Άρθρο 04

1. Το άρθρο 7 του ν. 4425/2016 καταργείται.