Άρθρο 05

1. Το άρθρο 8 του ν. 4425/2016 αναριθμείται σε άρθρο 7.
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 4425/2016, όπως το άρθρο αυτό αναριθμείται σε άρθρο 7, τροποποιείται ως εξής:
«1. Οι συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας διενεργούνται στις ακόλουθες Αγορές: Αγορά Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσια Αγορά , Αγορά Εξισορρόπησης ή και Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά που λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 15 και 16. Συναλλαγές επί Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων είναι δυνατό να συνάπτονται και διμερώς, εκτός της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς.»
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του ν. 4425/2016, όπως το άρθρο αυτό αναριθμείται σε άρθρο 7, τροποποιείται ως εξής:
«2. Οι Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Α. Αγορά Επόμενης Ημέρας
α) Στην Αγορά Επόμενης Ημέρας υποβάλλονται από τους Συμμετέχοντες εντολές συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας με υποχρέωση φυσικής παράδοσης την επόμενη ημέρα (Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης). Στην Αγορά Επόμενης Ημέρας δηλώνονται και οι ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν δεσμευτεί μέσω διενέργειας συναλλαγών επί Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων ή και άλλων ενεργειακών προϊόντων χονδρικής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 με υποχρέωση φυσικής παράδοσης. Οι εντολές πώλησης των Παραγωγών οφείλουν να εξαντλούν το υπόλοιπο της διαθέσιμης ισχύος των μονάδων τους, που δεν έχει δεσμευτεί μέσω διενέργειας συναλλαγών επί των ως άνω Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων ή και άλλων ενεργειακών προϊόντων χονδρικής με υποχρέωση φυσικής παράδοσης.
β) Η λειτουργία της Aγοράς Επόμενης Ημέρας, στο πλαίσιο της ενιαίας σύζευξης των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, διενεργείται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ και τους αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για την Αγορά Επομένης Ημέρας.
Β. Ενδοημερήσια Αγορά
α) Στην Ενδοημερήσια Αγορά οι Συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν εντολές συναλλαγών για φυσική παράδοση την Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Εντολών Συναλλαγών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, λαμβάνοντας υπόψη:
i) τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν δεσμευτεί μέσω διενέργειας συναλλαγών τους επί Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων ή και άλλων ενεργειακών προϊόντων χονδρικής του Κανονισμού (ΕΕ) 1227/2011 με υποχρέωση φυσικής παράδοσης,
ii) τα αποτελέσματα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, καθώς και
iii) τυχόν περιορισμούς που έχουν προκύψει από την Αγορά Εξισορρόπησης.
β) Η λειτουργία της Ενδοημερήσιας Aγοράς, τόσο κατά το διάστημα πριν όσο και μετά τη θέση σε ισχύ του πλαισίου της ενιαίας σύζευξης των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και των συμπληρωματικών ενδοημερήσιων περιφερειακών δημοπρασιών, διενεργείται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας σε συνεργασία με τον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ και τους αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για την Ενδοημερήσια Αγορά.»
Γ. Αγορά Εξισορρόπησης
α) Η Αγορά Εξισορρόπησης περιλαμβάνει την Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης, την Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης καθώς και τη διαδικασία εκκαθάρισης αποκλίσεων. Οι Συμμετέχοντες σε αυτήν έχουν υποχρέωση υποβολής προσφορών με υποχρέωση φυσικής παράδοσης για το σύνολο της διαθέσιμης ισχύος τους, τόσο στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης όσο και στην Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης.
β) Η διαχείριση της Αγοράς Εξισορρόπησης είναι αρμοδιότητα του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, ως υπεύθυνου για την εξισορρόπηση του ΕΣΜΗΕ και διενεργείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κώδικα Αγοράς Εξισορρόπησης.
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του ν. 4425/2016, όπως το άρθρο αυτό αναριθμείται σε άρθρο 7, τροποποιείται ως εξής:
«3. Για τη λειτουργία των Aγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας, το Χρηματιστήριο Ενέργειας και ο Διαχειριστής ΕΣΜΗΕ διαθέτουν κατάλληλα πιστοποιημένα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία θα πρέπει να διασφαλίζουν τη λειτουργική διεπαφή μεταξύ τους και την ομαλή μεταφορά δεδομένων από τη μία Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην άλλη, όπου αυτό απαιτείται, ιδίως στις περιπτώσεις όπου τα αποτελέσματα μιας Αγοράς αποτελούν εισαγόμενα δεδομένα και βάση για την επόμενη χρονικά Αγορά.»
5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του ν. 4425/2016, όπως το άρθρο αυτό αναριθμείται σε άρθρο 7, τροποποιείται ως εξής:
«4. Με την επιφύλαξη διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, οι συναλλαγές που τελούνται στο πλαίσιο των ανωτέρω Aγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο».

  • 11 Δεκεμβρίου 2017, 11:14 | ATHENS EXCHANGE GROUP

    Αναφορικά με την αναφορά στο «Διασυνδεδεμένο Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας» και δεδομένου ότι ο προσδιορισμός των τεχνικών λειτουργιών και η ονομασία τους προβλέπεται να προβλεφθεί στο Κανονισμό και ο συγκεκριμένος όρος δεν περιλαμβάνεται στους ορισμούς, προτείνεται να αντικατασταθεί μ1ε τον όρο «στο Χρηματιστήριο Ενέργειας».

  • 11 Δεκεμβρίου 2017, 11:43 | ATHENS EXCHANGE GROUP

    Αναφορικά με την αναφορά στο «Διασυνδεδεμένο Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας» και δεδομένου ότι ο προσδιορισμός των τεχνικών λειτουργιών και η ονομασία τους προβλέπεται να προβλεφθεί στο Κανονισμό και ο συγκεκριμένος όρος δεν περιλαμβάνεται στους ορισμούς, προτείνεται να αντικατασταθεί με τον όρο «στο Χρηματιστήριο Ενέργειας».