Άρθρο 16

1. Το άρθρο 12 του ν. 4425/2016 αναριθμείται σε άρθρο 17.
2. Η περίπτωση ιστ) της παραγράφου 2 του άρθρου 12, όπως το άρθρο αυτό αναριθμείται σε άρθρο 17, του ν. 4425/2016 τροποποιείται ως εξής:
«ιστ) Διαχειρίζεται την Αγορά Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. Οι Συμμετέχοντες σε αυτήν έχουν υποχρέωση υποβολής προσφορών με υποχρέωση φυσικής παράδοσης τόσο στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης όσο και στην Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης. Η διαχείριση της Αγοράς Εξισορρόπησης είναι αρμοδιότητα του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, ως υπευθύνου για την εξισορρόπηση του ΕΣΜΗΕ. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ διαθέτει Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης που προσδιορίζεται κατ’ ελάχιστο περιεχόμενο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18. Ο Κανονισμός περιλαμβάνει διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όσον αφορά την πρόσβαση των Συμμετεχόντων στην Αγορά Εξισορρόπησης. Οι Συμμετέχοντες στην Αγορά Εξισορρόπησης και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο αφορά ο Κανονισμός οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτόν. Με τον Κανονισμό καθορίζονται οι συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση παράβασης των κανόνων του. Η ΡΑΕ εγκρίνει τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης καθώς και κάθε τροποποίηση του ως προς τη νομιμότητα τους. Οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εγκριτικής απόφασης της ΡΑΕ ο Κανονισμός και οι τροποποιήσεις του ισχύουν έναντι των προσώπων στα οποία αφορά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει στην ΡΑΕ κάθε εκτελεστική απόφαση που εκδίδει σε εφαρμογή του Κανονισμού του.»

2α. Η περίπτωση ιζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 12, όπως το άρθρο αυτό αναριθμείται σε άρθρο 17 του ν. 4425/2016 τροποποιείται ως εξής:
«ιζ) Διαχειρίζεται τη συμφόρηση στα σύνορα των ζωνών προσφοράς και προσδιορίζει, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς (ΕΚ) 714/2009 και (ΕΕ) 2015/1222, τα κριτήρια, τους κανόνες, τις διαδικασίες που εφαρμόζει και τις συναλλαγές που διενεργεί για τον υπολογισμό και την κατανομή της μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας μεταφορικής ικανότητας στα σύνορα των ζωνών προσφοράς στους Συμμετέχοντες.»
2β. Η περίπτωση ιη) της παραγράφου 2 του άρθρου 12, όπως το άρθρο αυτό αναριθμείται σε άρθρο 17 του ν. 4425/2016 τροποποιείται ως εξής:
«Είναι αρμόδιος για τον υπολογισμό με διαφανή τρόπο των ποσοτήτων ενέργειας εξισορρόπησης, καθώς και των τιμών εκκαθάρισης για τις συναλλαγές της Αγοράς Εξισορρόπησης.»
2γ. Η περίπτωση ιθ) της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 4425/2016, όπως το άρθρο αυτό αναριθμείται σε άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:
«ιθ) Είναι αρμόδιος για τον υπολογισμό της χρηματικής αξίας των χρεώσεων και πιστώσεων των συμμετεχόντων στην Αγορά Εξισορρόπησης.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 4425/2016, όπως το άρθρο αυτό αναριθμείται σε άρθρο 17, τροποποιείται ως εξής:
«3. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να συστήνει ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη το σύνολο ή μέρος οποιουδήποτε καθήκοντος που του ανατίθεται, στην περίπτωση που το τρίτο μέρος μπορεί να εκτελέσει την αντίστοιχη λειτουργία τουλάχιστον εξίσου αποδοτικά με τον Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ παραμένει αποκλειστικά αρμόδιος για την άρτια και ορθή εκτέλεση των σχετικών εργασιών και λειτουργιών και για το σκοπό αυτό διασφαλίζει τη συμμόρφωση κάθε τρίτου με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα νόμο, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της πρόσβασης της ΡΑΕ σε πληροφορίες που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. «.
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 12 του ν. 4425/2016, όπως το άρθρο αυτό αναριθμείται σε άρθρο 17, τροποποιείται ως εξής:
«4. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ επιτρέπεται να συνάπτει, κατόπιν διαγωνισμού ή μέσω συμμετοχής του στις Αγορές Ενέργειας, στο πλαίσιο της λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας και των Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών , συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβανομένων συμβάσεων διαχείρισης της ζήτησης, μόνον εφόσον αυτό απαιτείται για την παροχή των επικουρικών υπηρεσιών, την κάλυψη απωλειών του Συστήματος, καθώς και για τις ανάγκες εξισορρόπησης των αποκλίσεων παραγωγής – ζήτησης κατά τη λειτουργία του Συστήματος σε πραγματικό χρόνο, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Ενέργειας καθώς και του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.»
5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 12 του ν. 4425/2016, όπως το άρθρο αυτό αναριθμείται σε άρθρο 17, τροποποιείται ως εξής:
«5. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ συνεργάζεται με το Χρηματιστήριο Ενέργειας και το Φορέα Εκκαθάρισης ή και κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών Κανονισμών τους.»
6. Η παράγραφος 9 του άρθρου 12 του ν. 4425/2016, όπως το άρθρο αυτό αναριθμείται σε άρθρο 17, καταργείται.

  • 11 Δεκεμβρίου 2017, 11:34 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

    Άρθρο 16: Προσθήκη
    Κρίνεται απαραίτητη η αναφορά στον κεντρικό προγραμματισμό, που είναι μία ολοκληρωμένη διαδικασία, η οποία έχει ως στόχο την συν-βελτιστοποίηση ενέργειας εξισορρόπησης και εφεδρειών ισχύος με περίοδο κατανομής 30 λεπτά (για εφεδρεία και ενέργεια εξισορρόπησης).

    Με τη διαδικασία του κεντρικού προγραμματισμού υλοποιείται η αγορά εφεδρειών και ο Διαχειριστής του Συστήματος δεσμεύει τις απαραίτητες εφεδρείες για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος κατά τις Περιόδους Κατανομής της επόμενης/ίδιας ημέρας Κατανομής. Η συμμετοχή στην αγορά εφεδρειών από τις επιλέξιμες μονάδες παραγωγής θα είναι υποχρεωτική. Για την αποζημίωση των εφεδρειών προτείνεται η τιμολόγηση βάσει προσφοράς (pay‐as‐bid).