καθώς και χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενεργείας και άλλους ανάλογους φορείς, με στόχο τη δημιουργία περιφερειακών αγορών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς ενέργειας.
(στ) Την είσπραξη από τους Συμμετέχοντες τελών για τη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και την τήρηση των αναγκαίων λογαριασμών, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
(ζ) Την εφαρμογή της μεθοδολογίας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 παρ.2 εδ. ββ’ Ν. 4414/2016 αναφορικά με τη χρέωση εκπροσώπων φορτίου.
(η) Τη συμμετοχή σε ενώσεις, οργανώσεις ή εταιρείες, μέλη των οποίων είναι λειτουργοί αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες έχουν σκοπό την επεξεργασία και διαμόρφωση κανόνων κοινής δράσης που συντείνουν, στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας, στη δημιουργία ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
(θ) Την ανάθεση σε τρίτους, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ, διαφόρων υπηρεσιών ιδίως αναφορικά με τη διαχείριση του διακανονισμού χρηματικών συναλλαγών στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού.
(ι) Τη διενέργεια διευθέτησης των χρηματικών συναλλαγών στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, σε συνεργασία με τους Διαχειριστές του ΕΣΜΗΕ, του ΕΔΔΗΕ και τον ΔΑΑ.
ια) Την παροχή στους Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας των απαραίτητων πληροφοριών για τη συμμετοχή τους σε αυτή.
2. Η απόσχιση και εισφορά του ως άνω κλάδου πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των άρθρων 68 έως 79 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 (Α΄ 137), κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, και με βάση το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., τα οποία υπάγονται λειτουργικά στις δραστηριότητες του κλάδου και αποτελούν τον εισφερόμενο κλάδο μετά των παγίων που καταλογίζονται σε αυτόν, όπως καταγράφονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού με ημερομηνία την 30.09.2017.
3. Ειδικότερα, κατά την εισφορά του κλάδου μεταφέρονται στην Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.:
(α) Τα πάγια της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. που αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο και
(β) Τα ειδικά αποθεματικά ή μέρος αυτών του εισφερόμενου Κλάδου που απεικονίζονται στον τελευταίο ισολογισμό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., τα οποία δεν φορολογούνται κατά τον χρόνο της εισφοράς.
4. Με τη μεταβίβαση του κλάδου η «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε» αποκτά πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα στη λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του κλάδου. Η απόσχιση του ως άνω κλάδου και η μεταφορά των δραστηριοτήτων στη νέα ανώνυμη εταιρεία, ολοκληρώνεται με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης.
5. Η εισφορά του κλάδου πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τους όρους των άρθρων 1 έως 5 του νόμου 2166/1993, με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:
(α) Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού συντελείται αυτοδικαίως, περιλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε κινητά, με μόνη την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σύμβασης απόσχισης και του καταστατικού της «Ελληνικό Χρηματιστήριο Α.Ε.».
(β) Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και η «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε». απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για κάθε πράξη που απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύνταξη και η τροποποίηση καταστατικών και η κατάρτιση της σύμβασης απόσχισης και εισφοράς του κλάδου.
(γ) Κάθε μορφής διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, παραχωρήσεις και επιχορηγήσεις που έχουν δοθεί στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., σχετικά με τον εισφερόμενο κλάδο μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης ειδικής ή γενικής.
(δ) Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. δεν απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, η οποία αφορά στις δραστηριότητες του εισφερόμενου κλάδου και δημιουργήθηκε μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης. Οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισμός διενεργήθηκε από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. που αφορά τον κλάδο και ενέχει μελλοντικά οφέλη ή βάρη, δεν μεταφέρεται συνεπεία της απόσχισης στην «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» προς όφελος ή βάρος αυτής.
(ε) Οι εκκρεμείς δίκες και όσες ανακύψουν που αφορούν στις δραστηριότητες του εισφερόμενου κλάδου, καθώς και συνεπεία του Ελλείμματος Συναλλαγών που θα έχει δημιουργηθεί μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης, διεξάγονται ή συνεχίζονται από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται, για την έναρξη, τη συνέχιση ή την επανάληψή τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους της τελευταίας. Σε σχέση με τις δίκες αυτές, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου, από κρατήσεις και από κάθε άλλο δικαστικό τέλος.
(στ) Οι πράξεις που διενεργούνται μετά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης και αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο δεν θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της νέας εταιρείας, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει υποχρέωση μεταφοράς των ποσών αυτών με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της νέας εταιρείας. Αντίθετα, οι πράξεις αυτές θεωρούνται πράξεις της εισφέρουσας εταιρείας.
6. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. συνεχίζει και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απόσχισης να διαχειρίζεται τα Ελλείμματα του ΗΕΠ που δημιουργήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της παραγράφου 4 και να διεκπεραιώνει την αντίστοιχη ενημέρωση και τους αντίστοιχους διακανονισμούς με τους Εκπροσώπους Φορτίου. Η ως άνω διαχείριση των Ελλειμμάτων του ΗΕΠ θα διενεργείται από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου κατά την περίοδο δημιουργίας των Ελλειμμάτων αυτών. Η «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ΑΕ» παρέχει κάθε απαραίτητη υπηρεσία για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11 του παρόντος και τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
7. Με την ολοκλήρωση της απόσχισης παραδίδονται στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. οι μετοχικοί τίτλοι της εταιρείας «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε». που αντιστοιχούν στο ποσό συμμετοχής της στην «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.».
8. Αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων της εισφέρουσας που λαμβάνονται προς τον σκοπό της συμμόρφωσης τους με τις υποχρεώσεις διαχωρισμού και εν συνεχεία εισφοράς του κλάδου καταλαμβάνονται από τις ρυθμίσεις της παρούσας.
9. Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 σε καμία περίπτωση δε δύνανται να συνεπάγονται την κοινοποίηση εκ μέρους της «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» ευαίσθητων πληροφοριών της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και το αντίστροφο.
10. Οι δαπάνες και τα πάσης φύσης έξοδα που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργίατης «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» ως φορέα διαχείρισης αγορών ενέργειας και ενεργειακών χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και για κάθε αναγκαία προπαρασκευαστική ενέργεια, οι οποίες πραγματοποιούνται έως την καταχώρηση της σύστασής της στο Γ.Ε.ΜΗ., αναλαμβάνονται από την ίδια εντός τριμήνου από την σύστασή της. Η καταβολή οιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δαπανών και εξόδων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα από τους ιδρυτές μετόχους της, αποτελεί νόμιμη υποχρέωση της «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» απέναντί τους η οποία θα πρέπει να εξοφληθεί εντός του ως άνω τριμήνου.
11. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και η «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» δεσμεύονται στα πλαίσια και ειδικότερων συμφωνιών που θα καταρτιστούν μεταξύ τους και έναντι τυχόν συμφωνηθέντος ανταλλάγματος να παρέχουν εκατέρωθεν όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες και τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα για τη διεκπεραίωση των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων τους.
12. Αποφάσεις των εταιρικών οργάνων της ΛΑΓΗΕ ΑΕ και της «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε», οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις της παρούσας είναι εκ του νόμου άκυρες. Η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία, κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων του άρθρου 35β του κ.ν. 2190/1920. Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από τη ΡΑΕ, από κάθε μέτοχο ή τρίτο που έχει έννομο συμφέρον.

Άρθρο 117Γ
Εγκρίσεις λειτουργίας Χρηματιστηρίου Ενέργειας σύμφωνα με το ν. 4425/2016

1. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης σύμφωνα με το άρθρο 117Β και, το αργότερο, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αυτή, η εταιρεία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε». λαμβάνει έγκριση από τη ΡΑΕ για τη λειτουργία της ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 11 του ν. 4425/2016.
2. Ταυτόχρονα με τη διαδικασία της παραγράφου 1 και προκειμένου για τη λήψη της εγκρίσεως που προβλέπεται σε αυτή, η «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» συστήνει νέα εταιρεία και καταθέτει στην ΡΑΕ Επιχειρησιακό Σχέδιο της νέας εταιρείας με το οποίο θα υλοποιείται η ανάληψη της εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς από αυτή ως Φορέα Εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 12 και 13 του ν. 4425/2016. Ειδικότερα, και προς υλοποίηση αυτού του Σχεδίου, κατατίθεται από την «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» στη ΡΑΕ αίτηση για τη χορήγηση στη νέα εταιρεία έγκρισης λειτουργίας της ως Φορέας Εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 7 και 9 έως 12 του άρθρου 12 και του άρθρου 13 του ν. 4425/2016. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της ως άνω εγκριτικής απόφασης της ΡΑΕ ορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος της αντίστοιχης εγκριτικής απόφασής της για τη λειτουργία της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.
3. Ταυτόχρονα με τη διαδικασία της παραγράφου 1 και το αργότερο εντός τριμήνου από την έναρξη λειτουργίας της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας, σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ως διαχειριστή αγοράς για τη διαχείριση Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4425/2016. Οι ως άνω Ενεργειακές Χρηματοπιστωτικές Αγορές αφορούν, κατ’ ελάχιστον, Ενεργειακά Χρηματοπιστωτικά Μέσα με φυσική παράδοση, όπως ορίζονται με το ν. 4425/2016. Για τις ανάγκες λειτουργίας των ως άνω Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών το Χρηματιστήριο Ενέργειας προβαίνει στις αναγκαίες πράξεις και συνάπτει τις αναγκαίες συμφωνίες με το Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. και τη θυγατρική αυτού εταιρεία με την επωνυμία Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (ΕΤ.ΕΚ.) για την ανάληψη της εκκαθάρισης των συναλλαγών των Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών από την ΕΤ.ΕΚ. ή άλλο συνδεόμενο με το Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. διαχειριστή Συστήματος σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ν. 4425/2016.
4. Η λειτουργία των Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών της προηγούμενης παραγράφου δεν αποκλείει τη δυνατότητα συνεργασίας της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. με άλλους διαχειριστές αγοράς του ν. __ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, που δραστηριοποιούνται σε παρόμοιες αγορές, στο πλαίσιο ενίσχυσης των Αγορών Ενέργειας και του τρόπου εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των Συμμετεχόντων τους σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις Α) και Β) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 4425/2016.

Άρθρο 117Δ Εργασιακές σχέσεις
1. Όλα τα υφιστάμενα εργασιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού που απασχολείται, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, στον κλάδο της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., όπως αυτά απορρέουν από τις ατομικές συμβάσεις εργασίας τους, μεταβιβάζονται, κατά την ημερομηνία απόσχισης, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2002 «Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου». Το προσωπικό αυτό και μετά την ημερομηνία μεταβίβασης της εργασιακής του σχέσης εξακολουθεί να ασφαλίζεται στους ίδιους κλάδους του ΕΦΚΑ στους οποίους ήταν ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία μεταβίβασης.
2. Το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού της «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» , συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της παραγράφου 1, καθορίζεται από την εργατική νομοθεσία και τον κανονισμό εργασίας που θα καταρτιστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Το μεταβιβαζόμενο προσωπικό μπορεί, εντός μηνός από την ημερομηνία πληροφόρησής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Π.Δ. 178/2002, να εναντιωθεί στην μεταβίβαση της εργασιακής του σχέσης από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. στην «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.». Η εναντίωση αυτή γίνεται εγγράφως και μπορεί να απευθύνεται είτε στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. είτε στην «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.». Η άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του προσωπικού, του οποίου η απασχόληση συνεχίζεται με τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σε κατάλληλη θέση εργασίας, αναλόγως των προσόντων και της εμπειρίας του, ίδιας ιεραρχικής στάθμης.
4. Για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την έναρξη λειτουργίας της «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» και για τη διευκόλυνση της πλήρους ανάπτυξης των δικών της Υπηρεσιών, με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» και της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., μπορεί να ρυθμίζονται τα σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απασχόληση από την «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» προσωπικού της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.. Για τη διάθεση του προσωπικού αυτού λαμβάνεται υπόψη η βούλησή του και η προηγούμενη απασχόλησή του σε εργασίες αντίστοιχες με αυτές που πρόκειται να απασχοληθεί στην «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.». Η μισθοδοσία και οι ασφαλιστικές εισφορές του διατιθέμενου προσωπικού εξακολουθούν να καταβάλλονται από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., η δε «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» υποχρεούται να αποζημιώνει την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. για το κόστος αυτό, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη μεταξύ τους σύμβαση. Η απασχόληση του προσωπικού αυτού στην «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Με τη λήξη της σύμβασης διάθεσης, για οποιονδήποτε λόγο, το διατιθέμενο προσωπικό επανέρχεται στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και εντάσσεται σε κατάλληλη θέση εργασίας αναλόγως των προσόντων και της εμπειρίας του, ίδιας ιεραρχικής στάθμης τουλάχιστον με αυτή που κατείχε προ της διάθεσής του.
5. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου, το προσωπικό της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που έχει διατεθεί στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 3 Ν. 4001/2011, μπορεί να δηλώσει εγγράφως ότι επιθυμεί να ενταχθεί στο προσωπικό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., είτε άμεσα είτε κατά την ημερομηνία λήξεως ισχύος της σύμβασης διάθεσης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 119 παρ. 3 του Ν. 4001/2011. Η ένταξη του προαναφερόμενου προσωπικού στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., στη θέση και με τις αρμοδιότητες που κατείχε, γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθμισης Νόμου, Κανονισμού, Διαιτητικής Απόφασης, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης. Κατά την ένταξη του ως άνω προσωπικού διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται όπως και στο λοιπό υφιστάμενο προσωπικό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. βάσει των διατάξεων των άρθρων 103 και 119 του παρόντος νόμου, τα προβλεπόμενα σχετικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε νόμο, σε ατομική σύμβαση εργασίας και κατ΄αναλογία σε εφαρμοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ), στις εν γένει υφιστάμενες υπηρεσιακές ρυθμίσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω μεταφοράς βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Το προσωπικό αυτό και μετά την ημερομηνία ένταξης εξακολουθεί να ασφαλίζεται στους ίδιους κλάδους του ΕΦΚΑ στους οποίους ήταν ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία ένταξης. Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω δήλωσης, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 119 παρ. 3 Ν. 4001/2011.
6. Όσοι εκ των εργαζομένων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. παρέχουν την εργασία τους στον αποσχιζόμενο κλάδο και ασκήσουν τα δικαιώματα του εδ. α της παραγράφου 5 εφαρμόζονται τα δικαιώματα των παρ. 1 έως 4 του παρόντος.
7. Η «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» υποκαθίσταται αυτοδικαίως και για όσο χρονικό διάστημα απομένει μέχρι τη λήξη τους, στις συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4414/2016, και αφορούν σε έργα που σχετίζονται με τον αποσχιζόμενο κλάδο.
8. Σε περίπτωση που μισθωτός νομικού προσώπου, μετόχου της «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» , εκλέγεται μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου, συνεχίζει να ασφαλίζεται από την «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» στους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένος ως μισθωτός του νομικού προσώπου-μετόχου.

Άρθρο 117 E
Συνέπειες ολοκλήρωσης της απόσχισης

1. Υφιστάμενες, κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης, σύμφωνα με τα άρθρα 117Α και 117Β, έννομες σχέσεις της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. με τρίτους που σχετίζονται με τον μεταβιβαζόμενο κλάδο, μεταβιβάζονται από και δια της αποσχίσεως στην εταιρεία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» και διέπονται από τις διατάξεις στις οποίες υπαγόταν κατά το χρόνο της απόσχισης η ΛΑΓΗΕ Α.Ε., ιδίως αυτές του ν. 4001/2011 και του ν. 4425/2016, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 117Β του ν. 4001/2011.
2. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης, σύμφωνα με τα άρθρα 117Α και 117Β, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή Λειτουργός της Αγοράς νοείται, ως προς το σύνολο των μεταβιβαζόμενων ως άνω εννόμων σχέσεων, καταστάσεων, περιουσιακών στοιχείων και σχετικών αρμοδιοτήτων και εξουσιών, η εταιρεία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.», με την επιφύλαξη της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 117Β του ν. 4001/2011.
3. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. οφείλει εντός ενός μήνα από την ισχύ του παρόντος άρθρου: α) να καταρτίσει και υποβάλει στη ΡΑΕ τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις τροποποιήσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του από την Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης, β) να καταρτίσει και υποβάλει στη ΡΑΕ τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης και γ) νακαταρτίσει και υποβάλλει στη ΡΑΕ τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η ΡΑΕ με απόφασή της εγκρίνει τους ανωτέρω Κώδικες πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης.
4. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ισχύει, η υπ΄αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ.184866/2015 υπουργική απόφαση (Β’ 2678) με την οποία ορίστηκε η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ως ΟΔΑΗΕ, ως και κάθε άλλη κανονιστική απόφαση με την οποία ρυθμιζόταν η λειτουργία της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ως Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύουν για την εταιρεία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε., όπως αυτή υποκαθίσταται με την απόσχιση στη θέση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
3. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. είναι η μόνη αρμόδια για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του εισφερόμενου κλάδου, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 117 Β του ν. 4001/2011.