Άρθρο 19

1. Εισάγεται νέο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ στο ν. 4425/2016 με τον τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ και των Περιβαλλοντικών Αγορών».
2. Εισάγεται νέο άρθρο 19 υπό τον τίτλο «Αγορές Φυσικού Αερίου και Περιβαλλοντικές Αγορές», το οποίο έχει ως εξής:
«1. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Υποκεφαλαίου Β΄ του παρόντος νόμου, δύναται να διαχειρίζεται Αγορές Φυσικού Αερίου καθώς και Περιβαλλοντικές Αγορές. Για τη λειτουργία των Αγορών Φυσικού Αερίου καθώς και των Περιβαλλοντικών Αγορών απαιτείται έγκριση από την ΡΑΕ εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρθρων 11, 12, 13 και 14 του παρόντος νόμου.
2. Με απόφαση της ΡΑΕ μπορεί να εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των Αγορών Φυσικού Αερίου καθώς και των Περιβαλλοντικών Αγορών. Με την ίδια απόφαση δύναται να εξειδικεύονται και οι όροι λειτουργίας Αγορών Εξισορρόπησης επί φυσικού αερίου και επί των προϊόντων που διαπραγματεύονται στις Περιβαλλοντικές Αγορές, στο πλαίσιο των προβλέψεων της κείμενης νομοθεσίας και του ενωσιακού δικαίου.»

  • 11 Δεκεμβρίου 2017, 10:10 | ΔΕΠΑ Α.Ε.

    Η διάταξη για δυνατότητα της ΡΑΕ για απόφαση ώστε να εξειδικεύονται οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των αγορών φ.α. (παρ. 2), περιβαλλοντικών αγορών καθώς και της αγοράς εξισορρόπησης επί φ.α. και προϊόντων που διαπραγματεύονται στις περιβαλλοντικές αγορές, θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να αποτελεί υποχρέωση της Αρχής προκειμένου να υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση και ασφάλεια δικαίου .