Άρθρο 06

1. Το άρθρο 9 του ν. 4425/2016 καταργείται.