Άρθρο 25

Εισάγεται νέο άρθρο 118Α στο ν. 4001/2011 υπό τον τίτλο «Κώδικας του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης», το οποίο έχει ως εξής :

«1. Με τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης καθορίζονται ιδίως οι οικονομικοί και τεχνικοί κανόνες καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορούν την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης.
2. Ο Κώδικας του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 117 Ε. Ο Κώδικας τροποποιείται κατόπιν διενέργειας Δημόσιας Διαβούλευσης και έγκρισης της ΡΑΕ, είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης ή τρίτων προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον.
3. Με τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης ρυθμίζονται ιδίως:
α) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι συνεργασίας με τους Διαχειριστές του ΕΣΜΗΕ, του ΕΔΔΗΕ και το ΔΑΑ.
β) Θέματα που αφορούν τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και ειδικότερα κάθε εισροής και εκροής αυτού.
γ) Το έσοδο από τους αντισυμβαλλόμενους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης.
δ) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι υποβολής Προσφορών Έγχυσης για την ποσότητα ενέργειας η οποία προβλέπεται ότι θα εγχυθεί στο Σύστημα και στο ∆ίκτυο από Φωτοβολταϊκά Στεγών, από μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ βάσει Συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α` 129) και στο άρθρο 10 του ν. 4414/2016 (Α’ 149).
ε) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι εκπροσώπησης στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας ως Φορέας Συλλογικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) των παραγωγών που συνάπτουν συμβάσεις λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης του άρθρου 9 του ν. 4414/2016 (Α’ 149).
στ) Ο τρόπος και η διαδικασία υπολογισμού του συνολικού μείγματος καυσίμων κάθε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και του υπολειπόμενου μείγματος καυσίμων της χώρας καθώς και η διαδικασία του ελέγχου της χρήσης των Εγγυήσεων Προέλευσης για τον προσδιορισμό από τους Προμηθευτές στους καταναλωτές της προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας.
(στ) Ο τρόπος και η διαδικασία δημοσίευσης των απαραίτητων πληροφοριών για τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και ειδικότερα κάθε εισροής και εκροής αυτού.
(ζ) Ο τρόπος και η διαδικασία προστασίας των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και ειδικότερα κάθε εισροής και εκροής αυτού.
(η) Κάθε άλλη ρύθμιση απαραίτητη για την εύρυθμη, διαφανή και αποδοτική εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης.»

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 12:11 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Καλημέρα, ως παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας διαμαρτύρομαι για το άρθρο 25 σύμφωνα με το οποίο καλούνται οι ΑΠΕ να «πληρώσουν τη νύφη» ήτοι τα λειτουργικά έξοδα του νέου φορέα. Απειλείται η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων!

 • 10 Δεκεμβρίου 2017, 07:21 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν/σ εισάγεται νέο άρθρο 118 Α στον ν. 4001/2011 υπό τον τίτλο «Κώδικας του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης» με το οποίο στην παρ. 3, υποπαράγραφο γ, ρυθμίζονται:γ) Το έσοδο από τους αντισυμβαλλομένους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ). Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν/σ, το άρθρο 118 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ώστε όπως ορίζεται στην παράγραφο 2γ, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ να «…εισπράττει έσοδο από τους αντισυμβαλλομένους παραγωγούς (σ.σ. ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ) της προηγούμενης παραγράφου για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών της…». Τέλος στην παρ. 5 του ιδίου άρθρου αναφέρεται πως προστίθεται νέο στοιχείο θ στην παρ. 2 του άρθρου 129 του ν. 4001/2011 ώστε ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ να «εισπράττει έσοδο από τους αντισυμβαλλομένους της προηγούμενης παραγράφου (σ.σ. ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ) για την κάλυψη των σχετικών με την αρμοδιότητα αυτή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών της σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα ΜΔΝ». Με τις προειρημένες αυτές διατάξεις του ν/σ μετακυλίονται στους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ τα έξοδα λειτουργίας και επενδύσεων του ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ για μεν το διασυνδεδεμένο σύστημα και του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στο μέρος που αφορά την αρμοδιότητα και λειτουργία του ως Διαχειριστή ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για τα ΜΔΝ. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις 2016 του ΛΑΓΗΕ ΑΕ, παρ. 3.5.3.1 αναφέρεται πως: «Οι χρεώσεις από τον ΛΑΓΗΕ των Προμηθευτών και Εξαγωγέων ηλεκτρικής ενέργειας, που συμμετέχουν στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό, για λειτουργικές δαπάνες, είναι τέτοιες ώστε να καλύπτουν το σύνολο των ετήσιων Διοικητικών Δαπανών της Εταιρείας. Δηλαδή, η Εταιρεία ανακτά το σύνολο των Διοικητικών της Δαπανών, πλέον κάποιου εύλογου κέρδους». Δηλαδή μέχρι σήμερα το σύνολο των δαπανών του ΛΑΓΗΕ (για διαχείριση ΗΕΠ και ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ) καλυπτόταν από χρεώσεις προς τους Προμηθευτές και Εξαγωγείς. Οπότε ενιστάμεθα για την αλλαγή αυτή μονομερώς σε βάρος των ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, αφού δεν βλέπουμε λ.χ. στο ν/σ αντίστοιχη μεταχείριση να επιφυλάσσεται και για τους συμβατικούς παραγωγούς, δηλαδή να πληρώνουν και αυτοί τα έξοδα για παράδειγμα της ΕΧΕ ΑΕ.Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε εσφαλμένη την χρέωση των λειτουργικών και επενδυτικών εξόδων των διαχειριστών στους παραγωγούς, πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται για τις ΑΠΕ όπου λόγω του συστήματος feed in tariff δεν έχουν εξ’ ορισμού την δυνατότητα να τα μετακυλίσουν στις πωλήσεις τους. Τα κόστη αυτά ορθά χρεώνονταν μέχρι σήμερα στην Προμήθεια, αφού αυτή έχει την δυνατότητα να τα ανακτά από την λιανική, η οποία λιανική νομοτελειακά και όχι για κάποιο άλλο λόγο οφείλει να καλύπτει τα έξοδα του συστήματος. Η μεταρρύθμιση λοιπόν της αγοράς που αφορά το υπό διαβούλευση ν/σ και η δημιουργία φορέων διαχειριστών που το συνοδεύει, δεν είναι δυνατόν να ζητείται να πληρωθεί από τις ΑΠΕ.Προτείνουμε λοιπόν η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ να ανακτά τα λειτουργικά και επενδυτικά της κόστη είτε από την ΕΧΕ ΑΕ στα πλαίσια τιμολόγησης και είσπραξης του αντιτίμου για την Αγορά Επόμενης Ημέρας που αντιστοιχεί στις ΑΠΕ και εν συνεχεία η ΕΧΕ ΑΕ να τα ανακτά από τους Προμηθευτές, είτε εναλλακτικά να τα ανακτά η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ με τιμολόγηση απευθείας στους Προμηθευτές.

 • 9 Δεκεμβρίου 2017, 10:09 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Απαρέδεκτο να επιβαρύνονται πάλι οι ΑΠΕ για την λειτουργεία του νέου ΛΑΓΗΕ, και να αποφεύγουν πάλι οι προμηθευτές τα βάρη που τους αναλογούν.Δυστυχώς οι ΑΠΕ έφτασαν στα όριά τους με όλους τους νόμους που προηγήθηκαν και οποιοδήποτε άλλο κόστος θα είναι καταστροφικό και θα καθιστά τις περισσότερες από αυτές ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΕΣ.

 • Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν/σ εισάγεται νέο άρθρο 118 Α στον ν. 4001/2011 υπό τον τίτλο «Κώδικας του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης» με το οποίο στην παρ. 3, υποπαράγραφο γ, ρυθμίζονται:

  γ) Το έσοδο από τους αντισυμβαλλομένους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ).

  Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν/σ, το άρθρο 118 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ώστε όπως ορίζεται στην παράγραφο 2γ, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ να «…εισπράττει έσοδο από τους αντισυμβαλλομένους παραγωγούς (σ.σ. ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ) της προηγούμενης παραγράφου για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών της…».

  Τέλος στην παρ. 5 του ιδίου άρθρου αναφέρεται πως προστίθεται νέο στοιχείο θ στην παρ. 2 του άρθρου 129 του ν. 4001/2011 ώστε ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ να «εισπράττει έσοδο από τους αντισυμβαλλομένους της προηγούμενης παραγράφου (σ.σ. ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ) για την κάλυψη των σχετικών με την αρμοδιότητα αυτή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών της σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα ΜΔΝ».

  Με τις προειρημένες αυτές διατάξεις του ν/σ μετακυλίονται στους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ τα έξοδα λειτουργίας και επενδύσεων του ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ για μεν το διασυνδεδεμένο σύστημα και του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στο μέρος που αφορά την αρμοδιότητα και λειτουργία του ως Διαχειριστή ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για τα ΜΔΝ.

  Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις 2016 του ΛΑΓΗΕ ΑΕ, παρ. 3.5.3.1 αναφέρεται πως: «Οι χρεώσεις από τον ΛΑΓΗΕ των Προμηθευτών και Εξαγωγέων ηλεκτρικής ενέργειας, που συμμετέχουν στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό, για λειτουργικές δαπάνες, είναι τέτοιες ώστε να καλύπτουν το σύνολο των ετήσιων Διοικητικών Δαπανών της Εταιρείας. Δηλαδή, η Εταιρεία ανακτά το σύνολο των Διοικητικών της Δαπανών, πλέον κάποιου εύλογου κέρδους». Δηλαδή μέχρι σήμερα το σύνολο των δαπανών του ΛΑΓΗΕ (για διαχείριση ΗΕΠ και ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ) καλυπτόταν από χρεώσεις προς τους Προμηθευτές και Εξαγωγείς.

  Οπότε ενιστάμεθα για την αλλαγή αυτή μονομερώς σε βάρος των ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, αφού δεν βλέπουμε λ.χ. στο ν/σ αντίστοιχη μεταχείριση να επιφυλάσσεται και για τους συμβατικούς παραγωγούς, δηλαδή να πληρώνουν και αυτοί τα έξοδα για παράδειγμα της ΕΧΕ ΑΕ.

  Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε εσφαλμένη την χρέωση των λειτουργικών και επενδυτικών εξόδων των διαχειριστών στους παραγωγούς, πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται για τις ΑΠΕ όπου λόγω του συστήματος feed in tariff δεν έχουν εξ’ ορισμού την δυνατότητα να τα μετακυλίσουν στις πωλήσεις τους. Τα κόστη αυτά ορθά χρεώνονταν μέχρι σήμερα στην Προμήθεια, αφού αυτή έχει την δυνατότητα να τα ανακτά από την λιανική, η οποία λιανική νομοτελειακά και όχι για κάποιο άλλο λόγο οφείλει να καλύπτει τα έξοδα του συστήματος. Η μεταρρύθμιση λοιπόν της αγοράς που αφορά το υπό διαβούλευση ν/σ και η δημιουργία φορέων διαχειριστών που το συνοδεύει, δεν είναι δυνατόν να ζητείται να πληρωθεί από τις ΑΠΕ.

  Προτείνουμε λοιπόν η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ να ανακτά τα λειτουργικά και επενδυτικά της κόστη είτε από την ΕΧΕ ΑΕ στα πλαίσια τιμολόγησης και είσπραξης του αντιτίμου για την Αγορά Επόμενης Ημέρας που αντιστοιχεί στις ΑΠΕ και εν συνεχεία η ΕΧΕ ΑΕ να τα ανακτά από τους Προμηθευτές, είτε εναλλακτικά να τα ανακτά η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ με τιμολόγηση απευθείας στους Προμηθευτές.